Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Εμπίστευμα (trust) και επιχειρηματική ανωνυμία

Σε ορισμένες περιπτώσεις η επίτευξη της ανωνυμίας και του απορρήτου των προσωπικών στοιχείων κρίνεται απαραίτητο κίνητρο και συνάμα ανάγκη για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Το ζήτημα αυτό συνδέεται άρρηκτα με τους ενδιαφερόμενους Έλληνες επενδυτές που επιθυμούν να έχουν επιχειρηματική δράση στην Κύπρο. Στις περιπτώσεις αυτές, οι επενδυτές καταφεύγουν στη δημιουργία ενός trust.
            Προτού αναφερθούμε στις ιδιαιτερότητες του trust αξίζει να σημειώσουμε ότι παρά το γεγονός ότι η έννοια του εμπιστεύματος είναι ανύπαρκτη στο ελληνικό δίκαιο, είναι πλήρως αναγνωρισμένη και άκρως διαδεδομένη στο αγγλοσαξονικό δίκαιο.
            Έπειτα από τις ως άνω επισημάνσεις είναι σημαντικό να αναφερθούμε στη δομή του trust. Ειδικότερα, το εμπίστευμα είναι μία μορφή πληρεξουσίου, το οποίο μπορεί να είναι γενικό ή ειδικό με ευρύτατες ουσιαστικά μηδενικές εξουσίες, όπου απλά, η ταυτότητα του εντολέα (beneficiary) προς τον εντολοδόχο (trustee) δεν είναι γνωστή στους τρίτους και ο εντολοδόχος παρουσιάζεται ως να κατέχει περιουσιακά στοιχεία ή να διενεργεί πράξεις για ίδιο λογαριασμό, ενώ στην ουσία τα κατέχει και τις διενεργεί για λογαριασμό και προς όφελος του εντολέα του, προς τον οποίο έχει υποχρέωση απόδοσης λογαριασμού.
            Επιπροσθέτως, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι έναντι των δημοσίων αρχών, ο εμπιστευματοδόχος παρουσιάζεται ως μέτοχος της εταιρείας. Η παροχή υπηρεσιών εμπιστευματοδόχου (trustee) συνδέεται με την καταβολή ορισμένης επαγγελματικής αμοιβής, η οποία ωστόσο δεν συνθέτει ουσιαστική οικονομική επιβάρυνση.
            Επιπλέον, δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι στα πλαίσια πάταξης της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής, οι Κυβερνήσεις των κρατών μελών της  Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν θεσμοθετήσει την κατάρτιση και τήρηση μητρώων εμπιστευμάτων, τα οποία βεβαίως δεν είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό.  
            Ολοκληρώνοντας, η χρησιμότητα και η αποτελεσματικότητα του trust για τη διευκόλυνση των επενδύσεων και της επιχειρηματικής ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Για το λόγο αυτό έχει πολύ εύστοχα λεχθεί ότι: «Όταν η στρέβλωση που προκαλούν η δημοσιότητα και ανελαστικές δομές εμποδίζουν την οικονομική δραστηριότητα, την απάντηση έρχεται να δώσει ένας από τους παλαιότερους αγγλο-σαξονικούς θεσμούς: το trust»

            Εάν ενδιαφέρεστε να οργανώσετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο των στοιχείων σας, απευθυνθείτε στα στελέχη της  ADVANCED CONSULTANTS S.A., τα οποία θα σας παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες για την σωστή σύσταση και λειτουργία ενός trust με τρόπο που διασφαλίζει τα συμφέροντά σας.

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

The consequences of the BREXIT in the field of financial and economics

Membership of the European Union has contributed to the economic prosperity of the United Kingdom. However, the outcome of the referendum has imposed the exit of the UK from European Union. This BREXIT will be a major negative experience to the UK economy that will surely affect the other European countries. More than this, the UK exit will be akin to a tax on GDP, imposing a persistent and rising cost on the economy that would not be incurred if the UK remained in the EU.

            The impact of the BREXIT in UK economy is related with the impact on the value of GDP. By 2020, GDP would be over 3% smaller than otherwise. In the longer term, structural impacts would take hold through the channels of capital, immigration and lower technical progress. Moreover, labour productivity will be held back by a drop in foreign direct investment and a smaller pool of skills.  Thus, after the procedure of BREXIT will be completed, UK will have a period of depression. However, we are sure that even though this depression, UK will manage to reform the economic structures and regain its position between the countries with the strongest economies.

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Σύγκριση φορολογικών συστημάτων Ευρώπης και Ρωσίας

Το φορολογικό σύστημα αποτελεί το βασικό παράγοντα ανάπτυξης και προόδου μίας χώρας καθώς τα εισρέοντα για επενδύσεις κεφάλαια δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας με ταυτόχρονη αύξηση των εκπαιδευτικών και μορφωτικών δυνατοτήτων με έμφαση στην έρευνα και την επιστημονική κατάρτιση. Έτσι, στα πλαίσια του παρόντος επιχειρείται η εξέταση των φορολογικών συστημάτων της Ευρώπης και της Ρωσίας με στόχο την ανεύρεση του καλύτερου επενδυτικού περιβάλλοντος για τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες.
            Προτού ξεκινήσουμε την εν λόγω σύγκριση, σκόπιμο είναι να αναφερθούμε στην πάγια αντίληψη ότι από τη μία πλευρά βρίσκεται η ανεπτυγμένη Δύση με την πληθώρα επιχειρήσεων και πολυεθνικών κολοσσών δραστηριοποιούμενων στο έδαφός της ενώ από την άλλη πλευρά βρίσκεται η αναπτυσσόμενη Ρωσία με το πλήθος προβλημάτων που ανέκυψαν έπειτα από την κατάρρευση του σοβιετικού  καθεστώτος. Εντούτοις, μία πιο προσεχτική εξέταση της τρέχουσας κατάστασης των δύο αυτών εδαφών, ήτοι του ενωσιακού και του ρωσικού, έρχεται να ανατρέψει την αντίληψη αυτή. Μάλιστα, η επισταμένη μελέτη του φορολογικού συστήματος των συγκεκριμένων περιοχών επιβεβαιώνει ότι η Ρωσία εξελίσσεται σε τόπο αυξημένης επιχειρηματικής δράσης και επενδυτικό παράδεισο πολλά υποσχόμενο.
            Σαφώς, θα πρέπει εξ αρχής να τονιστεί ότι στο εξής όπου εξετάζουμε την «Ευρώπη», εννοούμε τον ενωσιακό χώρο με τα κράτη μέλη που έγκεινται στους κόλπους του ενώ παράλληλα σκοπείται μία εν συνόλω αξιολόγηση του φορολογικού συστήματος της Ευρώπης παρά την πληθώρα διαφορών μεταξύ των φορολογικών συστημάτων των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, στα πλαίσια του παρόντος στοχεύουμε στη σύγκριση των συστημάτων των υπό κρίση χώρων με στόχο όχι να επικεντρωθούμε στις επιμέρους διαφορές των φορολογικών συστημάτων των κρατών μελών αλλά να εξετάσουμε σε ποιο περιβάλλον, μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας, θα ήταν προτιμότερο να στραφεί ένας ενδιαφερόμενος επενδυτής.
            Έπειτα από τις ως άνω παρατηρήσεις μπορούμε πλέον να αναφερθούμε στο κατ’ιδίαν φορολογικό σύστημα της Ρωσίας. Πιο αναλυτικά, ο κανονισμός των σχέσεων φόρου στη Ρωσία πραγματοποιείται από τον Κώδικα Φορολογίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στους φόρους αυτούς περιλαμβάνονται οι ομοσπονδιακοί φόροι –συμπεριλαμβανομένων των τελών- , οι περιφερειακοί φόροι καθώς και οι τοπικοί φόροι και δασμοί, συμπεριλαμβανομένου του φόρου ακίνητης περιουσίας καθώς και του προσωπικού φόρου ακίνητης περιουσίας.
            Επιπλέον, στο σημείο αυτό σκόπιμο κρίνεται να επικεντρωθούμε ειδικά σε ορισμένους κύριους δείκτες φόρων και τελών. Συγκεκριμένα, ο φόρος προστιθέμενης αξίας ανέρχεται στο 18 % ενώ για τα είδη πρώτης ανάγκης ο Φ.Π.Α. μειώνεται στο 10%. Τα εταιρικά κέρδη φορολογούνται με δείκτη 24% ενώ ο ενοποιημένος κοινωνικός φόρος αγγίζει το 26% του κεφαλαίου των μισθών και αφορά στα δεδουλευμένα υπέρ των εργαζομένων. Μάλιστα, ο φόρος ατομικού εισοδήματος ανέρχεται συνολικά στο ποσοστό 13% επί του εισοδήματος. Ακόμα, φόρος ύψους 2,2 % επί της μέσης ετήσιας αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων επιβάλλεται ως φόρος ακίνητης περιουσίας.
            Επιπροσθέτως, είναι αναγκαίο να υπογραμμίσουμε ότι στο ρωσικό φορολογικό σύστημα προβλέπονται φοροαπαλλαγές και φορο-ελαφρύνσεις για τους ενδιαφερόμενους ξένους επενδυτές. Ειδικότερα, με ειδικές διατάξεις ρυθμίζεται το αφορολόγητο των μερισμάτων και εκπτώσεις επί του φόρου των εταιρικών κερδών όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα με διεθνικές σχέσεις. Άλλωστε, η ρωσική Κυβέρνηση αποβλέπει στα κεφάλαια των ξένων επιχειρηματιών φροντίζοντας να τους προσελκύσει με ευνοϊκούς ρυθμιστικούς αναπτυξιακούς νόμους και φορολογικά κίνητρα για να επιλέξουν το έδαφός της. Για το λόγο αυτό, η Ρωσία διασφαλίζει το τραπεζικό της απόρρητο με αυστηρές ασφαλιστικές δικλείδες αρνούμενη τις περισσότερες φορές την ανταλλαγή πληροφοριών με τις Κυβερνήσεις της Ευρώπης.
Μάλιστα, οι δημόσιες αρχές επιδεικνύουν μεγάλη κατανόηση απέναντι στην επιχειρηματική δραστηριότητα φροντίζοντας για την ολοκληρωμένη ενημέρωση των επιχειρηματιών όχι μόνο για τις υποχρεώσεις τους αλλά και για τα δικαιώματα και τις ελαφρύνσεις που προβλέπονται. Άλλωστε, η πρόσφατη αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα οδήγησε στην εξάλειψη της γραφειοκρατίας και την επιτάχυνση των διαδικασιών σύστασης νομικών προσώπων και ενώσεων ακόμα και από απόσταση.
            Πλέον των ανωτέρω, δεν θα μπορούσε να παραληφθεί η μνεία στην ταχύτητα με την οποία επιλύονται οι διαμάχες φορολογικού χαρακτήρα. Αναλυτικότερα, στο ρωσικό δίκαιο προβλέπονται τρεις βαθμίδες αμφισβήτησης από τις οποίες η εκάστοτε υπόθεση περνά μέσα σε μόλις ένα χρόνο. Από τις υποθέσεις αυτές, το 70% των δικαστικών αποφάσεων είναι υπέρ του φορολογουμένου. Έτσι, το δικαστικό σύστημα της Ρωσίας έρχεται να επιβεβαιώσει όσους θεωρούν το έδαφός της ιδανικό για μακρόχρονες και σταθερές επενδύσεις.
            Από την άλλη πλευρά, το φορολογικό σύστημα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφέρει αρκετά. Με άλλα λόγια, οι επιβαλλόμενοι φόροι είναι αρκετά πιο υψηλοί καθώς η πλειοψηφία των κρατών μελών επιβάλλουν στους δραστηριοποιούμενους στο έδαφός τους επενδυτές συνολικό φόρο επί των εταιρικών κερδών 26%- 45%. Ταυτόχρονα, ο δείκτης του φόρου προστιθέμενης αξίας κυμαίνεται μεταξύ 12% - 25%. Ακόμα, το τέλος για την κοινωνική ασφάλιση προσδιορίζεται στο 25% έως 45% επί των μεικτών μισθών των εργαζομένων.
            Ένας ακόμα δυσμενής παράγοντας που αποθαρρύνει πλήθος επενδυτών που στρέφονται στο ενωσιακό έδαφος για την επένδυση των κεφαλαίων τους είναι το δικαστικό σύστημα. Ειδικότερα, στα κράτη της ανεπτυγμένης Δύσης παρατηρείται ότι το Κράτος έχει βασικά πλεονεκτήματα έναντι των ιδιωτών και των ελευθέρων επαγγελματιών. Τα πλεονεκτήματα αυτά, ουσιαστικά και δικονομικά, προβλέπονται ευθέως από το νόμο και δυσχεραίνουν κατά πολύ τη δικονομική θέση του επενδυτή. Εξάλλου, οι χρονοβόρες δικαστικές διαμάχες και η αδυναμία της πλειοψηφίας των κρατών μελών να ανταποκριθούν με ταχύτητα στις δικαστικές προσφυγές των πολιτών συνιστά αποθαρρυντικό παράγοντα επένδυσης στα κράτη μέλη της Ένωσης. Άλλωστε, πολλά από τα κράτη μέλη δεν έχουν έως σήμερα καταφέρει να υιοθετήσουν ευέλικτες διαδικασίες σύστασης εταιρειών και ενώσεων και να απεγκλωβιστούν από γραφειοκρατικές διαδικασίες. Τέλος, το τραπεζικό απόρρητο έχει υποστεί «βαθιές ρωγμές» υπό την πίεση του OECD και του ενωσιακού δικαίου.
            Ολοκληρώνοντας, η ταχύτητα με την οποία η Ρωσία ανταποκρίνεται στο αίτημα για ένα σταθερό φορολογικό καθεστώς με παροχές και κίνητρα προς τους ενδιαφερόμενους επενδυτές έχει μετατρέψει το έδαφός της σε πόλο έλξης των επιχειρηματιών. Μάλιστα, τα τελευταία δύο χρόνια παρατηρείται έντονη οικονομική και επιχειρηματική κινητικότητα στους κόλπους της προαναφερθείσας χώρας με μεταφορά των επιχειρήσεων από την ενωσιακή Ευρώπη προς την Ρωσία. Έτσι, οι δείκτες των φόρων και η διοικητική πραγματικότητα των δύο χωρών έρχεται να επιβεβαιώσει ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα ανάμεσα στους δύο χώρους έχει σαφώς η Ρωσία. Εάν ενδιαφέρεστε και εσείς να προβείτε σε μία νέα επένδυση στο ρωσικό έδαφος, μη διστάσετε να απευθυνθείτε στου εξειδικευμένους συμβούλους της  ADVANCED CONSULTANTS S.A., οι οποίοι θα αναλάβουν για εσάς την οργάνωση και την πραγματοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου.


            

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Η εξέλιξη των αγωγών αποζημιώσεων των Κυπρίων πολιτών σχετικά με την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα της Κύπρου

Έπειτα από τέσσερα χρόνια δικαστικών διενέξεων, το Δικαστήριο της Ένωσης έδωσε την οριστική απόφαση για την τύχη των αγωγών αποζημιώσεων σχετικά με την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα της Κύπρου. Πρόκειται για μία απόφαση που διέψευσε τις ελπίδες των εναγόντων και έθεσε για άλλη μία φορά στο στόχαστρο των αμφισβητήσεων την ασφάλεια των τραπεζικών καταθέσεων.
Προτού αναφερθούμε στην απόφαση καθ’αυτή του ενωσιακού Δικαστή, σκόπιμο κρίνεται να κάνουμε μία σύντομη αναφορά στα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης. Πιο συγκεκριμένα,  τους πρώτους μήνες του έτους 2012, ορισμένες κυπριακές τράπεζες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η Cyprus Popular Bank και η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία – γνωστή ως Τράπεζα Κύπρου- αντιμετώπισαν οικονομικές δυσχέρειες. Κατόπιν αιτήματος της Κυπριακής Κυβέρνησης στην Ευρωομάδα για χρηματοδοτική συνδρομή και έντονες διαπραγματεύσεις, εκδόθηκε σχέδιο μνημονίου κατανόησης για την αναδιάρθρωση της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής. Σαφώς, οι εφαρμογή των μέτρων που συμφωνήθηκαν με τις κυπριακές αρχές είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της αξίας των καταθέσεων. Για το λόγο αυτό, οι έχοντες έννομο συμφέρον ιδιώτες και νομικά πρόσωπα προσέφυγαν ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ένωσης με αίτημα, αφενός, να τους καταβάλει η Επιτροπή και η ΕΚΤ αποζημίωση ίση με τη μείωση της αξίας των καταθέσεών τους και αφετέρου να ακυρωθούν τα επίμαχα μέτρα τα οποία προέβλεπε το προαναφερθέν μνημόνιο.
Έπειτα από την εκδίκαση των επίμαχων υποθέσεων,  το Δικαστήριο της Ένωσης απέρριψε τις προσφυγές ακυρώσεως και ταυτόχρονα, κρίνοντας τις υποθέσεις επί της ουσίας, απέρριψε τις αγωγές αποζημιώσεων. Πιο αναλυτικά, το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν υφίσταται προσαπτόμενη στα όργανα της Ένωσης παράνομη συμπεριφορά και ως εκ τούτου δεν θεμελιώνεται εξωσυμβατική ευθύνη της Ένωσης. Συνεπώς, το Δικαστήριο κατέληξε σε απόρριψη των αγωγών αποζημιώσεως.


Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Η ελευθερία κίνησης προσώπων και κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το πρίσμα του Brexit


  
         Άμεσο και αναμενόμενο επακόλουθο της εξόδου της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι άλλο παρά οι αλλαγές στη διαδικασία μετακινήσεων των κατοικούντων και διαμενόντων στο έδαφός της. Ειδικότερα, έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Βrexit βάσει του άρθρου 50 ΣΕΕ, η μετακίνηση των Βρετανών πολιτών στον ενωσιακό χώρο θα απαιτεί οι τελευταίοι να διαθέτουν βίζα για τα ταξίδια τους στην ηπειρωτική Ευρώπη.
            Ταυτόχρονα, θα υπάρξει άρση της ισχύος των ενωσιακών συμφωνιών που επιτρέπουν στις ευρωπαϊκές εταιρείες να λειτουργούν δίχως περιορισμούς στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Μάλιστα, η πτώση της αξίας της λίρας έναντι του ευρώ θα αποτελεί αναγκαία απόρροια της οικονομικο-πολιτικής αλλαγής που πρόκειται να συμβεί στους κόλπους της Ένωσης. Επιπλέον, δεν πρέπει να λησμονηθεί ότι μεγάλες ανακατατάξεις και έντονη δυσκαμψία θα προέλθει στη μετακίνηση κεφαλαίων και ιδίως των επενδύσεων των Βρετανών σε άλλες χώρες αλλά και στην εισροή κεφαλαίων στη Βρετανία από άλλες χώρες.
            Βέβαια, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η Βρετανία έχει επί χρόνια ακολουθήσει μία σταθερή νομισματική πολιτική ενώ η ακμαία οικονομία της αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για την μετέπειτα οικονομική πορεία της. Ως εκ τούτου, ο αντίκτυπος της βρετανικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές θα επιβάλει σαφώς στις υπόλοιπες χώρες να ακολουθήσουν –έστω και άτυπα- μία ελαστική συμπεριφορά έναντι των βρετανών υπηκόων και επενδυτών απορροφώντας πλήθος γραφειοκρατικών διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας μετακινήσεων προσώπων και κεφαλαίων. Επομένως, ακόμα και μετά την εφαρμογή του άρθρου 50 ΣΕΕ, η Βρετανία θα εξακολουθήσει σίγουρα να αποτελεί ελκυστικό πεδίο επενδύσεων και επιχειρηματικής δράσης.
            Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την πορεία των υπαρχουσών επενδύσεων αλλά και τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών σχεδίων στο βρετανικό έδαφος, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τα πλήρως ενημερωμένα στελέχη της ADVANCED CONSULTANTS S.A.