Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

Εγκατάσταση αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα κατ’εφαρμογή του Α.Ν. 89/67

Οι ιδιαιτερότητες του σύνθετου και δυναμικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο οποίο δρουν οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις αναγκάζουν τις τελευταίες σε επιλογές που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους. Μία κατ’εξοχήν τέτοιου είδους επιλογή είναι η διαφοροποίηση του τόπου λειτουργίας πλοίων και γραφείων. Μάλιστα, η διαφοροποίηση αυτή σε συνδυασμό με το θεσμικό πλαίσιο αφορόν στην λειτουργία τους και η απασχόληση σε αυτές πολυπολιτισμικού ανθρώπινου δυναμικού συνιστούν παράγοντες που αναπόφευκτα οδηγούν σε προσαρμογές και ανακατατάξεις ώστε να βρεθούν λύσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους.
            Δεδομένης της πολυπλοκότητας του πλαισίου που αφορά στην οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση των ναυτιλιακών εταιρειών στην Ελλάδα, στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε στην εγκατάσταση αλλοδαπής εταιρείας στον ελλαδικό χώρο με βάση τον αναγκαστικό νόμο 89/67.
            Αρχικά, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι με τον Α.Ν. 89/67 ορίζεται ότι: «Αλλοδαπαί εμποροβιομηχανικαί εταιρείαι υπό οινδήποτε τύπο ή μορφήν λειτουργούσαι νομίμως εν τη έδρα των ασχολούμεναι δε αποκλειστικώς εις εκτέλεσιν εμπορικών εργασιών ων το αντικείμενον ευρίσκεται εκτός της Ελλάδος, δύνανται να εγκαθίστανται εν Ελλάδι, κατόπιν ειδικής αδείας παρεχομένης δι’ αποφάσεως του Υπουργού Συντονισμού».
Με το νόμο αυτό καθίσταται σαφές ότι οι αλλοδαπές εταιρείες οι οποίες ασχολούνται αποκλειστικά με εμπορικές εργασίες με αντικείμενο την επιχειρηματική τους δραστηριότητα εκτός Ελλάδας, έχουν το δικαίωμα να εγκαταστήσουν υποκατάστημα στην Ελλάδα. Ωστόσο, στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι καθώς η ως άνω διατύπωση του νόμου είναι γενική και ασαφής, προέκυπταν προβλήματα και αμφισβητήσεις αναφορικά με την υπαγωγή ή όχι των ναυτιλιακών εταιρειών στον υπό κρίση νόμο. Φυσικά, ερμηνεύοντας διασταλτικά το εν λόγω άρθρο και σε συνδυασμό με τον εμπορικό νόμο γίνεται δεκτό ότι ο όρος «εμπορικές πράξεις» ταυτίζεται με τον όρο «εμπορικές διαδικασίες». Ως εκ τούτου, το πεδίο εφαρμογής του Α.Ν. 89/67 περιλαμβάνει και τις ναυτιλιακές εταιρείες.
Έπειτα από όλα τα ανωτέρω είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι ο Α.Ν. 89/67 δεν εισάγει κάποιο νέο εταιρικό μόρφωμα αλλά αποτελεί ένα ειδικό προνομιακό καθεστώς προκειμένου να προσελκύσει αλλοδαπές εταιρείες, είτε ελληνικών είτε ξένων συμφερόντων, ώστε οι τελευταίες να εγκαταστήσουν γραφεία ή υποκατάστημά τους στην Ελλάδα. Με τον τρόπο αυτό, λοιπόν, το Ελληνικό Κράτος δύναται να εκμεταλλευτεί το ελάχιστο εισαγόμενο συνάλλαγμα το οποίο τίθεται ως προϋπόθεση της υπαγωγής τους στον συγκεκριμένο νόμο..
Επιπροσθέτως, δεν πρέπει να παραλαφθεί ότι πλέον θεωρείται δεδομένη η ύπαρξη μιας αλλοδαπής εταιρείας ή επιχείρησης σε άλλη χώρα, η οποία με την υπαγωγή της στο νόμο αυτό νομιμοποιείται να ασκεί εμπορική και κατ’επέκταση ναυτιλιακή δραστηριότητα στην Ελλάδα. Επιπλέον, οι ευνοϊκές ρυθμίσεις και παροχές που απολαμβάνουν οι εταιρείες αυτές με την υπαγωγή τους στον Α.Ν. 89/67 αφορούν φορολογικά και δασμολογικά θέματα. Συγκεκριμένα, προβλέπεται:
                                  i.            η χορήγηση σε αλλοδαπό προσωπικό άδειας εργασίας στην Ελλάδα μέχρι δύο χρόνια με δυνατότητα απεριόριστης παράτασης ανά διετία.
                                ii.            η χορήγηση πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας στο παραπάνω προσωπικό.
                              iii.            η απαλλαγή από την καταβολή δασμών, φόρων, τελών χαρτοσήμου, εισφορών, φόρων κύκλου εργασιών, φόρων πολυτελείας και παντός εν γένει δικαιωμάτων ή κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου αναφορικά με την εισαγωγή εξοπλισμού με τα γραφεία στην Ελλάδα.
                              iv.            η απαλλαγή από φόρους εισοδήματος και κάθε είδους φόρου εισφορών, κρατήσεων υπέρ του δημοσίου αναφορικά με εισόδημα διοικούμενων επιχειρήσεων που αποκτάται στο εξωτερικό αλλά και του εισοδήματος του αλλοδαπού προσωπικού για τις αποδοχές του στην Ελλάδα.
Ολοκληρώνοντας, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε ότι η εφαρμογή του εν λόγω νόμου επί των ναυτιλιακών επιχειρήσεων -οποιασδήποτε εταιρικής μορφής και συμπεριλαμβανομένης της ατομικής επιχείρησης- σε συνδυασμό με τις διευκρινίσεις του δεύτερου αναγκαστικού νόμου υπ’αριθμ. 378/68 είχαν ως αποτέλεσμα την προσέλκυση πλήθος ναυτιλιακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και τη διεθνή προβολή της χώρας. Συνεπώς, ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες βρίσκουν στον ελλαδικό χώρο ένα πρόσφορο περιβάλλον για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους και την επαύξηση του κύκλου εργασιών τους.

            Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πώς θα μπορούσατε να εκμεταλλευτείται την ύπαρξη αυτού του νόμου ακόμη και εάν είστε Έλληνας πολίτης, μη διαστάσετε να απευθυνθείτε στους εξειδικευμένους οικονομικούς συμβούλους της ADVANCED CONSULTANTS S.A.

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016

Bulgaria: an attractive investment environment

It is estimated that Bulgaria has the most attractive corporation tax system between the states of European Union. This is because the fiscal laws provide a wide range of tax deductions for foreign inventors. So, it is really interesting to analyze this fiscal system and underline the most crucial fiscal provisions.
First of all, we should mention that Bulgarian companies are subject to a flat tax rate of 10% and the taxable profit is the annual financial result adjusted for tax purposes. Bulgaria also levies a flat personal income tax rate of 10%. This flat tax framework is undoubtedly exceptional from EU perspective. Of course, a special tax rate is applicable for companies dealing in shipping as well as companies engages in games of chance and gambling.
Furthermore, taken into account certain limitations and conditions, a tax holiday allows companies to reduce the amount of the annual corporate income tax due on their profits derived from manufacturing activities. Special purpose investment companies, close-ended licensed investment companies and collective investment schemes authorized for public offering in Bulgaria are exempt from corporate income tax. There are special corporate tax regimes applicable to commercial maritime shipping companies, gambling businesses, and other entities such as governmental institutions.
In addition to the tax provisions, another absolutely necessary element is that Bulgarian Banks maintain banking secrecy. This is to say, you could open a bank account in Bulgarian for your corporation needs and no one will send these data in the state you come from, even if this state requests it.

To sum up, providing a flat tax rate of 10%, Bulgaria applies a worldwide income tax system and residents are taxable on their worldwide income. As it is obvious, Bulgaria outcompetes other EU member states by offering the best of both worlds and offers fabulous opportunities for both companies and individuals.

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

Great chances of investment in Malta

Malta is a well-positioned in terms of foreign direct investment island state. Being a member of European Union and the Euro zone, Malta has interesting strong point for foreign investors.
            First of all, we should underline that Malta offers a highly-skilled, English-speaking labour force at a competitive cost. Moreover, it holds a privileged geographical position that helps the development of the trade economy. More specifically, it is like a natural hub for companies involving doing business with the southern part of Europe and Northern Africa.
            In addition to this, is offers a stable political environment that provides fiscal incentives for new businesses. Furthermore, Malta has a modern infrastructure and a well-known international airport providing direct flights to thirty seven major cities in the world.
            Although Malta has a small domestic market as well as an economy with no natural resources, it provides incentives in many sectors to attract foreign direct investment mainly in manufacturing, transshipment and servicing industries, in particular the manufacturing of generic pharmaceuticals, information technology and financial services. Some of the most generous tax incentives are the preferential taxation rates that limits up to 5% as well as the tax credit on investments including up to 50% tax credit of the amount invested of 50% of the first two years’ salary of new jobs created.

            To sum up, Malta government offers generous tax incentives for investments in industrial projects. This fact in combination with the geographical location gives Malta the comparative advantage in the field of foreign investments.