Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

Trust: Ο ακμάζων θεσμός του αγγλοσαξωνικού χώρου


 
Το εμπίστευμα ή καταπίστευμα είναι ένας διακανονισμός, ήτοι μία νομική συμφωνία κάτω από την οποία ένα άτομο ή εταιρεία, ο Εμπιστευματοπάροχος, μεταφέρει περιουσιακά στοιχεία μέσα στο εμπίστευμα και ένα άλλο άτομο ή εταιρεία, ο Εμπιστευματοδόχος, συμφωνεί να κρατά αυτά τα στοιχεία στο όνομά του για το όφελος άλλων ατόμων, των Δικαιούχων, με συγκεκριμένους όρους και με συγκεκριμένες εξουσίες. Οι συγκεκριμένοι όροι και οι ανατεθείσες εξουσίες  περιλαμβάνονται στο έγγραφο του εμπιστεύματος. Ακόμα, τα περιουσιακά στοιχεία του εμπιστεύματος είναι εγγεγραμμένα και ανήκουν νομικά στον Εμπιστευματοδόχο και ο Εμπιστευματοδόχος έχει νομικό καθήκον να κρατά αυτά τα στοιχεία και το εισόδημα που προκύπτει από αυτά για το όφελος των Δικαιούχων.

Επιπροσθέτως, ως προς το θεσμό του trust αξίζει να διευκρινιστούν δύο μεγάλης σπουδαιότητας σημεία. Αφ’ενός, αν και ο Εμπιστευματοδόχος έχει νομικό τίτλο στα περιουσιακά στοιχεία του εμπιστεύματος και ο Δικαιούχος έχει τίτλο συμφέροντος, ακριβώς ο τίτλος συμφέροντος έχει αξία σε σχέση με την ιδιοκτησία περιουσιακών στοιχείων κάτω από μία τέτοια διευθέτηση. Αφετέρου,  ως προς την «έδρα του trust» επισημαίνεται ότι αν και το trust δεν έχει νομική προσωπικότητα, έχει ένα τοπικό κέντρο συμφερόντων, το οποίο καθορίζεται βάσει της επιθυμίας του ιδρυτή. Μάλιστα, αν ο ιδρυτής δεν έχει εκφράσει καμία επιθυμία, συνεκτιμώνται διάφορα κριτήρια όπως ιδίως το κέντρο διαχειρίσεως του trust, ο τόπος διαμονής των trustees, η περιουσιακή κατάσταση του trust, η φύση των επιδιωκόμενων σκοπών και ο τόπος εκτέλεσης των υποχρεώσεων του trust.

Επιπλέον, δεν θα μπορούσε να παραληφθεί ότι τo trust συνιστά θεσμό εφαρμοζόμενο στον αγγλοσαξονικό κυρίως χώρο. Πιο αναλυτικά, κατά το αγγλοσαξωνικό δίκαιο το trust αποτελεί μια νομική συμφωνία, με την οποία η περιουσία που ανήκει σε ένα πρόσωπο, διοικείται προς όφελος ενός άλλου. Στα ελληνικά ο όρος αποδίδεται ως εμπίστευμα, το ελληνικό δίκαιο όμως -όπως και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά ευρωπαϊκά δίκαια- δε γνωρίζει τέτοιο θεσμό. Βέβαια, σταδιακά η αναφερόμενη σε εμπιστεύματα νομολογία αυξάνεται ενώ η υφιστάμενη ελληνική νομοθεσία δύναται να ανταποκριθεί σε ορισμένες πτυχές του trust. Επικεντρώνοντας την προσοχή μας στον αγγλοσαξωνικό θεσμό είναι ενδιαφέρον ότι  τα συμβαλλόμενα στο trust μέρη settlor», που δίνει το περιουσιακό στοιχείο προς όφελος ενός άλλου, ο «trustee», που έχει τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου και του οποίου η πληρωμή ορίζεται με νόμο, και ο «beneficiary», ο οποίος δέχεται τα οφέλη από το περιουσιακό στοιχείο.
είναι ο «

Διευκρινίζεται ότι στις εξωτερικές σχέσεις του με τρίτους, ο trustee εμφανίζεται ως κανονικός φορέας δικαιωμάτων. Με άλλα λόγια, μπορεί να εκχωρήσει ή να αποκτήσει δικαιώματα καθώς και να αναλάβει υποχρεώσεις. Ταυτόχρονα, όμως, είναι δυνατό να ανακύψουν ποικίλα προβλήματα στις εσωτερικές σχέσεις του trustee. Για παράδειγμα, είναι πιθανό να προκύψουν θέματα σχετικά με το ποιος περιέρχεται στη θέση του trust ή με τον καθορισμό των εξουσιών. Ακόμα, διαφορές μπορούν να δημιουργηθούν και μεταξύ των trustees και των δικαιούχων.

Ακόμα, περνώντας στον χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η πιο κοινή μορφή εμπιστεύματος στην Κύπρο είναι το Διακριτικό Εμπίστευμα, το οποίο δίνει στους Εμπιστευματοδόχους τη διακριτική ευχέρεια να εξασκούν τη δική τους κρίση ως προς τον τρόπο και ποσό με το οποίο οι Δικαιούχοι θα επωφελούνται. Οι Δικαιούχοι μπορούν να ορίζονται είτε κατ’ όνομα είτε κατά συγγενική τάξη προσώπων ή απλώς να αφήνονται στην πλήρη  διακριτική ευχέρεια των Εμπιστευματοδόχων.

Ολοκληρώνοντας, θα πρέπει να τονιστεί ότι ο θεσμός του trust ανταποκρίνεται στην νομική και οικονομική ενωσιακή πραγματικότητα. Για μία πιο λεπτομερή περιγραφή και ανάλυση του συγκεκριμένου θεσμού καθώς επίσης και για μία υπεύθυνη και εμπεριστατωμένη καθοδήγηση ως προς την ίδρυση, τη διοίκηση ή το φορολογικό σχεδιασμό ενός trust μη διστάσετε να απευθυνθείτε στην ADVANCED CONSULTANTS A.E. Έμπειρος και εξειδικευμένος σύμβουλός μας θα αναλάβει να διευθετήσει κάθε ζήτημά σας και να σας παράσχει κάθε επιθυμητή εκ μέρους σας συνδρομή προκειμένου να αυξήσετε την αποδοτικότητα και τα οικονομικά πλεονεκτήματα μίας τέτοιου είδους επιχειρηματικής κίνησης.

.

 

Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Γερμανία: Ο φορολογικός σχεδιασμός της επενδυτικής δραστηριότητας


Ηγέτιδα στην οικονομία της Ευρώπης, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας διαθέτει μία από τις σπουδαιότερες οικονομίες στο διεθνή χώρο. Έχοντας ανεπτυγμένη εγχώρια οικονομία και συνάμα προσφέροντας εύκολη πρόσβαση στις πιο ακμάζουσες οικονομίες στην ολοένα διευρυνόμενη Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανία εξακολουθεί να παραμένει στις πρώτες θέσεις της λίστας με τους σπουδαιότερους εξαγωγείς εμπορευμάτων διεθνώς.

            Προτού επικεντρωθούμε στο φορολογικό σύστημα της Γερμανίας αξίζει να αναφερθούμε στις λεπτές ισορροπίες ανάμεσα στον οικονομικό φιλελευθερισμό της και τον κρατικό παρεμβατισμό. Ειδικότερα, το οικονομικό σύστημα της Γερμανίας προωθεί τον οικονομικό φιλελευθερισμό στηριζόμενο στους αυτοδιορθωτικούς κανόνες της ελεύθερης αγοράς ενώ ταυτόχρονα σπεύδει να εξαλείψει τις όποιες οικονομικές ατασθαλίες του συστήματος με τους άριστα σχεδιασμένους κανόνες που νομιμοποιούν και δικαιολογούν τον κρατικό παρεμβατισμό. Επίσης, η οικονομία της Γερμανίας βασίζεται κυρίως στον βιομηχανικό τομέα και στον τομέα παροχής υπηρεσιών. Ενώ μεγάλες εκτάσεις της χώρας καταλαμβάνονται από αγροτικές καλλιέργειες, μόνο το 3% του πληθυσμού ασχολείται με τον τομέα αυτό, λόγω της μηχανοποίησης των καλλιεργειών. Ως εκ τούτου, αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε για το οικονομικό σύστημα της Γερμανίας είναι ότι πρόκειται για μία φιλελεύθερη αγορά, όπου η ιδιωτική αυτονομία υποχωρεί μπροστά στον κρατικό παρεμβατισμό όταν αυτό είναι αναγκαίο για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης.

Έπειτα από τη σύντομη αναφορά στην οικονομική διάρθρωση της χώρας αξίζει να στραφούμε στη φορολογικό κλίμα της αναφορικά με της εταιρείες. Καταρχάς, υπογραμμίζεται ότι η Γερμανία δεν έχει ένα ενιαίο δείκτη φόρου για τις εταιρείες σε όλη την επικράτειά της. Υπολογιζόμενος στη βάση των επιμέρους ομόσπονδων κρατιδίων, ο μέσος δείκτης φορολογίας των εταιρειών είναι ελάχιστα μικρότερος από 30% ενώ μερικά κρατίδια προβλέπουν σημαντικά μικρότερους συντελεστές φορολογίας.

Αναφερόμενοι στα στοιχεία που συνθέτουν τη γερμανική φορολογική πολιτική επί των εταιρειών, οι εταιρείες φορολογούνται σε δύο επίπεδα. Σε πρώτο επίπεδο, εταιρικοί τύποι όπως η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης φορολογούνται στη βάση του εταιρικού εισοδήματος ενώ οι ενώσεις προσώπων φορολογούνται στη βάση του ατομικού εισοδήματος. Τόσο ο φόρος εισοδήματος εταιρειών όσο και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων επιβάλλονται από την ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Σε δεύτερο επίπεδο, σε όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες των κεφαλαιουχικών και των προσωπικών εταιρειών επιβάλλεται φόρος από τα ομόσπονδα κρατίδια.

Επικεντρώνοντας τώρα την προσοχή μας στους φορολογικούς νόμους που αφορούν σε κεφαλαιουχικές εταιρείες –ας επιτραπεί η χρήση της συγκεκριμένης ορολογίας χάριν βέλτιστης κατανόησης της φορολογικής αντιμετώπισης των νομικών μορφών στις οποίες αναφερόμαστε-, τονίζεται ότι οι τελευταίες φορολογούνται με δείκτη φόρου εταιρικού εισοδήματος ύψους 15% επί του φορολογητέου εισοδήματος, ανεξάρτητα από το εάν το εισόδημα παραμένει στην εταιρεία ή διανέμεται στους εταίρους. Λαμβανομένης, μάλιστα, υπόψη της εισφοράς αλληλεγύης ύψους 5,5%, ο αποτελεσματικός δείκτης φόρου εταιρειών ανέρχεται στο 15,825%. Στη συνέχεια, εάν τα κέρδη διανεμηθούν στους εταίρους, οι τελευταίοι πρέπει να καταβάλουν φόρο εισοδήματος για αυτά.

Βάσει των ανωτέρω, η επιβάρυνση φόρου επί των διανεμόμενων κερδών διαμορφώνεται ως ακολούθως: Επί του συνόλου του φορολογητέρου εισοδήματος της εταιρείας (100%) αφαιρείται το 15,8% ως φόρος εταιρικού εισοδήματος και εισφορά αλληλλεγγύης καθώς και το 17.2% ως φόρος επί των διανεμημένων κερδών. Ως εκ τούτου, το εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση των φορολογιών επιβαρύνσεων ανέρχεται στο 67% του αρχικού εισοδήματος.

Πέραν αυτής της ευσύνοπτης περιγραφής του φορολογικού περιβάλλοντος της Γερμανίας είναι αδιαμφισβήτητο ότι το φορολογικό της σύστημα είναι περίπλοκο. Επιπροσθέτως, ο κύριος συντελεστής φόρου προστιθέμενης αξίας σταθεροποιείται στο 19%, δηλαδή, μόλις κάτω από το μέσο όρο του δείκτη φόρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντούτοις, φόρος ποσοστού 7% επιβάλλεται σε ορισμένα βασικά καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως είναι τα βασικά είδη διατροφής και η διαμονή ενώ παράλληλα υπηρεσίες όπως οι τραπεζικές και οι υπηρεσίες υγείας δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

            Παρά το γεγονός ότι η επιμέρους ανάλυση της οικονομίας και της φορολογικής πολιτικής κάθε ομόσπονδου κρατιδίου θα ήταν αδύνατη στα πλαίσια του παρόντος, μπορούμε παραθέσουμε ορισμένα συμπεράσματα γενικής φύσεως. Πιο αναλυτικά, ως προς την οικονομική ανάπτυξη υπάρχουν μεγάλες τοπικές διαφορές καθώς ο νότος τις Γερμανίας με τα κρατίδια Βάδη-Βυρτεμβέργη, Βαυαρία και Έσση θεωρείται πλουσιότερος από τον βορρά. Ακόμα, το φορολογικό σύστημα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας είναι αυξητικό και ανταγωνιστικό, όπως άλλωστε θα άρμοζε σε μία άκρως εκβιομηχανισμένη χώρα. Η αναπτυξιακή και φορολογική πολιτική της χώρας ευνοεί τις επενδύσεις στηρίζοντας τις καινοτόμες ιδέες και τις άριστα σχεδιασμένες επιχειρηματικές κινήσεις. Συνεπώς, εάν τα πλάνα σας εκτείνονται εκτός της ελληνικής επικράτειας, η ADVANCED CONSULTANTS A.Ε. είναι ο κατάλληλος σύμμαχος σας κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και σύστασης της νέας σας επένδυσης στη Γερμανία.

           

Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Corporate and individual tax rates as well as social security rates in Greece.

For the financial year 2014, the corporate tax amounts to 26%. Another rate levied on dividends distributed is 10%. For other business entities, such as partnerships and limited partnerships the following should be mentioned: at the first case that the business entity does not have double entry accounting books, faces a tax rate of gains of 26% on taxable income up to 50.000€ while for the extra earnings the rate is 33%. If the business entities keep double entry accounting books, there is a tax rate of 26% for their total gains, plus a tax rate of 10% for the distributed profits.

For individuals there are income tax bracket with many levels with maximum the tax rate of 42%.

Regarding, social security rate, the employee pays 15,5%, while, the the employer pays 24,56%. Overall, the levy amounts to 40,06% for both sides.
Our company, Advanced Consultants SA, will be pleasant to help you in every single matter is related with tax , social security and bookeeping issues in Greece.

Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Ηνωμένο Βασίλειο - Φορολογικός σχεδιασμός της επενδυτικής δραστηριότητας


Λίκνο της βιομηχανικής επανάστασης, το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας διακρίνεται για την πολιτική και οικονομική του δύναμη. Οι υπηρεσίες –ιδίως χρηματοπιστωτικές- αποτελούν τον κύριο τομέα της οικονομίας του ενώ παράλληλα εξακολουθεί να διαθέτει ανεπτυγμένη και ακμάζουσα βιομηχανία στην υψηλή τεχνολογία. Η διοικητική του διάρθρωση και η δημοσιονομική πολιτική του δημιουργεί άριστες προϋποθέσεις για επενδύσεις στο έδαφός του.

            Κύριες μορφές εταιρικής σύνθεσης που απαντώνται στο εμπορικό δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου είναι οι ακολούθως αναφερόμενες:

·         Sole Traders

·         Limited Companies: Private Limited Company & Limited Liability Partnership

·         Business Partnerships

·         Branch

Για την επιλογή της κατάλληλης εταιρικής μορφής πρέπει να συνεκτιμηθούν ο τομέας επενδυτικής δράσης, το εύρος της και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα σε συνδυασμό με τις πηγάζουσες από το εμπορικό δίκαιο υποχρεώσεις.

Περνώντας στους λόγους που καθιστούν το Ηνωμένο Βασίλειο ιδανική επιλογή για την ίδρυση μίας εταιρείας ή ενός υποκαταστήματος εταιρείας θα πρέπει να τονιστεί ότι οι τελευταίοι σχετίζονται τόσο με τη δημόσια διοίκησή του όσο και με τη φορολογική του νομοθεσία. Με άλλα λόγια, η διεκπεραίωση της πλειοψηφίας των διοικητικών διαδικασιών γίνεται μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφοριακών συστημάτων έχοντας ως αποτέλεσμα την ταχύτατη ολοκλήρωσή τους. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την εξορθολογισμένη φορολογική πολιτική –στην οποία θα αναφερθούμε εκτενέστερα στη συνέχεια- έχουν δικαιολογημένα καταστήσει την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου μία από τις σημαντικότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιπλέον, αξίζει να αναφερθούμε σε ορισμένα καίριας σημασίας στοιχεία της φορολογικής νομοθεσίας. Πιο συγκεκριμένα, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος εταιρειών ανέρχεται σήμερα στο 21% και πρόκειται να μειωθεί στο 20% εντός του έτους 2015. Ακόμα, ο φόρος προστιθέμενης αξίας αγγίζει το 20% αν και ορισμένα είδη πρώτης ανάγκης επιβαρύνονται με χαμηλότερο Φ.Π.Α. Οι εταιρείες που ιδρύονται στο Ηνωμένο Βασίλειο υποχρεούνται να εγγραφούν στην αρμόδια φορολογική υπηρεσία για απόκτηση VAT μόνο εάν η αξία των φορολογητέων εισοδημάτων τους εντός δώδεκα μηνών ξεπεράσει το ποσό των 81.000 GBP. Ως εκ τούτου, εάν μία εταιρεία δεν έχει τα προαναφερθέντα έσοδα, έχει τη διακριτική ευχέρεια να απαλλαγεί από τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Επίσης, η ίδρυση ενός υποκαταστήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο δύναται να επιφέρει σπουδαία οικονομικά οφέλη στην ήδη εδρεύουσα σε άλλο κράτος επιχείρηση. Αναλυτικότερα, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων των διμερών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας και να απαλλαχθούν από την επιβάρυνσή τους με ορισμένους φόρους. Ταυτόχρονα, το υποκατάστημα φορολογείται μόνο για τα κέρδη που αποκτώνται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τέλος, η ίδρυσή του ολοκληρώνεται σε άμεσο χρονικό διάστημα χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία των εταίρων. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι μεταφέροντας ή επεκτείνοντας τις δραστηριότητές τους και στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να επιτύχουν έναν τέλειο συνδυασμό επενδυτικής επέκτασης και ευνοϊκού φοροτεχνικού σχεδιασμού.

Σαφώς, η φορολογική νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελείται από πληθώρα φορολογικών διατάξεων. Ο κατάλληλος συνδυασμός των εν λόγω διατάξεων οδηγεί στη άριστη φοροτεχνική οργάνωση της υπό σύσταση εταιρείας ή του υπό ίδρυση υποκαταστήματος. Η ADVANCED CONSULTANTS A.E., συνεργαζόμενη με μεγάλο αριθμό εταιρειών και λογιστικών γραφείων που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι σε θέση να φροντίσει για την σύσταση και τον φοροτεχνικό σχεδιασμό της εταιρείας σας αναλαμβάνοντας όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες και οργανώνονας τα φορο-λογιστικά ζητήματα. Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να απευθυνθείτε στην Εταιρεία μας και τα έμπειρα στελέχη της.Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014

Μαλτα - Φορολογικός σχεδιασμός της επενδυτικής δραστηριότητας


Το μικρό και πυκνοκατοικημένο νησιωτικό κράτος της Μάλτας –επίσημα της Δημοκρατίας της Μάλτας- έχει πολλά να προσφέρει στους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Όντας μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2004 και έχοντας μπει στην Ευρωζώνη από το 2008 εναρμόνισε της φορολογική της νομοθεσία με τις ενωσιακές επιταγές φροντίζοντας ταυτόχρονα να διαμορφώσει ένα ευνοϊκό προς τις ξένες επενδύσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις περιβάλλον.

            Κύριες μορφές εταιρικής σύνθεσης που απαντώνται στο εμπορικό δίκαιο της Μάλτας είναι οι ακολούθως αναφερόμενες:

·         Private Limited Company

·         International Holding Company

·         General Partnership

·         Limited Partnership

·         Branch of Oversea Company

Σαφώς, η επιλογή της κατάλληλης εταιρικής μορφής εξαρτάται από τον τομέα της επενδυτικής δράσης, το εύρος της και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Επιπροσθέτως, κρίσιμο κρίνεται να σημειωθούν οι λόγοι που δικαιολογούν το χαρακτηρισμό της Μάλτας ως «φορολογικό παράδεισο». Ειδικότερα, παρά τις πρόσφατες φορολογικές αναμορφώσεις στο ενωσιακό περιβάλλον, η Μάλτα κατάφερε να διατηρήσει ορισμένες φορολογικές διατάξεις που ευνοούν την επενδυτική επέκταση στο έδαφός της μειώνοντας τον επιχειρηματικό κίνδυνο. Πιο αναλυτικά, ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προσδιορίζεται σήμερα με συντελεστή ύψους 35%. Μία πρώτη εκτίμηση της εν λόγω φορολογικής επιλογής φαίνεται να καθιστά τη Μάλτα απρόσιτη σε νέες επενδύσεις. Ωστόσο, η άποψη αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα καθώς η νησιωτική αυτή χώρα είναι το μόνο κράτος μέλος που έχει προβλέψει ένα πλήρες σύστημα καταλογισμού έτσι ώστε να εξαλείφει τη διπλή φορολογία των εταιρικών κερδών. Ως εκ τούτου, ο φόρος που βαρύνει την εταιρεία καταλογίζεται στον μέτοχο σε περίπτωση διανομής μερίσματος.

Παράλληλα, αν και ο επιβαλλόμενος στις εταιρείες δείκτης φόρου ύψους 35%  είναι ένας από τους υψηλότερους δείκτες εντός του ενωσιακού χώρου, αξίζει να τονιστεί ότι οι εταίροι των εταιρειών με έδρα τη Μάλτα δεν επιβαρύνονται με πρόσθετους φόρους κατά τη λήψη των μερισμάτων. Επίσης, πολύ συχνά οι εταίροι λαμβάνουν επιστροφή φόρου όταν τα εισοδήματά τους πρέπει να φορολογηθούν  με χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή από τον προαναφερθέντα, ο οποίος επιβάλλεται στα εισοδήματα των νομικών προσώπων.

Ένας ακόμα σπουδαίο πλεονέκτημα που προσφέρει το φορολογικό περιβάλλον της Μάλτας είναι ότι προβλέπει ένα σύστημα φόρων αναφορικά με τα διανεμόμενα μερίσματα. Συγκεκριμένα, ανάλογα με τη φύση του φορολογητέου κέρδους, επιστροφή φόρου ύψους 6/7, 5/6 ή 2/3 εκ του πληρωθέντος φόρου από την εταιρεία δύναται να επιστραφεί στον εταίρο. Επομένως, ο αποτελεσματικός δείκτης φόρου μειώνεται στο 5%.

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να παραληφθεί ότι χορηγείται πλήρης απαλλαγή φορολογικής συμμετοχής σε σχέση με τα έσοδα από μερίσματα που προέρχονται από μια συμμετέχουσα εκμετάλλευση και την υπεραξία που προέρχεται από τη μεταβίβαση της εν λόγω holding εταιρείας. Βέβαια, προκειμένου κριθεί μία εταιρεία ως participating holding, θα πρέπει να πληρείται μία σειρά από προϋποθέσεις, οι οποίες παρεμποδίζουν την καταχρηστική συμπεριφορά σε σχέση με την υπό κρίση νομοθετική επιλογή.

Πέραν όλων των ανωτέρω, έχουν τεθεί σε ισχύ αναπτυξιακοί νόμοι, οι οποίοι παρέχουν κίνητρα για τη σύσταση ή ενίσχυση εταιρειών που ασχολούνται με συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κλάδους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Κυβέρνηση της Μάλτας προωθεί αναπτυξιακές δράσεις για τους τομείς της παραγωγής υλικών, μηχανικών κατασκευών και εξοπλισμών και παράλληλα ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή και την αλιεία. Σαφώς, ο κατάλογος των κλάδων επιχειρηματικότητας για τους οποίους προωθούνται ευνοϊκά μέτρα δεν περιορίζεται στους ανωτέρω αλλά είναι πολύ πιο εκτενής.

Εκτός από τους προαναφερθέντες αναπτυξιακούς νόμους αξίζει να σταθούμε και στην «φιλική» φορολογική πολιτική προς τα υποκαταστήματα των ξένων εταιρειών -branches of overseas companies-, τα οποία βρίσκονται στο έδαφος της Μάλτας. Η ευνοϊκή αυτή πολιτική συνίσταται  στο γεγονός ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που αποκτώνται στη Μάλτα. Επιπλέον, οι εταίροι, οι οποίοι δεν είναι κάτοικοι της, απολαμβάνουν τα ίδια ακριβώς πλεονεκτήματα με τους εταίρους κατοίκους της Μάλτας, όπως είναι η επιστροφή μέρους των καταβληθέντων φόρων, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Ακόμα, δεν επιβάλλεται φόρος παρακράτησης στα κέρδη του υποκαταστήματος κατά τη διανομή τους στους εταίρους μη κατοίκους της Μάλτας.

Επιπροσθέτως, στην περίπτωση των υποκαταστημάτων εξωχώριων εταιρειών εφαρμόζονται οι διμερείς συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συνάψει η Μάλτα με πληθώρα χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.  Εν κατακλείδι, συμπεραίνουμε ότι η ίδρυση ενός υποκαταστήματος στη Μάλτα συγκεντρώνει δύο σημαντικά πλεονεκτήματα: αφενός δύναται να έχει εμπορική δράση μεγάλης εμβέλειας εκτεινόμενη σε ένα ευρύτατο χωρικό και διατομεακό φάσμα και αφετέρου έχει όχι απλά την ίδια αντιμετώπιση με τις εγχώριες επιχειρήσεις –φορολογούμενη με το ίδιο σύστημα και δείκτες φορολογίας με τις τελευταίες- αλλά πολύ περισσότερο απολαμβάνει ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση ως «φιλοξενούμενο επιχειρηματικό μόρφωμα» στο έδαφος της Δημοκρατίας της Μάλτας.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προβλεπόμενες εταιρικές μορφές, τις αναπτυξιακές πολιτικές και εν γένει το φοροτεχνικό σχεδιασμό οποιασδήποτε εταιρείας στη Μάλτα μπορείτε να απευθυνθείτε στην ADVANCED CONSULTANTS A.E. Τα πλήρως καταρτισμένα και έμπειρα στελέχη μας θα σας προσφέρουν ρηξικέλευθες λύσεις προσαρμοσμένες στις εξατομικευμένες ανάγκες σας. Προβλέποντας πάντα κάθε ενδεχόμενο επιχειρηματικό κίνδυνο και μειώνοντας το επενδυτικό ρίσκο στο ελάχιστο, η ADVANCED CONSULTANTS Α.Ε. στέκεται στο πλευρό σας και σας καλεί να ξεπεράσετε τα στενά εθνικά σύνορα επενδύοντας σε μία νέα επικράτεια.

 

 

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

Η φορολογική αντιμετώπιση των Δικηγόρων και των Δικηγορικών Εταιρειών στην Ελλάδα υπό το νέο καθεστώς του Ν. 4172/2013


Η φορολογική αντιμετώπιση των δικηγόρων στην Ελλάδα ενέχει ορισμένα ιδιαίτερα στοιχεία. Καταρχάς, τα ιδιαίτερα αυτά στοιχεία εντοπίζονται στον τρόπο άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος. Αφενός, οι δικηγόροι είναι εκ του νόμου ελεύθεροι επαγγελματίες υπόχρεοι σε τήρηση φορολογικών βιβλίων. Αφετέρου, όμως,  δύνανται υπό τις προβλεπόμενες στον Κώδικα περί Δικηγόρων προϋποθέσεις να αποτελέσουν μία ιδιάζουσα περίπτωση μισθωτών χωρίς, βέβαια, να αποκτούν υπαλληλική ιδιότητα, σχέση που θα νόθευε την ανεξαρτησία τους.

Προχωρώντας σε μία πιο εκτενή παρουσίαση των υποχρεώσεων των δικηγόρων ως ελεύθερων επαγγελματιών τονίζεται ότι, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, οι δικηγόροι συμπεριλαμβάνονται στην ευρύτερη κατηγορία του υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι φορολογούνται με δείκτη 26% επί των ετήσιων καθαρών κερδών τους, εάν τα τελευταία ανέρχονται έως το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€). Εάν τα ετήσια εισοδήματα ξεπερνούν το προαναφερθέν ποσό, ο δείκτης φόρου αυξάνεται στο 33%.

Επίσης, στο σημείο αυτό αξίζει να γίνει μία σύντομη μνεία σε ορισμένες λεπτομέρειες με πρακτική αξία που μεταβλήθηκαν πρόσφατα. Συγκεκριμένα, οι αλλεπάλληλες τροποποιήσεις της φορολογικής νομοθεσίας από το έτος 2013 έως σήμερα είχαν ως αποτέλεσμα να καθιερωθεί η δυνατότητα συγκεντρωτικής καταχώρισης με μία εγγραφή των ημερησίων εσόδων του δικηγόρου ανεξαρτήτως είδους και σειράς στοιχείων. Ειδικότερα, τα ποσά των ακαθάριστων εσόδων και ο Φ.Π.Α, που αντιστοιχεί σε αυτά, μπορεί να καταχωρίζονται καθημερινά στις σχετικές στήλες με ένα ποσό, για κάθε ένα είδος και σειρά στοιχείων, που εκδόθηκαν την ίδια ημέρα, με αναγραφή του πρώτου και τελευταίου αριθμού. Ακόμα, η αξία αγοράς και πώλησης των παγίων στοιχείων και η ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών δεν καταχωρίζονται πλέον σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων - εξόδων, αλλά σε ιδιαίτερες στήλες αυτού. Ταυτόχρονα, -προκειμένου να επιτυγχάνεται ο υπολογισμός των αποσβέσεων- σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων - εξόδων ή σε καταστάσεις καταχωρίζεται για κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο, η ημερομηνία και η αξία κτήσης του, το οικείο δικαιολογητικό, ο συντελεστής απόσβεσής του, οι αποσβέσεις και η αναπόσβεστη αξία,  μέχρι τον χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος,   

Ένα ακόμα ζήτημα που απασχολεί πλήθος δικηγόρων, λόγω της κοινωνικής φύσης του επαγγέλματός τους, είναι η δωρεάν παροχή υπηρεσιών προς πρόσωπα του φιλικού ή συγγενικού τους περιβάλλοντος. Ως προς το ζήτημα αυτό, από 01/01/2014, ο ενδιαφερόμενος δικηγόρος δύναται μόνο να εκδίδει απόδειξη λιανικής στην οποία θα αναγράφει την ένδειξη «δωρεάν», καθώς έχει καταργηθεί η δυνατότητα έκδοσης στοιχείου αυτοπαράδοσης.

Επιπροσθέτως, οι δικηγόροι υποβάλλουν κατάσταση, για μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών, με τις συναλλαγές, που πραγματοποίησαν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων. Η υποβολή της συγκεκριμένης κατάστασης για το έτος 2013 γίνεται σε ετήσια βάση, με τα συγκεκριμένα χρηματικά όρια που ίσχυαν έως 31/12/2013, ενώ από 1/1/2014 εκπληρώνεται σε τριμηνιαία βάση χωρίς ελάχιστα χρηματικά όρια.

Βέβαια, οι ως άνω υποχρεώσεις δεν επιβάλλονται και στους ασκούμενους δικηγόρους. Διότι βάσει της πρόσφατης εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Εσόδων, οι ασκούμενοι δικηγόροι καθ’όλη τη διάρκεια της άσκησής τους σε δικηγορικά γραφεία ή νομικά τμήματα επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών φορολογούνται ως μισθωτοί. Η διαφοροποίηση αυτή ανάμεσα στους δικηγόρους και στους ασκούμενους έγκειται τόσο στο γεγονός ότι οι δεύτεροι βρίσκονται υπό τον έλεγχο των εργοδοτών τους και επομένως οι παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες προσιδιάζουν με αυτές από εξαρτημένη εργασία όσο και στο γεγονός ότι η αμοιβή τους καταβάλλεται περιοδικά –συνήθως σε μηνιαία βάση-.

Παράλληλα, οι απασχολούμενοι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής –ευρέως γνωστή ως πάγια αντιμισθία- φορολογούνται  όπως ακριβώς και οι μισθωτοί, σύμφωνα με ρητή πρόβλεψη του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Φυσικά, η κατά τον Κώδικα περί Δικηγόρων επιτρεπόμενη εξαιρετικά παροχή νομικών υπηρεσιών με πάγια αντιμισθία δεν επιφέρει απώλεια της δικηγορικής ιδιότητας ούτε αποτελεί αντικείμενο σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. Τα αποτελέσματα της απασχόλησης με αυτή τη μορφή σχέσης εντοπίζονται στη μη ύπαρξη υποχρέωσης έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών από τον δικηγόρο καθώς επίσης και στη μη παρακράτηση φόρου από τον εκάστοτε Δικηγορικό Σύλλογο κατά την προείσπραξη της αμοιβής.

Στην πάροδο του χρόνου, οι σύνθετοι θεσμοί και οι διεθνοποιημένες σχέσεις της κοινωνίας και οικονομίας ανέδειξαν την ανάγκη άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος μέσα από τη συλλογικότητα. Ειδικότερα, η δημιουργία νέων θεσμών και η διόγκωση του κανονιστικού πλαισίου ώθησε  προς τη σύσταση δικηγορικών εταιρειών προκειμένου να επιτυγχάνεται με συλλογική δράση η απαιτούμενη εξειδίκευση και ο συντονισμός νομικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των σύγχρονων πολυδιάστατων νομικών προβλημάτων. Διεπόμενες από το Π.Δ. 81/2005, οι δικηγορικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στον ελληνικό αλλά και στο διεθνή χώρο προάγοντας το δικηγορικό λειτούργημα.

            Αναφερόμενοι στη φορολογική αντιμετώπιση τους στην Ελλάδα υπογραμμίζεται ότι οι τελευταίες δεν εξαιρούνται πλέον από τις κλίμακες φορολογίας που προβλέπονται για ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες και κοινοπραξίες. Πιο συγκεκριμένα, οι δικηγορικές εταιρείες φορολογούνται με ένα σύστημα δύο επιπέδων. Στο πρώτο επίπεδο εντάσσονται αυτές με ετήσια καθαρά κέρδη έως πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000€), φορολογούμενες με συντελεστή 26%. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι μία τέτοιου είδους εταιρεία αποδίδει φόρο έως δεκατρείς χιλιάδες ευρώ (13.000€). Στο δεύτερο επίπεδο συναντούμε τις δικηγορικές εταιρείες με ετήσια κέρδη άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€), φορολογούμενες με συντελεστή 33%. Ως εκ τούτου, οι τελευταίες αποδίδουν πολύ μεγαλύτερα ποσά φόρου ετησίως σε σύγκριση με τις ανήκουσες στο πρώτο επίπεδο δικηγορικές εταιρείες. Βέβαια, τα καθαρά κέρδη των δικηγορικών εταιρειών, μετά τη φορολόγηση του ετήσιου εισοδήματος με συντελεστή 26% ή 33%, διανέμονται στους εταίρους της δικηγορικής εταιρείας απαλλαγμένα από άλλες φορολογικές υποχρεώσεις.  Σε σχέση με το χρονικό σημείο ισχύος της ως άνω κλιμακας φορολογίας υπογραμμίζεται ότι η τελευταία ισχύει από την χρήση 2013 και εφεξής.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να παρατεθεί μία ευσύνοπτη παρουσίαση σε πρακτικής φύσεως λογιστικά θέματα. Σύμφωνα με τον Ν. 4172/2013, στις πληρωμές προς τις δικηγορικές εταιρείες δεν γίνεται πλέον παρακράτηση φόρου ύψους 20%. Ακόμα, οι εκπίπτουσες δαπάνες μεταβάλλουν σημαντικά το φορολογικό χάρτη των δικηγορικών εταιρειών. Αν και προβλέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών που συντελούνται στα πλαίσια άσκησης της δραστηριότητάς τους, οι δαπάνες μη καταβληθέντων ασφαλιστικών εισφορών εξακολουθούν να μην εκπίπτουν. Επιπλέον, εξαιρέσεις του κανόνα της έκπτωσης δαπανών συνιστούν η αγορά μεταφορικών μέσων, τα καύσιμα και τα έξοδα συντήρησής τους. Σαφώς, ο αναφερόμενος σε αυτές κατάλογος είναι εκτενής αλλά επί του παρόντος αναφέρονται ορισμένες κύριες και καίριας σημασίας εξαιρέσεις.

Ολοκληρώνοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η επιβολή υψηλών δεικτών φορολογίας στους δικηγόρους και στις δικηγορικές εταιρείας συνιστά τροχοπέδη στη συλλογική άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος και παράλληλα παραβλέπει την ιδιάζουσα φύση των νομικών υπηρεσιών. Παρ’ ότι οι σύγχρονες κοινωνικο-οικονομικές αναδιαρθρώσεις οδήγησαν στη νομοθετική αυτή επιλογή, σε άμεσο χρονικό διάστημα θα γίνει εμφανής ο αντίκτυπος της φορο-λογιστικής αυτής μεταβολής ενώ ενδέχεται οι όποιες συνέπειές της να αυτορρυθμιστούν υπό το πρίσμα των πρακτικών αναγκών του δικηγορικού λειτουργήματος και να ωθήσουν σε νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Δραστηριοποιούμενοι σχεδόν είκοσι χρόνια στον τομέα των οικονομικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών διαθέτουμε μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία στο φορο-λογιστικό σχεδιασμό των οικονομικών συναλλαγών και δεδομένων των δικηγόρων και των δικηγορικών εταιρειών. Έχοντας χρόνιες συνεργασίες με σπουδαίες δικηγορικές εταιρείες, τα στελέχη της ADVANCED CONSULTANTS A.E. έχουν την απαιτούμενη εφευρετικότητα, γνώση και πείρα να σας παράσχουν υπηρεσίες άριστης ποιότητας για να αντιμετωπίσετε τον κυκεώνα των σύγχρονων φορολογικών και οικονομικών ανακατατάξεων.

Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Πολιτογράφηση λόγω επενδύσεων

   

      Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες χώρες επιτρέπουν την κατ’εξαίρεση πολιτογράφηση λόγω επενδυτικής δραστηριότητας ή κτήσης ακίνητης περιουσίας. Προβλέποντας έναν ακόμα τρόπο κτήσης ιθαγένειας πλάι στους συνήθεις προβλεπόμενους, πολλά κράτη αποδεικνύουν έμπρακτα τη φιλική προς τις επενδύσεις πολιτική τους.

  Μάλιστα, τα εν λόγω κράτη που έχουν υιοθετήσει μία τέτοιου είδους πρόβλεψη στο δικαιικό τους σύστημα περί απονομής ιθαγένειας έχουν αναπτύξει μία ανταγωνιστική στρατηγική προς άλλα κράτη που έχουν προβεί σε αντίστοιχες ρυθμίσεις προκειμένου να καταστήσουν το έδαφός τους ελκυστικό στους επενδυτές. Αυτή η «ανταγωνιστικότητα» εκδηλώνεται μέσω της ελαστικότητας των υιοθετηθέντων ρυθμίσεων και της  ελαχιστοποίησης των χρηματικών ορίων των επενδύσεων για απονομή ιθαγένειας. Κάνοντας μία γρήγορη «περιήγηση» στις δικαιικές ρυθμίσεις κρατών από τα νησιά της Καραϊβικής έως την Κυπριακή Δημοκρατία αντιλαμβανόμαστε ότι η ποικιλομορφία των νόμων, οι διακυμάνσεις των ορίων και η μεταβλητότητα των  προϋποθέσεων για κατ’εξαίρεση πολιτογράφηση λόγω επενδύσεων σχετίζεται άμεσα με την αναπτυξιακή πολιτική του εκάστοτε κράτους.

            Στο σημείο αυτό αξίζει να σταθούμε σε ορισμένες από τις πιο χαρακτηριστικές επιλογές επί του ζητήματος αυτού συγκεκριμένων κρατών κάνοντας ταυτόχρονα και μία σύγκριση των οικονομικών απαιτήσεων για απόκτηση ιθαγένειας στα εν λόγω κράτη. Ειδικότερα, η πιο οικονομική «προσφορά» για απονομή ιθαγένειας προβλέπεται στους σχετικούς νόμους της Κοινοπολιτείας της Δομινίκας. Στο δίκαιο του μικροσκοπικού αυτού νησιού της Καραϊβικής προβλέπεται ότι με επενδύσεις ύψους εκατό χιλιάδων δολαρίων ( 100,000$ ) πλέον διαφόρων τελών και φόρων σε συνδυασμό με μία προσωπική συνέντευξη δύναται να απονεμηθεί ιθαγένεια στον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό επιχειρηματία. Βέβαια, λόγω ορισμένων γραφειοκρατικών διαδικασιών στο κράτος αυτό, η διαδικασία έκδοσης διαβατηρίου ενδέχεται να διαρκέσει από πέντε έως δεκατέσσερις μήνες. Παρά την ίσως χρονοβόρα αυτή διαδικασία τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν οι έχοντες τη συγκεκριμένη ιθαγένεια είναι σημαντικά. Για παράδειγμα, δεδομένου ότι η Κοινοπολιτεία της Δομινίκας ανήκει στις χώρες του Commonwealth οι πολίτες της απολαμβάνουν ειδικά προνόμια στο Ηνωμένο Βασίλειο ενώ ταυτόχρονα μπορούν να ταξιδεύουν σε πενήντα χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελβετίας, χωρίς θεώρηση εισόδου, δηλαδή χωρίς visa.

            Επιπλέον, μία από τις πιο ελκυστικές ρυθμίσεις ως προς τη διαδικασία και την πρακτικότητα σε διεθνές επίπεδο συναντούμε στο δίκαιο της Ομοσπονδίας του Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις. Στο σύστημα κτήσης ιθαγένειας του νησιωτικού αυτού κράτους της Καραϊβικής προβλέπονται δύο τρόποι κτήσης ιθαγένειας. Αφενός, την πιο οικονομική επιλογή συνιστά η δωρεά διακοσίων πενήντα χιλιάδων δολαρίων (250,000$) στο δημόσιο φιλανθρωπικό οργανισμό St Kitts and Nevis Sugar Industry Diversification Foundation. Αφετέρου, υπάρχει η επιλογή της επένδυσης σε ακίνητη περιουσία ελάχιστου ποσού ύψους τετρακοσίων χιλιάδων δολαρίων ( 400,000$ )  σε συνδυασμό με την καταβολή τέλους εγγραφής ποσού ύψους πενήντα χιλιάδων δολαρίων ( 50,000$ ). Τα οφέλη από την απόκτηση της συγκεκριμένης ιθαγένειας είναι αναμφισβήτητα καθώς οι πολίτες της συγκεκριμένης χώρας μπορούν να ταξιδεύουν σε εκατόν τριάντα μία χώρες χωρίς visa σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παγκόσμιο κατάλογο Henley & Partners Visa Restriction Index 2013.

            Αντίστοιχα, μεγάλη απήχηση είχε και εξακολουθεί να έχει η ιδέα της απονομής ιθαγένειας λόγω επενδύσεων στις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες σπεύδουν να προσαρμόζουν τις νομοθετικές τους προβλέψεις στις επιταγές των σύγχρονων οικονομικο-πολιτικών εξελίξεων. Πιο αναλυτικά, οι ρυθμίσεις περί απονομής ιθαγένειας λόγω επενδύσεων στη Μάλτα απαιτούν από τον εν δυνάμει κάτοχο του διαβατηρίου της να διαμείνει στη Μάλτα για τουλάχιστον ένα έτος έχοντας ταυτόχρονα επενδυτική δραστηριότητα αποτιμώμενη σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ  (1.150.000€).

           Επιπλέον, αντίστοιχη πρόβλεψη κατ’ εξαίρεση πολιτογράφησης λόγω επενδύσεων συναντούμε και στο κυπριακό δικαιικό σύστημα. Το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφαση του την 24/05/2013 έθεσε τα νέα οικονομικά κριτήρια με βάση τα οποία θα αποκτούν κατ’ εξαίρεση την κυπριακή υπηκοότητα αλλοδαποί επιχειρηματίες. Τα εν λόγω κριτήρια, τα οποία παρατίθενται διαζευκτικά και συνεπώς δεν απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά, διαμορφώθηκαν υπό το πρίσμα της πρόσφατης ανακατάταξης στην κυπριακή οικονομία και τις συνέπειές που η τελευταία επέφερε στις ξένες επενδύσεις στην επικράτεια της Κύπρου και είναι τα ακόλουθα: 

Α.1 Επένδυση σε κρατικά ομόλογα:  Ο αιτών την κτήση κυπριακής ιθαγένειας θα πρέπει να έχει προβεί σε αγορά στην Κυπριακή Δημοκρατία  ύψους τουλάχιστον €5,0 εκ. ή
 Α.2 επένδυση σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυπριακών επιχειρήσεων ή κυπριακών οργανισμών: Ο αιτών πρέπει να έχει προβεί σε αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κυπριακών επιχειρήσεων ή κυπριακών οργανισμών (π.χ. ομόλογα/ αξιόγραφα/ χρεόγραφα εγγεγραμμένα και εκδοθέντα στην Κυπριακή Δημοκρατία) ύψους τουλάχιστον €5,0 εκ. ή
Α.3  επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υποδομής: Ο αιτών πρέπει να έχει προβεί σε επένδυση ύψους τουλάχιστον €5,0 εκ. για αγορά ή ανέγερση ακινήτων ή δημιουργία άλλων αναπτύξεων (οικιστικές ή εμπορικές αναπτύξεις, αναπτύξεις στον τουριστικό τομέα ή άλλα έργα υποδομής) ή
Α.4 αγορά ή σύσταση ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις και εταιρείες: Ο αιτών πρέπει να έχει προβεί σε αγορά, σύσταση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις ή εταιρείες που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία ύψους τουλάχιστον €5,0 εκ. Οι εν λόγω επιχειρήσεις ή εταιρείες θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν φυσική παρουσία στην Κύπρο και να απασχολούν τουλάχιστον πέντε (5) υπηκόους της Κυπριακής Δημοκρατίας ή
Α.5 καταθέσεις σε κυπριακές τράπεζες: Ο αιτών πρέπει να έχει προσωπικές καταθέσεις σε κυπριακές τράπεζες ή καταθέσεις ιδιωτικών του εταιρειών ή καταπιστευμάτων (που είναι τελικός δικαιούχος ο ίδιος) στην Κυπριακή Δημοκρατία ύψους τουλάχιστον €5,0 εκ. τακτής προθεσμίας τριών ετών ή
Α.6 συνδυασμός των ανωτέρω κριτηρίων Α.1 (Επένδυση σε κρατικά ομόλογα), Α.2  (επένδυση σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυπριακών επιχειρήσεων ή κυπριακών οργανισμών), Α.3 (επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υποδομής), Α.4 (αγορά ή σύσταση ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις και εταιρείες) και Α.5 (καταθέσεις σε κυπριακές τράπεζες): Ο αιτών πρέπει να διαθέτει συνδυασμό των πιο πάνω ύψους €5,0 εκ. ή
Α.7 ειδικά για τα πρόσωπα των οποίων οι καταθέσεις στη Λαϊκή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Ltd έχουν απομειωθεί λόγω των μέτρων που εφαρμόσθηκαν μετά τις 15 Μαρτίου 2013: Ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις κτήσης ιθαγένειας αν έχει υποστεί απομείωση καταθέσεων η οποία να ανέρχεται συνολικά τουλάχιστον στα €3,0 εκ.  Σε περίπτωση που ο αιτών έχει υποστεί απομείωση καταθέσεων χαμηλότερη των €3,0 εκ. μπορεί να αιτηθεί αφού προβεί σε επιπρόσθετη επένδυση μέσω των κριτηρίων Α.1 (Επένδυση σε κρατικά ομόλογα), Α.2  (επένδυση σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυπριακών επιχειρήσεων ή κυπριακών οργανισμών), Α.3 (επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υποδομής), Α.4 (αγορά ή σύσταση ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις και εταιρείες) και Α.5 (καταθέσεις σε κυπριακές τράπεζες) για το υπόλοιπο απαιτούμενο ποσό των εν λόγω κριτηρίων.
       Μάλιστα, μέριμνα έχει ληφθεί και για την απονομή κυπριακής ιθαγένειας με κριτήριο τις συλλογικές μεγάλες επενδύσεις. Με άλλα λόγια, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα σε ειδικές περιπτώσεις, να μειώσει τα προαναφερθέντα κριτήρια (Α.1 (Επένδυση σε κρατικά ομόλογα), Α.2 (επένδυση σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυπριακών επιχειρήσεων ή κυπριακών οργανισμών), Α.3 (επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υποδομής) και Α.4 (αγορά ή σύσταση ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις και εταιρείες) ως εξής:
  • Σε € 2,5 εκ. για επενδυτές που αποδεδειγμένα συμμετέχουν σε συλλογικό σχέδιο επενδύσεων, εφόσον η επένδυση είναι τουλάχιστον € 12,5 εκ.
  • Σε € 2,0 εκ. για επενδυτές που αποδεδειγμένα συμμετέχουν σε συλλογικό σχέδιο επενδύσεων, εφόσον η συλλογική επένδυση είναι πέραν των €12.5 εκ. Νοείται ότι η παρούσα πρόνοια (ΙΙ) θα ισχύει μέχρι την 1.6.2014.
   Φυσικά, οι προαναφερθέντες χώρες δεν είναι οι μόνες που προβλέπουν ρυθμίσεις για κατ’εξαίρεση απονομή ιθαγένειας λόγω επενδύσεων. Εντούτοις, οι χώρες αυτές έχουν υιοθετήσει πληθώρα ευνοϊκών φορολογικών νόμων για τις επενδύσεις στο έδαφός τους με αποτέλεσμα οι φορολογικές διευκολύνσεις σε συνδυασμό με τη δυνατότητα απόκτησης της αντίστοιχης ιθαγένειας να αποτελεί ένα δελεαστικό αμάγαλμα για τους ξένους επενδυτές.

       Συμπερασματικά, θα μπορούσε να λεχθεί ότι η επιτακτική ανάγκη ανταπόκρισης των εθνικών συστημάτων στη σύγχρονη επιτάχυνση της παγκοσμιοποίησης καθιστά απαραίτητη την υιοθέτηση ευέλικτων λύσεων πολιτογράφησης των αλλοδαπών επενδυτών. Αν και τα προγράμματα κατ’ εξαίρεση απονομής ιθαγενείας έχουν λάβει σφοδρή κριτική με το επιχείρημα ότι η ιθαγένεια δεν είναι «προς πώληση», οι αντίστοιχες ρυθμίσεις έχουν βρει θετική ανταπόκριση στον επενδυτικό κόσμο. Σίγουρα, η στάθμιση των εκατέρωθεν συμφερόντων θα είναι μία υπόθεση δύσκολη και ίσως επικίνδυνη. Ωστόσο, η διεθνής επενδυτική δραστηριότητα ως μοχλός και μέσον ανάπτυξης θα πρέπει να απολάβει τη στήριξη των εθνικών κυβερνήσεων.

Κυριακή, 22 Ιουνίου 2014

Το φορολογικό περιβάλλον της Κύπρου υπό το πρίσμα των πρόσφατων οικονομικών ανακατατάξεων

               

    Η Κύπρος, επίσημα η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι μία χώρα που χαρακτηρίζεται για το εξορθολογισμένο φορολογικό της σύστημα και την αναπτυξιακή κυβερνητική πολιτική της. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η οικονομική ευμάρεια και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Κύπρο ήταν ανέκαθεν βασικοί στόχοι των κυβερνητικών παραγόντων της, για την επίτευξη του οποίων προκρίνεται η υιοθέτηση ευέλικτων φορολογικών διαδικασιών και η επιλογή χαμηλών φορολογικών συντελεστών. Έτσι, ο διεθνοκεντρικός χαρακτήρας της κυπριακής νομοθεσίας προτάσσει την ανάπτυξη φιλικής προς τους επενδυτές φορολογικής στρατηγικής.
Επιπλέον, η Κύπρος έχοντας εναρμονίσει το φορολογικό της δίκαιο με αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διευκολύνει ουσιαστικά την ελεύθερη κυκλοφορία Ευρωπαίων πολιτών και κεφαλαίων εντός της επικράτειάς της. Ενώ έχει υιοθετήσει με το βέλτιστο δυνατό τρόπο τα προκρινόμενα από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες μέτρα, ταυτόχρονα έχει διατηρήσει ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της φορολογικής πολιτικής της καθιστώντας το έδαφός της πρόσφορο για επιχειρηματική ανάπτυξη και διεύρυνση των επενδυτικών οριζόντων κάθε ενδιαφερόμενου. Έτσι, η συνετή προσαρμογή των δικαιικών επιλογών της προς αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη στην Κύπρο ενός φορολογικού συστήματος φιλικού προς τους εξωχώριους επενδυτικούς παράγοντες.
Έπειτα από τα προαναφερθέντα αξίζει να αναφερθούμε κατ’ιδίαν σε ορισμένα καίριας σημασίας στοιχεία της φορολογικής νομοθεσίας που οδηγούν στη δημιουργία ενός όχι απλά ευνοϊκού αλλά άκρως ελκυστικού φορολογικού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, διεπόμενο τόσο από τα εθνικά νομοθετήματα όσο και από μία σειρά σπουδαίων Οδηγιών και Ευρωπαϊκών Κανονισμών, το κυπριακό φορολογικό σύστημα χαρακτηρίζεται από τις απλουστευμένες φορολογικές διαδικασίες που προβλέπει και τους αναπτυξιακούς φορολογικούς κανόνες που συγκεντρώνει. Ειδικότερα, όσον αφορά στο φορολογητέο εισόδημα που προκύπτει από εταιρικά σχήματα, η κυπριακή νομοθεσία αφουγκράζεται τις σύγχρονες οικονομικές ανακατατάξεις ορίζοντας τον δείκτη ετήσιου φόρου εισοδήματος εταιριών σε 12,5%, δηλαδή σε έναν από τους χαμηλότερους δείκτες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, για τις ναυτιλιακές εταιρείες υιοθετείται ένας ακόμη χαμηλότερος δείκτης ανερχόμενος στο 4,25%. Ακόμα, τα εταιρικά έξοδα απαλλάσσονται από τη φορολογία καθώς φόρος επιβάλλεται μόνο στο καθαρό εισόδημα. Ωστόσο, στα έξοδα διασκέδασης, όπως είναι τα έξοδα για τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια υπάρχει πλαφόν πέραν του οποίου τα εν λόγω έξοδα φορολογούνται. Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική είναι η νομοθετική διάταξη που επιτρέπει οι ζημίες να μεταφέρονται σε επόμενες εταιρικές χρήσεις και ως εκ τούτου να μειώνονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις των επόμενων χρήσεων. Επίσης, ενδιαφέρον είναι να σημειωθεί ότι τα εταιρικά κέρδη υπόκεινται σε διπλή φορολογία επιβαλλόμενη τόσο σε εταιρικό επίπεδο, δηλαδή όταν τα αποκτά η εταιρεία, όσο και σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή επί του προσωπικού φορολογητέου εισοδήματος μετά τη διανομή τους ως μερισμάτων στους εταίρους.
Περνώντας τώρα στο φορολογητέο εισόδημα των φυσικών προσώπων υπογραμμίζεται ότι ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών είναι κλιμακούμενος. Με άλλα λόγια, έως το ποσό των 19.000 ευρώ δεν επιβάλλεται φόρος εισοδήματος. Σαφώς, τα ποσά της συμμετοχής στην κοινωνική ασφάλιση, των δωρεών σε αναγνωρισμένα ιδρύματα και της συνδρομής στα αναγνωρισμένα επαγγελματικά σωματεία εκπίπτουν από τη φορολογία. Στη συνέχεια, τα ετήσια εισοδήματα έως 28.000 ευρώ φορολογούνται με συντελεστή 20% ενώ για εισοδήματα έως 36.300 ευρώ ο δείκτης φόρου αυξάνεται στο 25%. Τέλος, για εισοδήματα άνω των 36.301 ευρώ ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται στο 30%.
Αναφορικά με τα μερίσματα, η κυβέρνηση τεκμαίρει ότι το 70% των κερδών της εταιρείας –μετά τη φορολόγησή τους- θα διανεμηθεί στους εταίρους μέσα σε δύο έτη. Για το λόγο αυτό, τα μερίσματα που διανέμονται στους εταίρους που έχουν την κατοικία τους στην Κύπρο φορολογούνται με Ειδική Αμυντική Εισφορά με επιβάρυνση ύψους 15%. Ως εκ τούτου είτε η εταιρεία επιλέγει να διανέμει τα κέρδη της ως μερίσματα είτε να τα επενδύει εκ νέου, το 70% των εταιρικών κερδών φορολογούνται ως μερίσματα σε κάθε περίπτωση.
Έπειτα από όλα τα ανωτέρω αξίζει να αναφερθούμε στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος αυξήθηκε έπειτα από τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις. Ο υφιστάμενος βασικός συντελεστής αυτού του φόρου ανέρχεται στο 19% χωρίς βέβαια να λείπουν οι περιπτώσεις αγαθών και υπηρεσιών που δεν επιβαρύνονται με φόρο προστιθέμενης αξίας, όπως για παράδειγμα ορισμένα βασικά είδη τροφής, καθώς επίσης και οι περιπτώσεις όπου επιβάλλεται μειωμένος δείκτης φόρου. Ως προς τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές διευκρινίζεται ότι όταν αποκτών το αγαθό ή λαμβάνων την υπηρεσία είναι εταιρεία εδρεύουσα εντός του ενωσιακού χώρου δεν επιβάλλεται Φ.Π.Α και παράλληλα, οι πωλήσεις σε πελάτες με κατοικία ή συνήθη διαμονή σε μη κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνει λόγος για το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον προαναφερθέντα έμμεσο φόρο. Πρόκειται για το γνωστό ως «VAT Information Exchange System», συχνά αποκαλούμενο «VIES». Το σύστημα αυτό εισήχθει με πρωτοβουλία του Ενωσιακού Νομοθέτη προκειμένου να αποτρέψει την καταχρηστική συμπεριφορά σχετικά με τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές με μηδενικό συντελεστή Φ.Π.Α. Συγκεκριμένα, οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο διαθέτει V.A.T. No. και πωλεί αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες σε άλλο νομικό πρόσωπο που διαθέτει V.A.T. No. και εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος οφείλει να δηλώνει όλες τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές που γίνονται κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μηνός. Επομένως, η εταιρεία που προβαίνει σε ενδοκοινοτικές πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών οφείλει να διατηρεί εγγραφές με τα στοιχεία των πελατών της που διαθέτουν VAT No και τις σχετικές πωλήσεις. Συνακόλουθα, δύναται να υπαχθεί οποτεδήποτε σε έλεγχο για τις συναλλαγές αυτές από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.
Παράλληλα, ενδιαφέρον είναι ότι στην Κύπρο δεν επιβάλλεται φόρος κερδών κεφαλαίου σε ενώσεις που ασχολούνται με τραπεζικές και συνεταιριστικές εργασίες. Ωστόσο, ο δείκτης φόρου κερδών κεφαλαίου σχετικά με την εμπράγματη ιδιοκτησία ορίζεται στο 20% και ταυτόχρονα με το ίδιο ποσοστό φόρου επιβαρύνεται η πώληση των εταιρικών μεριδίων εταιρείας που κατέχει εμπράγματη ιδιοκτησία.
Βέβαια, αξίζει να μνημονευθεί ότι εάν ένα φυσικό πρόσωπο πωλήσει την δηλωθείσα ως πρώτη του οικία ή την οικία στην οποία κατοικεί, απαλλάσσεται από το φόρο κερδών κεφαλαίου. Εντούτοις, στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται ένα πλαφόν για το απαλλασσόμενο από τη φορολογία ποσό με συγκεκριμένους φορολογικούς μηχανισμούς.
Ολοκληρώνοντας την αναφορά μας στους κατ’ιδίαν φόρους οφείλουμε να κάνουμε μία έστω σύντομη μνεία σε ειδικά φορολογικά θέματα που εντοπίζονται στην κυπριακή νομοθεσία. Πιο αναλυτικά, τα μερίσματα που δίδονται από μία εταιρεία σε μία άλλη δεν φορολογούνται και το ίδιο ακριβώς συμβαίνει για τα μερίσματα που καταβάλλονται σε πρόσωπα που δεν έχουν την κατοικία τους στην Κύπρο. Αντίθετα, μερίσματα που δίδονται σε κατοίκους της Κύπρου φορολογούνται με συντελεστή 15%. Επιπλέον, οι τόκοι καταθέσεων φορολογούνται με δείκτη φόρου 10%. Εξαίρεση στον προαναφερθέντα κανόνα αποτελεί η φορολογία των κρατικών ομολόγων που ανέρχεται μόλις στο 3%. Επίσης, οι καταθέσεις φυσικών προσώπων με ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο των 7.000 ευρώ εξαιρούνται από την φορολογία. Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι εάν ο Διευθυντής ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μίας εταιρείας έχουν δανειστεί χρήματα από την τελευταία, η Κυβέρνηση τεκμαίρει ότι η εταιρεία λαμβάνει τόκο ύψους 9% επί του δανεισθέντος ποσού και ως εκ τούτου ο τόκος αυτός φορολογείται με δείκτη 10%.
Επιπλέον, το ενδιαφέρον της κυπριακή κυβέρνησης για την οικονομική άνθηση των δρώντων προσώπων –φυσικών και νομικών- εντός της επικράτειάς της αποδεικνύει το γεγονός ότι έχει υπογράψει με μεγάλο αριθμό χωρών –στις οποίες συγκαταλέγεται και η Ελλάδα- διμερείς συμβάσεις για την απαλλαγή από τη διπλή φορολογία. Ακόμα, η Κύπρος έχει μεριμνήσει για την φοροδιαφυγή θεσπίζοντας αυστηρούς κανόνες ελέγχου των οικονομικών δεδομένων και τη σύννομη φορολογική λειτουργία των εταιριών.
Συμπερασματικά, όλες οι ανωτέρω δικαιικές επιλογές και πρωτίστως το ενδιαφέρον της ίδιας της Κυπριακής Κυβέρνησης για τους δρώντες στην επικράτειά της συνετέλεσαν στη συγκρότηση ενός ισορροπημένου και αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος διεπόμενο από ευνοϊκές προς τους επενδυτές διατάξεις. Έτσι, με τη δίκαιη φορολογική πολιτική της κατέστησε το έδαφός της πόλο έλξης επιχειρηματικών παραγόντων.

Επιμέλεια: Σκυτιώτη Σωτηρία