Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

Απόφαση σταθμός για την παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων

Τροχοπέδη στην πολλοστή παράταση του χρόνου παραγραφής που επιθυμεί να δίνει το ελληνικό κράτος για αναδρομικούς ελέγχους σε φορολογικές υποθέσεις συνιστά η πρόσφατη απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπό κρίση απόφαση, οι αναδρομικοί έλεγχοι σε φορολογικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης για τη λίστα Λαγκάρντ, έχουν παραγραφεί.
Σαφώς, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να τονίσουμε το σκεπτικό της συγκεκριμένης απόφασης που στηρίζει την παραγραφή των εν λόγω υποθέσεων. Αναλυτικότερα, στις υποθέσεις αυτές εφαρμόζεται ο κανόνας της πενταετούς παραγραφής με μόνη εξαίρεση τη δυνατότητα κοινοποίησης συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου εντός δεκαετίας αν υπάρχουν νέα συμπληρωματικά στοιχεία. Ως εκ τούτου, οι χρήσεις μέχρι το έτος 2016 έχουν παραγραφεί και το κράτος δεν έχει δικαίωμα ελέγχου.
Περαιτέρω, στην ίδια απόφαση δίδεται ορισμός των νέων στοιχείων σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα νομολογία και το δικαστήριο αποφαίνεται ότι τα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών στην ημεδαπή δεν συνιστούν νέα συμπληρωματικά στοιχεία διότι σύμφωνα με το άρθρο 66 του ΚΦΕ η φορολογική αρχή είχε τη δυνατότητα να άρει το τραπεζικό απόρρητο και να τα πληροφορηθεί εντός της αρχικής πενταετίας, κατά την οποία είχε δικαίωμα να προβεί σε έλεγχο και κοινοποίηση φυλλου ελέγχου. Επομένως, οι χρήσεις από το 2007 έως το 2010 θεωρούνται παραγεγραμμένες.

Έπειτα από όλα τα ανωτέρω το δικαστήριο έκρινε ότι η παραγραφή σχετικά με καταθέσεις για λίστα Λαγκάρντ έχει ήδη επέλθει. Έτσι, το σκεπτικό της συγκεκριμένης απόφασης θεωρείται κόλαφος για το υπουργείο Οικονομικών καθώς βγαίνουν άκυρες οι εντολές ελέγχου για τις περισσότερες λίστες, καθόσον εκδόθηκαν μαζικά και αναφέρονται συλλήβδην σε ολόκληρο το περιεχόμενο κάποιων CDs  και όχι ονομαστικά κατά περίπτωση, σε κάθε έναν ξεχωριστά από τους παραπάνω από ένα εκατομμύριο ελεγχόμενους.

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

German enterprises invest in Greece

Leaving behind 2016, a year with totally radical changes in fiscal and social security law, it is expected that more German enterprises will come to Greece for commercial and investment co-operations in 2017, particularly in the sectors of tourism, food manufacturing, IT & communications and services. Of course, it is prerequisite that political, economic and tax stability will prevail in the country and that specific counter-incentives will be scrapped. This is why German-Greek Chamber of Commerce and Industry has already launched a special platform to help promote business cooperation between the two countries. Last but not least we should mention that Matthias Hoffmann, director of Northern Greece department of the German-Greek Chamber of Commerce and Industry underlines: “There is interest from German enterprises on the Greek market. …The state must adhere to its pledges towards investors, by implementing and not amending laws. Additionally, improving a national regulatory framework on investments and funding opportunities from European programs could have a positive impact, along with political and tax stability.”

            If you want to start your new business in Greece, do not hesitate to come in contact with ADVANCED CONSULTANTS S.A. and its specialized personnel that will create for you the perfect business plan with the perfect strategic tax programme.

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

Φορολογικές αλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Βελτίωση του φορολογικού περιβάλλοντος όσον αφορά τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου στον ενωσιακό χώρο προμηνύουν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγκεκριμένα, οι προτάσεις αυτές στοχεύουν στο να καταστήσουν ευκολότερες τις αγοραπωλησίες προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, ιδίως τις νεοφυείς και τις μικρομεσαίες.
Πιο αναλυτικά, με τη δημιουργία μιας πύλης που θα λειτουργεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα επιτρέπει την ηλεκτρονική καταβολή του ΦΠΑ θα μειωθούν σημαντικά τα έξοδα που αφορούν τη συμμόρφωση σε θέματα ΦΠΑ, με αποτέλεσμα εξοικονόμηση μεγάλου ποσού εξόδων για τις επιχειρήσεις. Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν επίσης ότι ο ΦΠΑ καταβάλλεται στο κράτος μέλος του τελικού καταναλωτή, με αποτέλεσμα τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών εσόδων μεταξύ των χωρών της ΕΕ.
Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι με τα προτεινόμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέτρα αναμένεται απλοποίηση των κανόνων για τις πολύ μικρές και για τις νεοφυείς επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να απευθύνονται ευκολότερα σε νέες αγορές.

            Συγκεντρωτικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα μέσω διαδικτύου να εκπληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τον ΦΠΑ εντός της Ένωσης σε έναν τόπο. Βασικός γνώμονα της τροποποίησης των φορολογικών διατάξεων συνιστά η απλοποίηση των κανόνων του ΦΠΑ για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που πωλούν μέσω διαδικτύου με στόχο η διαχείριση του ΦΠΑ για τις διασυνοριακές πωλήσεις που δεν υπερβαίνουν τα 10.000 € να γίνεται εντός της χώρας της επιχείρησης. Ως εκ τούτου, αναμένεται η υποβολή των ως άνω προτάσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κατόπιν η έγκριση του Συμβουλίου. Έτσι, ξεκινά μία νέα εποχή για τις επιχειρήσεις που επενδύουν στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Investing in China

China has become the world’s second largest economy, the primary consumer of many commodities, and a key driver of global growth. Moreover, China has also been a key source of opportunity for U.S. multinational companies as Chinese monetary and fiscal policy has global consequences.
Being more specific, when investors do look at China, it is tempting to resort to simplistic caricatures that do little to clarify the impact and influence of the world’s second largest economy on their portfolios. This happens because China is sometimes portrayed as an economic juggernaut: the main source of global growth, the lynchpin of the worldwide emerging middle class, and a rebuke to the gridlock besetting the globe’s democracies.
 Furthermore, we should underline that while recognizing the limits of available data and the lack of policy transparency, investors must still work to develop a more nuanced view of China. Of course, we must mention that Chinese banks are largely state owned, and the central bank is not independent. Moves in the Chinese stock market are not directly linked to the performance of the underlying economy.
Last but not least, we should emphasize that social financing grew by 13%, which is roughly double the level of nominal GDP growth. Authorities will need to curtail credit growth to prevent debt to GDP rising to dangerous levels. In addition, the real estate cycle looks to have already turned, further undermining investment spend, as the government tightened controls on tier-1 cities leading to a deceleration in housing price growth. However, China already has significant excess capacity and slowing domestic demand increases the temptation to devalue the currency further, which could generate a deflationary pulse into a global economy already beset by disinflation.
For more details on China fiscal and investment law, please do not hesitate to come in contact with Advanced Consultants S.A. and its experts.Shadow Banking System according to FSB

Being larger than the world economy, it poses systemic risks to financial stability. Its name, “Shadow banking”, conveys a sense of murkiness that encompasses risky investment products. The common denominator is that these products practices flourish outside the regular banking system and often beyond the reach of regulators. The most devastating runs of the 2008 financial crisis were not on bank deposits –as happened during the Great Depression – but on shadow banks such as Lehman Brothers (a broker-dealer) and shadow banking instruments such as money market funds. Shadow banking proliferates for a reason: Unconstrained by the regulatory shackles of banking, it gets money to where it’s needed. Thus, the point is controlling the dangers when and where it must do.

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

Το τραπεζικό απόρρητο στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, η οποία στα πλαίσια μιας παγκοσμιοποιημένης αγοράς έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις, το Ευρωπαίκό Κοινοβούλιο στηρίζοντας τη θέση του Συμβουλίου ψήφισε υπέρ της οδηγίας 2011/16/ΕΕ που θα επιτρέπει στις ευρωπαϊκές φορολογικές αρχές να μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με τους κατόχους τραπεζικών λογαριασμών.

             Πιο συγκεκριμένα, η οδηγία αυτή θα υποχρεώνει τις αρμόδιες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος φορολογικές αρχές, σε όποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν βρίσκονται, να μοιράζονται αυτόματα πληροφορίες, για τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα έσοδα από τόκους και μερίσματα, με τις ομόλογές τους αρχές στα άλλα κράτη μέλη.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξε στην ψήφιση της οδηγίας προκειμένου να εξασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια και να πατάξει την φοροαποφυγή και την φοροδιαφυγή. Στο  υπό κρίση ψήφισμά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει την επιτακτική ανάγκη για στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών του ενωσιακού χώρου, λόγω της άμεσης συσχέτισης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος με οικονομικά και πολιτικά εγκλήματα που λαμβάνουν χώρα στο διεθνή χώρο.
          Τέλος, σημειώνεται ότι τα κράτη μέλη θα  πρέπει να μεταφέρουν τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία πριν από το τέλος του έτους 2017.

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Απόφαση ΣτΕ για αναδρομικούς ελέγχους στις λίστες φοροδιαφυγής

Με την υπ’αριθμ. 888/2016 απόφαση του Β΄ τμήματος το ΣτΕ αποφάσισε ότι η παράταση των προθεσμιών παραγραφής που επήλθαν με νόμους του ΥΠΟΙΚ υπ’αριθμ. 3888/2010, 4002/2011, 4098/2012, αντιβαίνει στις αρχές της ασφάλειας δικαίου και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης που επιβάλλουν τη σαφή διατύπωση των κανόνων δικαίου. Ως εκ τούτου έρευνα για περιπτώσεις φοροδιαφυγής δεν επιτρέπεται πέραν της δεκαετίας καθόσον οι υποθέσεις φοροδιαφυγής παραγράφονται με την πάροδο του ως άνω διαστήματος.

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Επενδύσεις στον τομέα παραγωγής και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων

Μεγάλο μέρος νέων ανθρώπων δείχνουν τελευταία έντονο ενδιαφέρον για την παραγωγή και τη μεταποίηση της δικής τους παραγωγής σε μικρές μεταποιητικές μονάδες ώστε να επωφελούνται από την καθετοποίηση της δραστηριότητάς τους και να κερδίζουν από την πώληση του τελικού τυποποιημένου και συσκευασμένου προϊόντος. Πρόκειται για την αύξηση παραγωγής βιολογικών προϊόντων καθώς και παραφαρμακευτικών και φαρμακευτικών προϊόντων από φυσικά συστατικά.
Αρχικά, πρέπει να τονίσουμε ότι οι διαδικασίες για την ίδρυση μικρών αγροτικών και μεταποιητικών μονάδων έχουν απλοποιηθεί αρκετά και υπάρχει τάση για περεταίρω απλοποίηση στα πλαίσια της βελτίωσης του επενδυτικού κλίματος.
Επίσης. το σημείο αυτό ενδιαφέρον κρίνεται να αναφέρουμε κατ’ιδίαν τομείς της αγροτικής αλυσίδας στους οποίους αξίζει να επενδύσει κάποιος. Πιο συγκεκριμένα, η μελισσουργία, η παραγωγή ελαιόλαδου και προϊόντων ελιάς καθώς επίσης και η καλλιέργεια και εμπορία αλόης για δημιουργία φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων γνωρίζει ιδιαίτερη άνθιση. Το γεγονός αυτό οφείλεται όχι μόνο στο πρόσφορο έδαφος της Ελλάδας που επιτρέπει μεγάλης ποσότητας παραγωγή αλλά ιδίως στη συγκομιδή άριστη ποιότητας πρώτης ύλης. Έτσι, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται για τις εξαγωγές τέτοιου είδους προϊόντων όχι μόνο στον ευρωπαϊκό χώρο αλλά και στην Αμερική και την Ασία.
Άλλωστε, δεν πρέπει να παραλειφθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τέτοιου είδους επενδύσεις καθώς χορηγεί γενναιόδωρες επιδοτήσεις για σχετικές επενδυτικές κινήσεις μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
Για μία πλήρη αναφορά στα στάδια που πρέπει κάποιος να ακολουθήσει για να λειτουργήσει τη δική του μικρή μονάδα παραγωγής και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων καθώς και για τη διαδικασία αδειοδότησης και επιδότησης μη διστάσετε να απευθυνθείτε στην ADVANCED CONSULTANTS S.A. και τους εξειδικευμένους συμβούλους της.

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

Doing business in United Arab Emirates

Having a secure and freely convertible currency, dirham,  United Arab Emirates economy is truly booming. In other words, the opportunities to do really successive business in the country are limitless since there are no restrictions on profit transfer or capital repatriation.
First of all we should underline that the most attractive factor for doing business in this country is the fiscal and duty system. More precisely, import duties are sincerely low reaching just the five per cent for virtually all goods while in the case of items imported for use in the free zones, there are no duties.
More than this, the corporate tax as well as the personal taxes are nil and there are fourty four double taxation agreements. All these combinated with the thirty two bilateral investment treaties being in place make UAE one of the best choices to invest your money.
In addition to this, the government of the country makes every effort to foster an enabling regulatoy environment. This is to say that crucial amendments on the company law are made for streamlining procedures while the federal commercial law that requires a 51% local partner for businesses located outside of free zones is under review.
To sum up, United Arab Emirates is a highly cosmopolitan well-educated society familiar with the methods and means of doing business worldwide. Having a well organized system of tax and fees exemptions, it provides a really attractive environment for new businesses in its territory. For more details concerning a new business plan for an innovative investment in United Arab Emirates please do not hesitate to come in contact with ADVANCED CONSULTANTS S.A. and its specialized staff.

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

Στοιχεία διεθνοποίησης της ναυτιλίας

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας δεν θα μπορούσε παρά να έχει άμεσο αντίκτυπο και στη ναυτιλία, η διεθνοποίηση της οποίας αποτελεί άλλωστε και βασικό μοχλό ανάπτυξής της. Σαφώς, οι κανονισμοί του International Maritime Organization καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις έχουν συμβάλλει τα μέγιστα στην μεγιστοποίηση του θαλάσσιου εμπορίου καθώς επίσης και στην ασφάλεια του πλοίου σε συνάρτηση με την προστασία του περιβάλλοντος. Στο παρόν άρθρο θα σταθούμε ιδιαίτερα στα στοιχεία διεθνοποίησης της ναυτιλίας διότι τα στοιχεία αυτά σχετίζονται άμεσα και με το φορολογικό σχεδιασμό των ναυτιλιακών εταιρειών, ήτοι τον εκ των προτέρω προσδιορισμό του τόπου φορολογίας και διοικητικού ελέγχου της εταιρείας και των πλοίων για να επιτυγχάνονται τα βέλτιστα οικονομικά αποτελέσματα.
            Πιο συγκεκριμένα, κύριος συντελεστής διεθνοποίησης της ναυτιλίας είναι σαφώς η αλλαγή της εθνικής σημαίας και η αντικατάστασή της με σημαία χώρας που διαθέτει το βέλτιστο οικονομικο-φορολογικο περιβάλλον για τις ναυτιλιακές επενδύσεις. Επιπροσθέτως, σημαντικότατος παράγοντας είναι η εθνικότητα του εργατικού δυναμικού του πλοίου αλλά και του γραφείου. Σαφώς, στους ως άνω παράγοντες προστίθενται η χώρα εγκατάστασης του γραφείου της ναυτιλιακής εταιρείας όπως επίσης και η εθνικότητα των φορτίων. Φυσικά, το κεφάλαιο –το οποίο αποδεικνύει την προέλευση της χρηματοδότησης- καθώς επίσης και η χρησιμοποίηση ξένων λιμένων  καταδεικνύει την πλέον μη αμβισβητούμενη παγκοσμιοποίηση της ναυτιλίας, η οποία συναρτάται, άλλωστε, και με την εξυπηρέτηση αναγκών καταναλωτών τρίτων χωρών.
            Σαφώς, στο σημείο αυτό οφείλουμε να τονίσουμε ότι η συσχέτιση των ως άνω συντελεστών και ο κατάλληλος συνδυασμός τους μπορεί να προσφέρει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, όταν επιλέγεται το μοντέλο η εθνικότητα των συντελεστών της παραγωγής και των λοιπών συντελεστών εκμετάλλευσης μιας ναυτιλιακής εταιρείας να είναι διαφορετική από την εθνικότητα του πλοιοκτήτη επιτυγχάνονται άριστα φορολογικά και οικονομικά αποτελέσματα. 

            Ολοκληρώνοντας, το βασικό χαρακτηριστικό  της διεθνοποιημένης ναυτιλίας είναι ότι η ναυτιλιακή επιχείρηση μπορεί να επιλέξει αποκεντρωμένη λήψη αποφάσεων, ήτοι να επιλέξει η τελευταία να γίνεται σε κάθε έδρα της και σε κάθε ξένη χώρα, ώστε να μπορεί να δταστηριοποιείται τελείως ανεξάρτητα. Με τον τρόπο αυτό ευοδώνεται το αίτημα για ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους μέσω φθηνών συντελεστών παραγωγής. Για ένα άρτιο φορολογικό σχεδιασμό της δικής σας ναυτιλιακής επένδυσης, απευθυνθείται στα εξειδικευμένα στελέχη της ADVANCED CONSULTANTS S.A.

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

Εγκατάσταση αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα κατ’εφαρμογή του Α.Ν. 89/67

Οι ιδιαιτερότητες του σύνθετου και δυναμικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο οποίο δρουν οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις αναγκάζουν τις τελευταίες σε επιλογές που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους. Μία κατ’εξοχήν τέτοιου είδους επιλογή είναι η διαφοροποίηση του τόπου λειτουργίας πλοίων και γραφείων. Μάλιστα, η διαφοροποίηση αυτή σε συνδυασμό με το θεσμικό πλαίσιο αφορόν στην λειτουργία τους και η απασχόληση σε αυτές πολυπολιτισμικού ανθρώπινου δυναμικού συνιστούν παράγοντες που αναπόφευκτα οδηγούν σε προσαρμογές και ανακατατάξεις ώστε να βρεθούν λύσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους.
            Δεδομένης της πολυπλοκότητας του πλαισίου που αφορά στην οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση των ναυτιλιακών εταιρειών στην Ελλάδα, στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε στην εγκατάσταση αλλοδαπής εταιρείας στον ελλαδικό χώρο με βάση τον αναγκαστικό νόμο 89/67.
            Αρχικά, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι με τον Α.Ν. 89/67 ορίζεται ότι: «Αλλοδαπαί εμποροβιομηχανικαί εταιρείαι υπό οινδήποτε τύπο ή μορφήν λειτουργούσαι νομίμως εν τη έδρα των ασχολούμεναι δε αποκλειστικώς εις εκτέλεσιν εμπορικών εργασιών ων το αντικείμενον ευρίσκεται εκτός της Ελλάδος, δύνανται να εγκαθίστανται εν Ελλάδι, κατόπιν ειδικής αδείας παρεχομένης δι’ αποφάσεως του Υπουργού Συντονισμού».
Με το νόμο αυτό καθίσταται σαφές ότι οι αλλοδαπές εταιρείες οι οποίες ασχολούνται αποκλειστικά με εμπορικές εργασίες με αντικείμενο την επιχειρηματική τους δραστηριότητα εκτός Ελλάδας, έχουν το δικαίωμα να εγκαταστήσουν υποκατάστημα στην Ελλάδα. Ωστόσο, στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι καθώς η ως άνω διατύπωση του νόμου είναι γενική και ασαφής, προέκυπταν προβλήματα και αμφισβητήσεις αναφορικά με την υπαγωγή ή όχι των ναυτιλιακών εταιρειών στον υπό κρίση νόμο. Φυσικά, ερμηνεύοντας διασταλτικά το εν λόγω άρθρο και σε συνδυασμό με τον εμπορικό νόμο γίνεται δεκτό ότι ο όρος «εμπορικές πράξεις» ταυτίζεται με τον όρο «εμπορικές διαδικασίες». Ως εκ τούτου, το πεδίο εφαρμογής του Α.Ν. 89/67 περιλαμβάνει και τις ναυτιλιακές εταιρείες.
Έπειτα από όλα τα ανωτέρω είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι ο Α.Ν. 89/67 δεν εισάγει κάποιο νέο εταιρικό μόρφωμα αλλά αποτελεί ένα ειδικό προνομιακό καθεστώς προκειμένου να προσελκύσει αλλοδαπές εταιρείες, είτε ελληνικών είτε ξένων συμφερόντων, ώστε οι τελευταίες να εγκαταστήσουν γραφεία ή υποκατάστημά τους στην Ελλάδα. Με τον τρόπο αυτό, λοιπόν, το Ελληνικό Κράτος δύναται να εκμεταλλευτεί το ελάχιστο εισαγόμενο συνάλλαγμα το οποίο τίθεται ως προϋπόθεση της υπαγωγής τους στον συγκεκριμένο νόμο..
Επιπροσθέτως, δεν πρέπει να παραλαφθεί ότι πλέον θεωρείται δεδομένη η ύπαρξη μιας αλλοδαπής εταιρείας ή επιχείρησης σε άλλη χώρα, η οποία με την υπαγωγή της στο νόμο αυτό νομιμοποιείται να ασκεί εμπορική και κατ’επέκταση ναυτιλιακή δραστηριότητα στην Ελλάδα. Επιπλέον, οι ευνοϊκές ρυθμίσεις και παροχές που απολαμβάνουν οι εταιρείες αυτές με την υπαγωγή τους στον Α.Ν. 89/67 αφορούν φορολογικά και δασμολογικά θέματα. Συγκεκριμένα, προβλέπεται:
                                  i.            η χορήγηση σε αλλοδαπό προσωπικό άδειας εργασίας στην Ελλάδα μέχρι δύο χρόνια με δυνατότητα απεριόριστης παράτασης ανά διετία.
                                ii.            η χορήγηση πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας στο παραπάνω προσωπικό.
                              iii.            η απαλλαγή από την καταβολή δασμών, φόρων, τελών χαρτοσήμου, εισφορών, φόρων κύκλου εργασιών, φόρων πολυτελείας και παντός εν γένει δικαιωμάτων ή κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου αναφορικά με την εισαγωγή εξοπλισμού με τα γραφεία στην Ελλάδα.
                              iv.            η απαλλαγή από φόρους εισοδήματος και κάθε είδους φόρου εισφορών, κρατήσεων υπέρ του δημοσίου αναφορικά με εισόδημα διοικούμενων επιχειρήσεων που αποκτάται στο εξωτερικό αλλά και του εισοδήματος του αλλοδαπού προσωπικού για τις αποδοχές του στην Ελλάδα.
Ολοκληρώνοντας, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε ότι η εφαρμογή του εν λόγω νόμου επί των ναυτιλιακών επιχειρήσεων -οποιασδήποτε εταιρικής μορφής και συμπεριλαμβανομένης της ατομικής επιχείρησης- σε συνδυασμό με τις διευκρινίσεις του δεύτερου αναγκαστικού νόμου υπ’αριθμ. 378/68 είχαν ως αποτέλεσμα την προσέλκυση πλήθος ναυτιλιακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και τη διεθνή προβολή της χώρας. Συνεπώς, ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες βρίσκουν στον ελλαδικό χώρο ένα πρόσφορο περιβάλλον για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους και την επαύξηση του κύκλου εργασιών τους.

            Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πώς θα μπορούσατε να εκμεταλλευτείται την ύπαρξη αυτού του νόμου ακόμη και εάν είστε Έλληνας πολίτης, μη διαστάσετε να απευθυνθείτε στους εξειδικευμένους οικονομικούς συμβούλους της ADVANCED CONSULTANTS S.A.

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016

Bulgaria: an attractive investment environment

It is estimated that Bulgaria has the most attractive corporation tax system between the states of European Union. This is because the fiscal laws provide a wide range of tax deductions for foreign inventors. So, it is really interesting to analyze this fiscal system and underline the most crucial fiscal provisions.
First of all, we should mention that Bulgarian companies are subject to a flat tax rate of 10% and the taxable profit is the annual financial result adjusted for tax purposes. Bulgaria also levies a flat personal income tax rate of 10%. This flat tax framework is undoubtedly exceptional from EU perspective. Of course, a special tax rate is applicable for companies dealing in shipping as well as companies engages in games of chance and gambling.
Furthermore, taken into account certain limitations and conditions, a tax holiday allows companies to reduce the amount of the annual corporate income tax due on their profits derived from manufacturing activities. Special purpose investment companies, close-ended licensed investment companies and collective investment schemes authorized for public offering in Bulgaria are exempt from corporate income tax. There are special corporate tax regimes applicable to commercial maritime shipping companies, gambling businesses, and other entities such as governmental institutions.
In addition to the tax provisions, another absolutely necessary element is that Bulgarian Banks maintain banking secrecy. This is to say, you could open a bank account in Bulgarian for your corporation needs and no one will send these data in the state you come from, even if this state requests it.

To sum up, providing a flat tax rate of 10%, Bulgaria applies a worldwide income tax system and residents are taxable on their worldwide income. As it is obvious, Bulgaria outcompetes other EU member states by offering the best of both worlds and offers fabulous opportunities for both companies and individuals.

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

Great chances of investment in Malta

Malta is a well-positioned in terms of foreign direct investment island state. Being a member of European Union and the Euro zone, Malta has interesting strong point for foreign investors.
            First of all, we should underline that Malta offers a highly-skilled, English-speaking labour force at a competitive cost. Moreover, it holds a privileged geographical position that helps the development of the trade economy. More specifically, it is like a natural hub for companies involving doing business with the southern part of Europe and Northern Africa.
            In addition to this, is offers a stable political environment that provides fiscal incentives for new businesses. Furthermore, Malta has a modern infrastructure and a well-known international airport providing direct flights to thirty seven major cities in the world.
            Although Malta has a small domestic market as well as an economy with no natural resources, it provides incentives in many sectors to attract foreign direct investment mainly in manufacturing, transshipment and servicing industries, in particular the manufacturing of generic pharmaceuticals, information technology and financial services. Some of the most generous tax incentives are the preferential taxation rates that limits up to 5% as well as the tax credit on investments including up to 50% tax credit of the amount invested of 50% of the first two years’ salary of new jobs created.

            To sum up, Malta government offers generous tax incentives for investments in industrial projects. This fact in combination with the geographical location gives Malta the comparative advantage in the field of foreign investments.

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Εμπίστευμα (trust) και επιχειρηματική ανωνυμία

Σε ορισμένες περιπτώσεις η επίτευξη της ανωνυμίας και του απορρήτου των προσωπικών στοιχείων κρίνεται απαραίτητο κίνητρο και συνάμα ανάγκη για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Το ζήτημα αυτό συνδέεται άρρηκτα με τους ενδιαφερόμενους Έλληνες επενδυτές που επιθυμούν να έχουν επιχειρηματική δράση στην Κύπρο. Στις περιπτώσεις αυτές, οι επενδυτές καταφεύγουν στη δημιουργία ενός trust.
            Προτού αναφερθούμε στις ιδιαιτερότητες του trust αξίζει να σημειώσουμε ότι παρά το γεγονός ότι η έννοια του εμπιστεύματος είναι ανύπαρκτη στο ελληνικό δίκαιο, είναι πλήρως αναγνωρισμένη και άκρως διαδεδομένη στο αγγλοσαξονικό δίκαιο.
            Έπειτα από τις ως άνω επισημάνσεις είναι σημαντικό να αναφερθούμε στη δομή του trust. Ειδικότερα, το εμπίστευμα είναι μία μορφή πληρεξουσίου, το οποίο μπορεί να είναι γενικό ή ειδικό με ευρύτατες ουσιαστικά μηδενικές εξουσίες, όπου απλά, η ταυτότητα του εντολέα (beneficiary) προς τον εντολοδόχο (trustee) δεν είναι γνωστή στους τρίτους και ο εντολοδόχος παρουσιάζεται ως να κατέχει περιουσιακά στοιχεία ή να διενεργεί πράξεις για ίδιο λογαριασμό, ενώ στην ουσία τα κατέχει και τις διενεργεί για λογαριασμό και προς όφελος του εντολέα του, προς τον οποίο έχει υποχρέωση απόδοσης λογαριασμού.
            Επιπροσθέτως, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι έναντι των δημοσίων αρχών, ο εμπιστευματοδόχος παρουσιάζεται ως μέτοχος της εταιρείας. Η παροχή υπηρεσιών εμπιστευματοδόχου (trustee) συνδέεται με την καταβολή ορισμένης επαγγελματικής αμοιβής, η οποία ωστόσο δεν συνθέτει ουσιαστική οικονομική επιβάρυνση.
            Επιπλέον, δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι στα πλαίσια πάταξης της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής, οι Κυβερνήσεις των κρατών μελών της  Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν θεσμοθετήσει την κατάρτιση και τήρηση μητρώων εμπιστευμάτων, τα οποία βεβαίως δεν είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό.  
            Ολοκληρώνοντας, η χρησιμότητα και η αποτελεσματικότητα του trust για τη διευκόλυνση των επενδύσεων και της επιχειρηματικής ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Για το λόγο αυτό έχει πολύ εύστοχα λεχθεί ότι: «Όταν η στρέβλωση που προκαλούν η δημοσιότητα και ανελαστικές δομές εμποδίζουν την οικονομική δραστηριότητα, την απάντηση έρχεται να δώσει ένας από τους παλαιότερους αγγλο-σαξονικούς θεσμούς: το trust»

            Εάν ενδιαφέρεστε να οργανώσετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο των στοιχείων σας, απευθυνθείτε στα στελέχη της  ADVANCED CONSULTANTS S.A., τα οποία θα σας παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες για την σωστή σύσταση και λειτουργία ενός trust με τρόπο που διασφαλίζει τα συμφέροντά σας.

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

The consequences of the BREXIT in the field of financial and economics

Membership of the European Union has contributed to the economic prosperity of the United Kingdom. However, the outcome of the referendum has imposed the exit of the UK from European Union. This BREXIT will be a major negative experience to the UK economy that will surely affect the other European countries. More than this, the UK exit will be akin to a tax on GDP, imposing a persistent and rising cost on the economy that would not be incurred if the UK remained in the EU.

            The impact of the BREXIT in UK economy is related with the impact on the value of GDP. By 2020, GDP would be over 3% smaller than otherwise. In the longer term, structural impacts would take hold through the channels of capital, immigration and lower technical progress. Moreover, labour productivity will be held back by a drop in foreign direct investment and a smaller pool of skills.  Thus, after the procedure of BREXIT will be completed, UK will have a period of depression. However, we are sure that even though this depression, UK will manage to reform the economic structures and regain its position between the countries with the strongest economies.

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Σύγκριση φορολογικών συστημάτων Ευρώπης και Ρωσίας

Το φορολογικό σύστημα αποτελεί το βασικό παράγοντα ανάπτυξης και προόδου μίας χώρας καθώς τα εισρέοντα για επενδύσεις κεφάλαια δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας με ταυτόχρονη αύξηση των εκπαιδευτικών και μορφωτικών δυνατοτήτων με έμφαση στην έρευνα και την επιστημονική κατάρτιση. Έτσι, στα πλαίσια του παρόντος επιχειρείται η εξέταση των φορολογικών συστημάτων της Ευρώπης και της Ρωσίας με στόχο την ανεύρεση του καλύτερου επενδυτικού περιβάλλοντος για τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες.
            Προτού ξεκινήσουμε την εν λόγω σύγκριση, σκόπιμο είναι να αναφερθούμε στην πάγια αντίληψη ότι από τη μία πλευρά βρίσκεται η ανεπτυγμένη Δύση με την πληθώρα επιχειρήσεων και πολυεθνικών κολοσσών δραστηριοποιούμενων στο έδαφός της ενώ από την άλλη πλευρά βρίσκεται η αναπτυσσόμενη Ρωσία με το πλήθος προβλημάτων που ανέκυψαν έπειτα από την κατάρρευση του σοβιετικού  καθεστώτος. Εντούτοις, μία πιο προσεχτική εξέταση της τρέχουσας κατάστασης των δύο αυτών εδαφών, ήτοι του ενωσιακού και του ρωσικού, έρχεται να ανατρέψει την αντίληψη αυτή. Μάλιστα, η επισταμένη μελέτη του φορολογικού συστήματος των συγκεκριμένων περιοχών επιβεβαιώνει ότι η Ρωσία εξελίσσεται σε τόπο αυξημένης επιχειρηματικής δράσης και επενδυτικό παράδεισο πολλά υποσχόμενο.
            Σαφώς, θα πρέπει εξ αρχής να τονιστεί ότι στο εξής όπου εξετάζουμε την «Ευρώπη», εννοούμε τον ενωσιακό χώρο με τα κράτη μέλη που έγκεινται στους κόλπους του ενώ παράλληλα σκοπείται μία εν συνόλω αξιολόγηση του φορολογικού συστήματος της Ευρώπης παρά την πληθώρα διαφορών μεταξύ των φορολογικών συστημάτων των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, στα πλαίσια του παρόντος στοχεύουμε στη σύγκριση των συστημάτων των υπό κρίση χώρων με στόχο όχι να επικεντρωθούμε στις επιμέρους διαφορές των φορολογικών συστημάτων των κρατών μελών αλλά να εξετάσουμε σε ποιο περιβάλλον, μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας, θα ήταν προτιμότερο να στραφεί ένας ενδιαφερόμενος επενδυτής.
            Έπειτα από τις ως άνω παρατηρήσεις μπορούμε πλέον να αναφερθούμε στο κατ’ιδίαν φορολογικό σύστημα της Ρωσίας. Πιο αναλυτικά, ο κανονισμός των σχέσεων φόρου στη Ρωσία πραγματοποιείται από τον Κώδικα Φορολογίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στους φόρους αυτούς περιλαμβάνονται οι ομοσπονδιακοί φόροι –συμπεριλαμβανομένων των τελών- , οι περιφερειακοί φόροι καθώς και οι τοπικοί φόροι και δασμοί, συμπεριλαμβανομένου του φόρου ακίνητης περιουσίας καθώς και του προσωπικού φόρου ακίνητης περιουσίας.
            Επιπλέον, στο σημείο αυτό σκόπιμο κρίνεται να επικεντρωθούμε ειδικά σε ορισμένους κύριους δείκτες φόρων και τελών. Συγκεκριμένα, ο φόρος προστιθέμενης αξίας ανέρχεται στο 18 % ενώ για τα είδη πρώτης ανάγκης ο Φ.Π.Α. μειώνεται στο 10%. Τα εταιρικά κέρδη φορολογούνται με δείκτη 24% ενώ ο ενοποιημένος κοινωνικός φόρος αγγίζει το 26% του κεφαλαίου των μισθών και αφορά στα δεδουλευμένα υπέρ των εργαζομένων. Μάλιστα, ο φόρος ατομικού εισοδήματος ανέρχεται συνολικά στο ποσοστό 13% επί του εισοδήματος. Ακόμα, φόρος ύψους 2,2 % επί της μέσης ετήσιας αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων επιβάλλεται ως φόρος ακίνητης περιουσίας.
            Επιπροσθέτως, είναι αναγκαίο να υπογραμμίσουμε ότι στο ρωσικό φορολογικό σύστημα προβλέπονται φοροαπαλλαγές και φορο-ελαφρύνσεις για τους ενδιαφερόμενους ξένους επενδυτές. Ειδικότερα, με ειδικές διατάξεις ρυθμίζεται το αφορολόγητο των μερισμάτων και εκπτώσεις επί του φόρου των εταιρικών κερδών όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα με διεθνικές σχέσεις. Άλλωστε, η ρωσική Κυβέρνηση αποβλέπει στα κεφάλαια των ξένων επιχειρηματιών φροντίζοντας να τους προσελκύσει με ευνοϊκούς ρυθμιστικούς αναπτυξιακούς νόμους και φορολογικά κίνητρα για να επιλέξουν το έδαφός της. Για το λόγο αυτό, η Ρωσία διασφαλίζει το τραπεζικό της απόρρητο με αυστηρές ασφαλιστικές δικλείδες αρνούμενη τις περισσότερες φορές την ανταλλαγή πληροφοριών με τις Κυβερνήσεις της Ευρώπης.
Μάλιστα, οι δημόσιες αρχές επιδεικνύουν μεγάλη κατανόηση απέναντι στην επιχειρηματική δραστηριότητα φροντίζοντας για την ολοκληρωμένη ενημέρωση των επιχειρηματιών όχι μόνο για τις υποχρεώσεις τους αλλά και για τα δικαιώματα και τις ελαφρύνσεις που προβλέπονται. Άλλωστε, η πρόσφατη αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα οδήγησε στην εξάλειψη της γραφειοκρατίας και την επιτάχυνση των διαδικασιών σύστασης νομικών προσώπων και ενώσεων ακόμα και από απόσταση.
            Πλέον των ανωτέρω, δεν θα μπορούσε να παραληφθεί η μνεία στην ταχύτητα με την οποία επιλύονται οι διαμάχες φορολογικού χαρακτήρα. Αναλυτικότερα, στο ρωσικό δίκαιο προβλέπονται τρεις βαθμίδες αμφισβήτησης από τις οποίες η εκάστοτε υπόθεση περνά μέσα σε μόλις ένα χρόνο. Από τις υποθέσεις αυτές, το 70% των δικαστικών αποφάσεων είναι υπέρ του φορολογουμένου. Έτσι, το δικαστικό σύστημα της Ρωσίας έρχεται να επιβεβαιώσει όσους θεωρούν το έδαφός της ιδανικό για μακρόχρονες και σταθερές επενδύσεις.
            Από την άλλη πλευρά, το φορολογικό σύστημα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφέρει αρκετά. Με άλλα λόγια, οι επιβαλλόμενοι φόροι είναι αρκετά πιο υψηλοί καθώς η πλειοψηφία των κρατών μελών επιβάλλουν στους δραστηριοποιούμενους στο έδαφός τους επενδυτές συνολικό φόρο επί των εταιρικών κερδών 26%- 45%. Ταυτόχρονα, ο δείκτης του φόρου προστιθέμενης αξίας κυμαίνεται μεταξύ 12% - 25%. Ακόμα, το τέλος για την κοινωνική ασφάλιση προσδιορίζεται στο 25% έως 45% επί των μεικτών μισθών των εργαζομένων.
            Ένας ακόμα δυσμενής παράγοντας που αποθαρρύνει πλήθος επενδυτών που στρέφονται στο ενωσιακό έδαφος για την επένδυση των κεφαλαίων τους είναι το δικαστικό σύστημα. Ειδικότερα, στα κράτη της ανεπτυγμένης Δύσης παρατηρείται ότι το Κράτος έχει βασικά πλεονεκτήματα έναντι των ιδιωτών και των ελευθέρων επαγγελματιών. Τα πλεονεκτήματα αυτά, ουσιαστικά και δικονομικά, προβλέπονται ευθέως από το νόμο και δυσχεραίνουν κατά πολύ τη δικονομική θέση του επενδυτή. Εξάλλου, οι χρονοβόρες δικαστικές διαμάχες και η αδυναμία της πλειοψηφίας των κρατών μελών να ανταποκριθούν με ταχύτητα στις δικαστικές προσφυγές των πολιτών συνιστά αποθαρρυντικό παράγοντα επένδυσης στα κράτη μέλη της Ένωσης. Άλλωστε, πολλά από τα κράτη μέλη δεν έχουν έως σήμερα καταφέρει να υιοθετήσουν ευέλικτες διαδικασίες σύστασης εταιρειών και ενώσεων και να απεγκλωβιστούν από γραφειοκρατικές διαδικασίες. Τέλος, το τραπεζικό απόρρητο έχει υποστεί «βαθιές ρωγμές» υπό την πίεση του OECD και του ενωσιακού δικαίου.
            Ολοκληρώνοντας, η ταχύτητα με την οποία η Ρωσία ανταποκρίνεται στο αίτημα για ένα σταθερό φορολογικό καθεστώς με παροχές και κίνητρα προς τους ενδιαφερόμενους επενδυτές έχει μετατρέψει το έδαφός της σε πόλο έλξης των επιχειρηματιών. Μάλιστα, τα τελευταία δύο χρόνια παρατηρείται έντονη οικονομική και επιχειρηματική κινητικότητα στους κόλπους της προαναφερθείσας χώρας με μεταφορά των επιχειρήσεων από την ενωσιακή Ευρώπη προς την Ρωσία. Έτσι, οι δείκτες των φόρων και η διοικητική πραγματικότητα των δύο χωρών έρχεται να επιβεβαιώσει ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα ανάμεσα στους δύο χώρους έχει σαφώς η Ρωσία. Εάν ενδιαφέρεστε και εσείς να προβείτε σε μία νέα επένδυση στο ρωσικό έδαφος, μη διστάσετε να απευθυνθείτε στου εξειδικευμένους συμβούλους της  ADVANCED CONSULTANTS S.A., οι οποίοι θα αναλάβουν για εσάς την οργάνωση και την πραγματοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου.


            

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Η εξέλιξη των αγωγών αποζημιώσεων των Κυπρίων πολιτών σχετικά με την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα της Κύπρου

Έπειτα από τέσσερα χρόνια δικαστικών διενέξεων, το Δικαστήριο της Ένωσης έδωσε την οριστική απόφαση για την τύχη των αγωγών αποζημιώσεων σχετικά με την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα της Κύπρου. Πρόκειται για μία απόφαση που διέψευσε τις ελπίδες των εναγόντων και έθεσε για άλλη μία φορά στο στόχαστρο των αμφισβητήσεων την ασφάλεια των τραπεζικών καταθέσεων.
Προτού αναφερθούμε στην απόφαση καθ’αυτή του ενωσιακού Δικαστή, σκόπιμο κρίνεται να κάνουμε μία σύντομη αναφορά στα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης. Πιο συγκεκριμένα,  τους πρώτους μήνες του έτους 2012, ορισμένες κυπριακές τράπεζες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η Cyprus Popular Bank και η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία – γνωστή ως Τράπεζα Κύπρου- αντιμετώπισαν οικονομικές δυσχέρειες. Κατόπιν αιτήματος της Κυπριακής Κυβέρνησης στην Ευρωομάδα για χρηματοδοτική συνδρομή και έντονες διαπραγματεύσεις, εκδόθηκε σχέδιο μνημονίου κατανόησης για την αναδιάρθρωση της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής. Σαφώς, οι εφαρμογή των μέτρων που συμφωνήθηκαν με τις κυπριακές αρχές είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της αξίας των καταθέσεων. Για το λόγο αυτό, οι έχοντες έννομο συμφέρον ιδιώτες και νομικά πρόσωπα προσέφυγαν ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ένωσης με αίτημα, αφενός, να τους καταβάλει η Επιτροπή και η ΕΚΤ αποζημίωση ίση με τη μείωση της αξίας των καταθέσεών τους και αφετέρου να ακυρωθούν τα επίμαχα μέτρα τα οποία προέβλεπε το προαναφερθέν μνημόνιο.
Έπειτα από την εκδίκαση των επίμαχων υποθέσεων,  το Δικαστήριο της Ένωσης απέρριψε τις προσφυγές ακυρώσεως και ταυτόχρονα, κρίνοντας τις υποθέσεις επί της ουσίας, απέρριψε τις αγωγές αποζημιώσεων. Πιο αναλυτικά, το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν υφίσταται προσαπτόμενη στα όργανα της Ένωσης παράνομη συμπεριφορά και ως εκ τούτου δεν θεμελιώνεται εξωσυμβατική ευθύνη της Ένωσης. Συνεπώς, το Δικαστήριο κατέληξε σε απόρριψη των αγωγών αποζημιώσεως.


Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Η ελευθερία κίνησης προσώπων και κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το πρίσμα του Brexit


  
         Άμεσο και αναμενόμενο επακόλουθο της εξόδου της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι άλλο παρά οι αλλαγές στη διαδικασία μετακινήσεων των κατοικούντων και διαμενόντων στο έδαφός της. Ειδικότερα, έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Βrexit βάσει του άρθρου 50 ΣΕΕ, η μετακίνηση των Βρετανών πολιτών στον ενωσιακό χώρο θα απαιτεί οι τελευταίοι να διαθέτουν βίζα για τα ταξίδια τους στην ηπειρωτική Ευρώπη.
            Ταυτόχρονα, θα υπάρξει άρση της ισχύος των ενωσιακών συμφωνιών που επιτρέπουν στις ευρωπαϊκές εταιρείες να λειτουργούν δίχως περιορισμούς στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Μάλιστα, η πτώση της αξίας της λίρας έναντι του ευρώ θα αποτελεί αναγκαία απόρροια της οικονομικο-πολιτικής αλλαγής που πρόκειται να συμβεί στους κόλπους της Ένωσης. Επιπλέον, δεν πρέπει να λησμονηθεί ότι μεγάλες ανακατατάξεις και έντονη δυσκαμψία θα προέλθει στη μετακίνηση κεφαλαίων και ιδίως των επενδύσεων των Βρετανών σε άλλες χώρες αλλά και στην εισροή κεφαλαίων στη Βρετανία από άλλες χώρες.
            Βέβαια, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η Βρετανία έχει επί χρόνια ακολουθήσει μία σταθερή νομισματική πολιτική ενώ η ακμαία οικονομία της αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για την μετέπειτα οικονομική πορεία της. Ως εκ τούτου, ο αντίκτυπος της βρετανικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές θα επιβάλει σαφώς στις υπόλοιπες χώρες να ακολουθήσουν –έστω και άτυπα- μία ελαστική συμπεριφορά έναντι των βρετανών υπηκόων και επενδυτών απορροφώντας πλήθος γραφειοκρατικών διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας μετακινήσεων προσώπων και κεφαλαίων. Επομένως, ακόμα και μετά την εφαρμογή του άρθρου 50 ΣΕΕ, η Βρετανία θα εξακολουθήσει σίγουρα να αποτελεί ελκυστικό πεδίο επενδύσεων και επιχειρηματικής δράσης.
            Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την πορεία των υπαρχουσών επενδύσεων αλλά και τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών σχεδίων στο βρετανικό έδαφος, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τα πλήρως ενημερωμένα στελέχη της ADVANCED CONSULTANTS S.A.


Κυριακή, 17 Απριλίου 2016

Η αύξηση του ΦΠΑ υπό το πρίσμα των οικονομικών συνθηκών της αγοράς

Η φημολογούμενη απόφαση για αύξηση του συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας προμηνύει ένα σφοδρό κύμα αντιδράσεων της ελληνικής αγοράς, γεγονός που δικαιολογείται απόλυτα δεδομένης της υφεσιακής κατάστασης στην οποία η τελευταία βρίσκεται. Με άλλα λόγια, η επαύξηση του ήδη υψηλού συντελεστή ΦΠΑ κατά μία ποσοστιαία μονάδα πρόκειται να φέρει νέες ανατιμήσεις σε χιλιάδες υπηρεσίες και προϊόντα ενώ η αποτελεσματικότητα του μέτρου αυτού για την αύξηση των δημοσίων εσόδων παραμένει έως τώρα αμφισβητήσιμο.
            Ειδικότερα, η ελληνική κυβέρνηση αυξάνοντας το δείκτη ΦΠΑ από 23% σε 24% από την 1η Ιουλίου 2016 αποσκοπεί στην επίτευξη τριών στόχων. Πρώτον, αποβλέπει στο να καλύψει μεγάλο μέρος του δημοσιονομικού κενού ύψους 1% του ΑΕΠ για τη διετία 2017-2018. Επίσης, με την εν λόγω αύξηση σκοπεί στο να καλυφθεί το κενό που είχε αφήσει η εξαίρεση των ιδιωτικών σχολείων από το ΦΠΑ ενώ ταυτόχρονα στοχεύει στο να αποφύγει την αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ σε ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ.
            Εντούτοις, δεν πρέπει να παραληφθεί ότι από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι -ύστερα από πολλά χρόνια αναπροσαρμογών στο δείκτη ΦΠΑ- τα έσοδα μειώνονται αντί να αυξάνονται. Πράγματι, όταν ένα φορολογικό μέτρο καταλήγει υπέρμετρο για τις δυνατότητες μίας συγκεκριμένης αγοράς και κοινωνίας, το άμεσο επακόλουθο είναι ότι οι υπόχρεοι σε απόδοση του συγκεκριμένου εσόδου αδυνατούν να προχωρήσουν στην εφαρμογή του νόμου. Ως εκ τούτου, το μέτρο παραμένει απρόσφορο και αναποτελεσματικό.
            Επιπλέον, για να κατανοήσουμε καλύτερα το ως άνω φαινόμενο είναι απαραίτητο να ερευνήσουμε τι συμβαίνει στη διεθνή αγορά αναφορικά με τους υψηλούς δείκτες Φ.Π.Α. Πιο αναλυτικά, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τον υψηλότερο δείκτη ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον ίδιο κατάλογο συναντούμε την Ιρλανδία και την Πορτογαλία. Μάλιστα, συντελεστή ΦΠΑ 24%-25% στα προϊόντα και τις υπηρεσίες επιβάλλουν οι σκανδιναβικές χώρες, ήτοι η Φινλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία. Επομένως, εάν ο υπάρχων συντελεστής στην Ελλάδα αυξηθεί κατά μία ποσοστιαία μονάδα, τότε η Ελλάδα θα έχει τον ίδιο κανονικό συντελεστή με τη Φινλανδία, γεγονός που δεν δικαιολογείται λόγω τις διαφορετικής οικονομικής δύναμης της αγοράς των δύο χωρών.
            Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι καθώς η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με το μεγαλύτερο έλλειμμα στην είσπραξη του ΦΠΑ, το αποτέλεσμα της αύξησης του συγκεκριμένου συντελεστή κρίνεται αμφίβολο όχι μόνο για την αποδοτικότητα του μέτρου αλλά και για την επιθυμητή ανάκαμψη της ελληνικής αγοράς. Διότι σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε η Ελλάδα, υπό τις τρέχουσες οικονομικές και πολιτικές συνθήκες, να διαθέτει ίδιο συντελεστή ΦΠΑ με τις σκανδιναβικές χώρες, ήτοι με χώρες με ανεπτυγμένη οικονομία και ισχυρό κοινωνικό κράτος.

            Ολοκληρώνοντας, ενώ η Ελλάδα έχει μεταβάλει τον συντελεστή ΦΠΑ ραγδαία τα τελευταία είκοσι χρόνια, η αποδοτικότητα της συλλογής του συγκεκριμένου εσόδου φθίνει δραματικά. Για το λόγο αυτό, η τελευταία αυτή φημολογούμενη αύξηση πρόκειται να στρέψει τα βλέμματα πολλών επενδυτών σε εξωχώριες αγορές και ιδίως σε χώρες με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές ΦΠΑ, όπως είναι η Κύπρος. Δεδομένης της προσαρμοστικότητας που πρέπει να επιδείξουν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές και ιδίως του συνετού και τεκμηριωμένου επιχειρηματικού σχεδιασμού που πρέπει να κάνουν προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις τρέχουσες οικονομο-πολιτικές συνθήκες, η ADVANCED CONSULTATS S.A. διαθέτει ήδη το άρτια καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό για να βοηθήσει καταλυτικά στον εν λόγω σχεδιασμό.

Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016

Υψηλοί φορολογικοί συντελεστές: πλεονέκτημα ή μειονέκτημα;

Η επιλογή των επενδυτών για έναρξη ή επέκταση των δραστηριοτήτων τους σε ξένες αγορές βασίζεται κατά κανόνα σε μελέτες αναφορικά με τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές των χωρών. Εντούτοις, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και την αντίθετη πλευρά, ήτοι να γνωρίζουμε τις χώρες με τους υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές ώστε να μπορούμε να κρίνουμε τις δυνατότητες της εκάστοτε αγοράς με τρόπο αντικειμενικό και πολύπλευρο. Στα πλαίσια αυτά, κατωτέρω παρουσιάζονται οι δέκα χώρες με τους υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές παγκοσμίως.
Αρχικά, θα πρέπει να τονιστεί ότι για την εξαγωγή των συγκεκριμένων συμπερασμάτων, ήτοι η σύγκριση των φορολογικών συντελεστών σε παγκόσμιο επίπεδο έχει γίνει σε συνάρτηση με τα ποσοστά του ΑΕΠ. Μάλιστα, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι τα συγκεκριμένα ποσοστά συμπεριλαμβάνουν όλους τους εταιρικούς και άλλου είδους φόρους και συνεπώς δεν αφορούν μόνο στο φόρο εισοδήματος. Έχοντας κάνει αυτές τις καίριες διευκρινίσεις μπορούμε να περάσουμε στην εξέταση των κατ’ ιδίαν χωρών και των φορολογικών συντελεστών τους ξεκινώντας από τη χώρα με το χαμηλότερο και προχωρώντας προς τη χώρα με τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή.
            Ειδικότερα, στην τελευταία θέση μεταξύ των χωρών με το μεγαλύτερο φορολογικό συντελεστή συναντούμε την Ουγγαρία, όπου η συνολική φορολογία των εγκατεστημένων στο έδαφός της νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ανέρχεται στο 38,5%.  Ακόμα, άκρως αποθαρρυντικό για όσους θελήσουν να επενδύσουν στο έδαφός της είναι το γεγονός ότι αναμένεται να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη άνοδος του προαναφερόμενου συντελεστή καθώς θα υπάρξουν κι άλλοι φόροι στα εισοδήματα και στα νομικά πρόσωπα. 
            Στη συνέχεια συναντούμε την Ισλανδία με δείκτη φορολογίας 38,7%. Μάλιστα, δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι η Ισλανδία είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού μεταξύ 2013 και 2014, κατά 2,8% φθάνοντας στο σημερινό συντελεστή. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην επιβολή υψηλότερων φόρων στα αγαθά και στις υπηρεσίες καθώς και στα εισοδήματα και στα κέρδη. 
            Επιπλέον, από τον κατάλογό μας δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι Σκανδιναβικές χώρες και συγκεκριμένα η Νορβηγία, η οποία διαθέτει συνολικό συντελεστή φορολογίας ύψους 39,1%. Έπειτα, στην επόμενη θέση συναντούμε τη Σουηδία, όπου η επιβαλλόμενη φορολογία αγγίζει το 42,7 %.
            Επιπλέον, οι συντελεστές της Αυστρίας και της Ιταλίας κυμαίνονται σε παρεμφερή επίπεδα με τη Σουηδία, έχοντας συνολικό φορολογικό δείκτη ύψους 43% και 43,6 % αντίστοιχα.
            Επιπροσθέτως, στις επόμενες θέσεις συναντούμε τη Φινλανδία με δείκτη 43,9% καθώς και το Βέλγιο με δείκτη 44,7%. Παρά τον υψηλό αυτό φορολογικό συντελεστή, το Βέλγιο διακρίνεται για τη σταθερή φορολογική νομοθεσία του. Πολύ κοντά στον τελευταίο αυτό δείκτη είναι και ο αντίστοιχος της Γαλλίας, ο οποίος ανέρχεται στο 45,2%.
            Τέλος, την πρωτοκαθεδρία μεταξύ των χωρών με τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή κατέχει η Δανία, όπου η επιβαλλόμενη φορολογία της επί των υποκείμενων σε φόρων προσώπων της ανέρχεται στο 50,9%. Φυσικά, είναι άκρως αναμενόμενο να συναντήσουμε μία Σκανδιναβική χώρα στην πρώτη θέση της συγκεκριμένης κατάταξης αλλά σίγουρα το ποσοστό αυτό προκαλεί εντύπωση.

            Εν κατακλείδι, ο κατάλογος που παραθέσαμε παραπάνω περιλαμβάνει βέβαια τις χώρες με την υψηλότερη φορολογία παγκοσμίως. Στα πλαίσια αυτά, φεύγουμε από την ιδέα ενός φορολογικού παραδείσου αλλά ως αντιστάθμισμα αυτού του δεδομένου συναντούμε χώρες με σταθερό φορολογικό περιβάλλον και οργανωμένες κρατικές δομές. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι κάθε είδους επένδυση αποτελεί μία μοναδική περίπτωση, η επιλογή του τόπου επιχειρηματικής δράσης πρέπει να επιλέγεται πάντα με γνώμονα όχι μόνο τους φορολογικούς συντελεστές αλλά και των κρατικών ενισχύσεων και δομών που παρέχονται.

Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Μέσα σε κλίμα βαθιάς οικονομικής ύφεσης και έντονων οικονομο-πολιτικών ανακατατάξεων, οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είχαν να αντιμετωπίσουν ένα άγονο έδαφος για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Εντούτοις, σε μία περίοδο που όλα παρά αισιόδοξα έμοιαζαν για την ελληνική οικονομική ανάπτυξη, η προκήρυξη τριών ρηξικέλευθων επιχειρησιακών προγραμμάτων υπόσχεται μία βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης. Στο σημερινό, λοιπόν, άρθρο θα αναλύσουμε τις προϋποθέσεις ενός εκ των τριών αυτών προγραμμάτων, ήτοι αυτό που φέρει τον τίτλο: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.
            Πιο συγκεκριμένα, το προαναφερθέν πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη των πτυχιούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την έναρξη ή την υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Με άλλα λόγια, η εν λόγω Δράση απευθύνεται αφενός σε άνεργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αφετέρου σε φυσικά πρόσωπα πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
            Επιπλέον, στο σημείο αυτό αξίζει να τονίσουμε ότι το ποσοστό της ενίσχυσης ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών. Μάλιστα, ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ. Ακόμα, το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού των 25.000 ευρώ αυξάνεται υπό την προϋπόθεση ότι η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Πιο αναλυτικά, εάν πρόκειται για συνεργασία δύο συμμετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου δύναται να ανέλθει έως το ποσό των 40.000 ευρώ ενώ ταυτόχρονα στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσότερων δικαιούχων το προαναφερθέν ποσό προσαυξάνεται έως το ποσό των 50.000 ευρώ. Ως εκ τούτου, πρόκειται για μία πρόκληση δυναμική και σίγουρα συμφέρουσα.
            Επίσης, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί με τελείως διαφορετικές διαδικασίες από τις αντίστοιχες του προηγούμενου ΕΣΠΑ 2007-2013, το οποίο σε πολλούς είχε αφήσει την αρνητική εμπειρία μίας γραφειοκρατικής και χρονοβόρας διαδικασίας. Αναλυτικότερα, η διαδικασία υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων, η αξιολόγησή τους καθώς επίσης και η εκταμίευση των δόσεων της επιχορήγησης θα γίνει με ταχύτατους ρυθμούς με αποκλειστικό στόχο την ανάκαμψη της ελληνικής αγοράς και την στήριξη των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έως σήμερα δεν έβρισκαν άλλη λύση παρά την αναζήτηση εργασίας σε άλλες χώρες της δυτικής Ευρώπης αλλά και των Σκανδιναβικών χωρών.

            Δεδομένου ότι η περίοδος υποβολής των επενδυτικών προτάσεων έχει ήδη ξεκινήσει από 8/3/2016 και διαρκεί έως και την 15/4/2016, μην καθυστερείτε να απευθυνθείτε στην ADVANCED CONSULTANTS S.A.. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοί της θα δημιουργήσουν για εσάς ένα άριστα τεκμηριωμένο επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο θα περιέχει όλες τις επιλέξιμες δαπάνες που επιδοτούνται από το πρόγραμμα, με αποκλειστικό στόχο την αξιοποίηση στο μέγιστο βαθμό των ευκαιριών που παρέχονται από το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», ενώ ταυτόχρονα θα αναλάβουν για εσάς όλες τις διαδικασίες για την υποβολή του σχεδίου δράσης και την αξιολόγησή του καθ’ όλα τα στάδια. Η εμπειρία μας και η εξειδίκευσή μας στην αξιοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ μας επιτρέπει να σας εγγυηθούμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας και την θετική έκβαση της υπόθεσής σας.

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016

The Greek Fiscal Environment: Opportunity or Disaster?

A lot of studies internationally has shown the important effect of the fiscal system on the effort to attract foreign investments. This is why -via this article- we will give the main aspects of the Greek fiscal system and its parameters as far as the capital and personal companies are concerned.
First of all, we should highlight that this system is really fickle. In other words, many changes in the tax laws take place and as a result the tax legislation becomes confusing. Moreover, this legislation is not codified and this is why many times you cannot find what is prescribed by the law in relation with a special matter. So, the first difficulties of the fiscal system derive directly from the structure of the tax legislation.
In addition, studying the fiscal rates we should underline that they are a little bit high after the current legislation amendment. To be more specific, the corporate income tax is 29% for all capital companies. On this tax rate we add the tax rate of 10% imposed on the dividends distributed to the shareholders. On the other hand, in regards to the taxation on personal companies, the rate of 26% is imposed for profits up to 50,000.00 euro while the rate of 33% is imposed for profits above the mentioned limit. Consequently, we could say that these tax rates are higher than the tax rate in Cyprus while they are lower that the tax rate in other European countries.
Last but not least, it should be mentioned that the last years Greece has made a lot of changes in the process of establishing a company and it could be said that it is significantly short the time needed to set up a company. Furthermore, the expanded network of the agreements for the avoidance of double taxation makes Greece an interesting place for foreign inventors to start up their business.   
To sum up, despite of the Greek financial crisis we should admit that Greece offers truly attractive solutions for foreign companies and favors the foreign investments to its territory. If you would like more information about this solutions, please do not hesitate to come in contact with Advance Consultants S.A. and its specialized advisors.

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

Η ακμάζουσα πορεία της κυπριακής οικονομίας ως πόλος έλξης των εξωχώριων επενδυτών

Η οικονομική κρίση υπό το πρίσμα της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας σε συνάρτηση με επισταμένους ελέγχους σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο δεν άργησε να πλήξει πλήθος χωρών που έως πρόσφατα το έδαφός τους θεωρούνταν ιδιαίτερα πρόσφορο για ξένες επενδύσεις. Στον αντίποδα της κατάστασης αυτής συναντούμε την κυπριακή οικονομία που, παρά την σχετικά πρόσφατη οικονομική δυσπραγία της και την επιβολή έκτακτων capital controls, δεν άργησε να ανταπεξέλθει στις δυσοίωνες αυτές συνθήκες διαψεύδοντας όσους έκριναν πως το χρηματοπιστωτικό και επενδυτικό περιβάλλον της Κύπρου θα κατέρρεε εντός λίγων μηνών.
            Πιο συγκεκριμένα, η άμεση ανταπόκριση της Κυπριακής Κυβέρνησης στις απαιτήσεις για σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού της συστήματος καθώς επίσης και η αναπτυξιακή πολιτική που εφαρμόστηκε είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο την ανόρθωση της οικονομίας της αλλά την πλήρη αποκατάσταση όλων των προβλημάτων του τραπεζικού της συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης των capital controls, και την αποκατάστασή της ως επενδυτικό παράδεισο. Πιο αναλυτικά, για την αποκατάσταση αυτή του χαρακτηρισμού της ως επενδυτικού προορισμού, η Κύπρος, παρά τις ομολογουμένως έντονες πιέσεις που δέχθηκε από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς ελέγχου της παγκόσμιας οικονομίας, διατήρησε τρία βασικά στοιχεία της αναπτυξιακής πολιτικής της, ήτοι χαμηλό συντελεστή φορολογίας των εταιρικών κερδών, το τραπεζικό απόρρητο και εμπιστευτικότητα των πληροφοριών των ξένων επενδυτών στο έδαφός της.
            Με άλλα λόγια, η Κύπρος όχι μόνο υιοθέτησε έναν από τους χαμηλότερους δείκτες φορολογίας μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ταυτόχρονα θέσπισε φορο-ελαφρύνσεις και φοροαπαλλαγές για τις ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο έδαφός της. Ταυτόχρονα, παρά την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την άρση της αυτοτέλειας των νομικών προσώπων, διατηρώντας το τραπεζικό απόρρητο και αρνούμενη να προχωρήσει σε διακρατική ανταλλαγή πληροφοριών με Κυβερνήσεις άλλων χωρών, ουσιαστικά καθιστά την Ευρωπαϊκή Οδηγία άνευ πεδίου εφαρμογής για τις εταιρείες που βρίσκονται στο έδαφός της και έχουν ως εταίρους αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ως εκ τούτου, η Κύπρος συνιστά έναν ιδανικό επενδυτικό χώρο όπου το φορολογικό και τραπεζικό της σύστημα διασφαλίζει την απρόσκοπτη επιχειρηματική ανάπτυξη και την οικονομική ευημερία των επενδυτών που καταφεύγουν στο έδαφός της.
            Άλλωστε, για όλους τους ως άνω λόγους, το τελευταίο διάστημα πλήθος επενδυτών -ιδίως από την Ελλάδα, το Λίβανο, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Ρωσία- στρέφουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια στο έδαφος της Κύπρου. Διότι το κυπριακό δίκτυο συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας με άλλες χώρες –ευρωπαϊκές ή μη- σε συνδυασμό με τη διασφάλιση του τραπεζικού απορρήτου –στοιχείο που εκλείπει πλέον από την πλειοψηφία των δικαιικών συστημάτων των χωρών- δεν μπορεί παρά να αναδύει ελκυστικές προοπτικές συνεργασίας και ανάπτυξης στον επιχειρηματικό κόσμο.

            Συμπερασματικά, η Κύπρος πλέον κατέχει την πρωτοκαθεδρία ανάμεσα στις χώρες που κρίνονται ως επενδυτικοί παράδεισοι έχοντας δημιουργήσει το βέλτιστο τρίπτυχο δικαιικής και φορολογικής σταθερότητας, επιχειρηματικής ανάπτυξης και απορρήτου των εταιρικών και τραπεζικών δεδομένων. Όλα αυτά οδήγησαν με τη σειρά τους στην ανάπτυξη του τουρισμού της και της βιομηχανίας της ενώ τα νούμερα των ναυτιλιακών επενδύσεων δεν μπορούν να χαρακτηριστούν άλλως από ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά και αξιόλογα. Για οποιαδήποτε απορία αναφορικά με το επενδυτικό περιβάλλον της Κύπρου και τις δικλείδες ασφαλείας για την μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου αλλά και την επίτευξη του βέλτιστου φορολογικού αποτελέσματος μη διστάσετε να απευθυνθείτε στους εξειδικευμένους συμβούλους της ADVANCED CONSULTANTS S.A.