Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2020

Διανοητική ιδιοκτησία και επιχείρηση: μία υποτιμημένη σχέση

 


Πριν τη διερεύνηση των βασικών πλεονεκτημάτων της κατοχύρωσης της διανοητικής ιδιοκτησίας αξίζει να κατανοήσετε τι ακριβώς συνεπάγεται η τελευταία. Συγκεκριμένα, η διανοητική ιδιοκτησία είναι μία μορφή άυλης ιδιοκτησίας (intangible property), που αποτελείται από τις δημιουργίες, τις ιδέες και τις έννοιες που αναπτύσσονται από ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

            Όσον αφορά στην λογιστική της απεικόνιση, η διανοητική ιδιοκτησία είναι άυλο περιουσιακό στοιχείο (intangible asset) μεγάλης αξίας και διεθνούς απήχησης. Για την αξιοποίηση της οικονομικής αξίας της διανοητικής ιδιοκτησίας, η κατοχύρωσή της ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών αρχών είναι απαραίτητη προϋπόθεση έτσι ώστε η ιδιοκτησία και κατ’ επέκταση τα δικαιώματα που σχετίζονται με αυτήν να ανήκουν στο δημιουργό της.

            Υφίστανται τέσσερις τύποι διανοητικής ιδιοκτησίας που μπορούν να κατοχυρωθούν σε όλον τον κόσμο. Αυτά είναι τα πνευματικά δικαιώματα, το σήμα, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και τα εμπορικά μυστικά. Η ανάλυση και εξειδίκευση των ως άνω τύπων δεν εμπίπτουν στο σκοπό του παρόντος άρθρου.

            Ήδη προ ολίγων ημερών εγκαινιάστηκε ταμείο επιχορηγήσεων ύψους 20 εκατ. EUR, το οποίο έχει στόχο να βοηθήσει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσουν πρόσβαση στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τους και να αντλήσουν όφελος από αυτά. Οι ευρωπαϊκές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή οικονομία, δεδομένου ότι παρέχουν το 67% της συνολικής απασχόλησης και αντιπροσωπεύουν το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων της ΕΕ.

Παρά το γεγονός ότι μόνο το 9% του συνόλου των ΜΜΕ της ΕΕ είναι κάτοχοι δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, οι ΜΜΕ που έχουν καταχωρίσει τη διανοητική ιδιοκτησία τους έχουν υψηλότερα εισοδήματα σχεδόν κατά ένα τρίτο ανά εργαζόμενο σε σχέση με τις ΜΜΕ που δεν έχουν προβεί σε σχετική καταχώριση.

Το νέο πρόγραμμα, το οποίο είναι ανοικτό σε όλες τις  ΜΜΕ επιχειρήσεις της ΕΕ προσφέρει οικονομική στήριξη υπό τη μορφή επιστροφής εξόδων για αιτήσεις εμπορικών σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων, ύψους έως 1 500 EUR ανά επιχείρηση. Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 11 Ιανουαρίου 2021.

Η κατοχύρωση της διανοητικής ιδιοκτησίας έχει μεγάλα οικονομικά φορολογικά πλεονεκτήματα για την εκάστοτε επιχείρηση αυξάνοντας τα ίδια κεφάλαιά της και αυξάνοντας την πιστοληπτική της ικανότητα.

Εάν η επιχείρησή σας έχει έδρα στην Κύπρο, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο κατοχύρωσής της,  την πληθώρα πλεονεκτημάτων της διανοητικής σας ιδιοκτησίας και τις αντίστοιχες φοροελαφρύνσεις.

Επικοινωνήστε με τα εξειδικευμένα στελέχη της ADVANCED CONSULTANTS S.A. για την κατοχύρωση και τη λογιστική απεικόνιση των περιουσιακών σας στοιχείων καθώς και τη συμμετοχή σας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιχορήγησης. Μαζί μπορούμε να δώσουμε την ώθηση που χρειάζεται η επιχείρησή σας για την αύξηση των κερδών και της φήμης της.

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020

Προσλήψεις στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

 


Το Υπουργείο Μετανάστευσης ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριακοσίων εβδομήντα (370) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια τρία (3) έτη και δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία (3) έτη, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου.

Ειδικότητες: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ), ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ), ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.

Η Advanced Consultants A.E. αναλαμβάνει για εσάς τη διαδικασία υποβολής αίτησης.Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2020

Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ν. 4714/2020)

 


Με το άρθρο 16 του πρόσφατου Νόμου 4714/2020 συστήθηκε στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Ο διάδικος φορολογούμενος σε εκκρεμείς ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων διαφορές από πράξη επιβολής φόρου ή προστίμου κατά τη φορολογική νομοθεσία μπορεί να υποβάλει αίτηση ενώπιον της Επιτροπής με αίτημα την εξώδικη επίλυση της διαφοράς, με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020. Η αίτηση υποβάλλεται, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο www.eefdd.gr έως την ημερομηνία που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 και λαμβάνει ηλεκτρονικά αριθμό φακέλου. Ο αιτών λαμβάνει ειδοποίηση ηλεκτρονικά για την καταχώρηση της αίτησής του και δύναται να παρακολουθεί την πορεία της στον ως άνω ιστότοπο. Οι Γραμματείς της Επιτροπής ενημερώνουν ηλεκτρονικά το Συμβούλιο της Επικρατείας ή το αρμόδιο Τακτικό Διοικητικό Δικαστήριο περί της υποβολής της αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στο πιστοποιητικό της περ. στ’ του παρόντος άρθρου, άλλως εγχάρτως, εφόσον απαιτείται.

Η Επιτροπή θα λειτουργεί σε τριμελείς συνθέσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται η ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων και θα συγκροτείται από πρόσωπα με προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία που θα εξασφαλίζουν τη δίκαιη και αμερόληπτη διεκπεραίωση των υποθέσεων.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Το αίτημα μπορεί να αφορά μόνο σε υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 30 Οκτωβρίου 2020. Αίτημα μπορεί να υποβληθεί και για εκκρεμείς έως τις 30 Οκτωβρίου 2020 ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών φορολογικές διαφορές από πράξεις επιβολής φόρου ή προστίμων, εφόσον αυτές καταστούν εκκρεμείς ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 30 Δεκεμβρίου 2020.

Επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους συμβούλους της ADVANCED CONSULTANTS A.E. για να σας ενημερώσουμε για τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς ή να αναλάβουμε για εσάς με τους συνεργάτες μας την διαδικασία.

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2020

Προσλήψεις ΑΣΕΠ

 


          Το ζήτημα των προσλήψεων στην δημόσια διοίκηση βρίσκεται διαρκώς στην επικαιρότητα.
Η επιλογή του προσωπικού που στελεχώνει τις δημόσιες υπηρεσίες αποτελεί πολλαπλώς σημαντική διαδικασία. Η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού επηρεάζει αφενός την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει η δημόσια διοίκηση, αφετέρου την αξιοπιστία των αποφάσεών της και την αποδοχή τους από τους πολίτες. Οι διαδικασίες επιλογής του προσωπικού στο δημόσιο συνιστούν, συνεπώς, κρίσιμη παράμετρο του όλου μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος της δημόσιας διοίκησης.

Στα γραφεία του ΑΣΕΠ βρίσκονται δεκάδες αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού σε φορείς του δημοσίου. Για το 2021 ο προγραμματισμός προσλήψεων που παρουσιάστηκε περιλαμβάνει έγκριση για 8.620  θέσεις τακτικού προσωπικού (εντός του κανόνα 1:1), καθώς και  299 θέσεις τακτικού προσωπικού, οι οποίες αφορούν επιμελητήρια εκτός Γενικής Κυβέρνησης και Κ.Υ.Τ., 62 θέσεις δικηγόρων-νομικών με έμμισθη εντολή (εκτός του κανόνα 1:1) και   2.618 θέσεις εποχικού προσωπικού εκ των οποίων 2.500 εποχικοί πυροσβέστες.

Η τοπική αυτοδιοίκηση ενισχύεται ουσιαστικά με 782 νέες προσλήψεις σε Δήμους και Περιφέρειες. Ουσιαστικά «ανοίγει» ο δρόμος για την προκήρυξη ουρά της 3Κ/2018 η οποία έχει μπει στον πάγο για πολύ καιρό. Όπως φαίνεται, ωστόσο, το υπουργείο σχεδιάζει να βγάλει την εν λόγω προκήρυξη μέσα στο 2021.

Σημειώνεται ότι για να αποφευχθεί οποιαδήποτε καθυστέρηση, προωθείται διακριτή έγκριση για επιπλέον 655 θέσεις στην Ο.Σ.Υ. και την ΣΤΑΣΥ, (οδηγοί και λοιπές τεχνικές ειδικότητες) και για αυτό τον λόγο δεν περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προγραμματισμό. Η μισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού θα καλυφθεί επί του παρόντος από τις πιστώσεις που προορίζονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η ADVANCED CONSULTANTS SA αναλαμβάνει τη σύνταξη φακέλου και την σωστή υποβολή της αίτησης για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Απευθυνθείτε στα έμπειρα στελέχη μας για κάθε επιθυμητή διευκρίνιση. Κάντε την αίτηση γρήγορα και σωστά αξιοποιώντας την εμπειρία των εξειδικευμένων συμβούλων μας.

Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2020

Νέο «όπλο» στήριξης των επιχειρήσεων: επιστρεπτέα προκαταβολή

                   Νέου τύπου Επιστρεπτέα Προκαταβολή, που υποκαθιστά και ενσωματώνει την Ειδική Αποζημίωση των 300-534 ευρώ και τα voucher που είχαν ληφθεί τον Απρίλιο, θα δοθεί σε εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες που είχαν αποκλειστεί από τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος. Για πρώτη φορά εντάσσονται και ατομικές επιχειρήσεις που δεν έχουν καν ταμειακή μηχανή.

Παλαιοί και νέο δικαιούχοι, θα μοιραστούν 900 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο και άλλα 750 δισ. τον Δεκέμβριο.  Με βάση τις ανακοινώσεις το 50% της επιστρεπτέας προκαταβολής 4 θα αποτελεί επιδότηση και παράλληλα διευρύνονται οι δικαιούχοι με την συμμετοχή των ελευθέρων επαγγελματιών με ατομικές επιχειρήσεις χωρίς υπαλλήλους και ταμειακή μηχανή.

Αυτή η κατηγορία των δικαιούχων θα λάβει 1.000 ευρώ από την επιστρεπτέα προκαταβολή IV και έως 1.000 από την επιστρεπτέα προκαταβολή V με μοναδική προϋπόθεση να εμφανίζουν μια μείωση τζίρου τουλάχιστον 20% και να έχουν ένα τζίρο αναφοράς 300 ευρώ. Στην ουσία ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες συγχωνεύεται - ή καλύτερα αντικαθίσταται - το επίδομα ειδικού σκοπού που καταβλήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση και προβλήματα στην πρώτη περίοδο της πανδημίας με την επιστρεπτέα προκαταβολή αφού το 50% των 1000 ευρώ δεν πρόκειται να επιστραφεί.

Ο υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε εννέα πρωτοβουλίες για την ενίσχυση εργαζόμενων και επιχειρήσεων. Για την σωστή υποβολή των αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής και την ρευστότητα της επιχείρησής σας επικοινωνήστε με την  ADVANCED CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. και τα εξειδικευμένα στελέχη της.

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020

Μετατροπή προσωπικής εταιρίας σε ΙΚΕ


Με το νόμο 4072/2012 δημιουργήθηκε μία νέα εταιρική μορφή που ονομάστηκε «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία». Η ΙΚΕ δημιουργήθηκε στα πλαίσια της αναμόρφωσης του εταιρικού δικαίου σε μια προσπάθεια να εισαχθεί ένας νέος εταιρικός τύπος που θα προορίζεται για την μικρομεσαία επιχείρηση και προοπτικά θα αποτελέσει μετεξέλιξη της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης. Η ΙΚΕ έχει σχεδιαστεί ως κεφαλαιουχική εταιρία, έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική ακόμα και εάν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση.

Σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του εμπορικού δικαίου μετατροπή πραγματοποιείται όταν μια εταιρεία που διαθέτει ήδη νομική προσωπικότητα  μεταβάλλει την εταιρική της μορφή σε έναν άλλο εταιρικό τύπο. Αυτό σημαίνει ότι δεν διαταράσσεται η νομική προσωπικότητα της εταιρείας καθώς αυτή συνεχίζει να λειτουργεί υπό το νέο νομικό της μανδύα και να διέπεται από τις αρχές του εταιρικού δικαίου.

Δεδομένου ότι οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν αποσυνδεθεί πλέον από το φορολογητέο ερώτημα γεννάται για το αν τελικά συμφέρει να διατηρήσουν οι επιχειρηματίες την ατομική επιχείρηση ή την προσωπική εταιρεία στην οποία συμμετέχουν (ΟΕ – ΕΕ κλπ.) σε σχέση με το να δημιουργήσουν μια νέα κεφαλαιουχική (ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ) ή να μετατρέψουν την ήδη υπάρχουσα σε μία από τις παραπάνω.

Από τις τρεις νομικές μορφές κεφαλαιουχικών εταιριών θα επικεντρωθούμε στις ΙΚΕ (Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία) διότι προσφέρει περισσότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις άλλες, όπως:

·         γρήγορη ίδρυση με μικρό κόστος,

·         ευκολία διαχείρισης,

·         κεφάλαιο ίδρυσης από ένα ευρώ,

·         εξασφάλιση προσωπικής περιουσίας

Πρώτος παράγοντας που θα πρέπει να εξετασθεί πριν ληφθεί η απόφαση της μετατροπής της ατομικής ή της προσωπικής εταιρείας σας σε ΙΚΕ θα πρέπει να είναι το ύψος της κερδοφορίας. Είναι προφανές ότι στις ατομικές επιχειρήσεις το κέρδος φορολογείται με βάση την κλίμακα των μισθωτών-συνταξιούχων που φτάνει μέχρι και 44% φορολόγηση ενώ στις εταιρείες (είτε προσωπικές είτε κεφαλαιουχικές) το σύνολο των κερδών φορολογείται με 24%.

Επίσης, διαχωρίζοντας τις προσωπικές εταιρείες από τις κεφαλαιουχικές και πιο συγκεκριμένα από τις ΙΚΕ, στις ΙΚΕ δίνονται αμοιβές διαχειριστή. Εγγράφεται στα βιβλία της εταιρείας η δαπάνη μισθοδοσίας, οπότε και εξοικονομείται ο αντίστοιχος εταιρικός φόρος αφού η αμοιβή διαχειριστή λογίζεται ως έξοδο για μισθωτή υπηρεσία και φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών-συνταξιούχων.

Δεύτερος παράγοντας προς εξέταση είναι ο αριθμός των διαχειριστών που θα συμμετέχουν. Η συγκεκριμένη παράμετρος παίζει ιδιαίτερο ρόλο αφού, σε συνδυασμό με τις παραπάνω αμοιβές, διασπώνται τα εισοδήματα σε περισσότερα του ενός ατόμου, οπότε επιτυγχάνεται μεγαλύτερο έξοδο μισθοδοσίας για την εταιρεία και άρα φορολογική ελάφρυνση.

Τρίτος παράγοντας είναι η προστασία της ατομικής περιουσίας του εταίρου που παρέχει μια κεφαλαιουχική εταιρία, διότι οι εταίροι των κεφαλαιουχικών εταιριών δεν ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρίας με την προσωπική τους περιουσία. Όταν μεγαλώνει ο τζίρος μια εταιρίας μεγαλώνουν και οι ανάγκες της για ανάπτυξη και επενδύσεις (κτίρια, νέα προϊόντα, υποκαταστήματα, εξοπλισμός κλπ.) γεγονός που την οδηγεί πολλές φορές στον τραπεζικό δανεισμό.

Στις περιπτώσεις των μετατροπών βάσει των διατάξεων του εταιρικού δικαίου η νέα εταιρεία (μετατρεπόμενη εταιρεία) συνεχίζεται στο νέο νομικό τύπο (μεταβολή νομικής μορφής) χωρίς να πραγματοποιηθεί εκκαθάριση της περιουσίας της. Η μετατροπή μιας εταιρικής μορφής σε μια άλλη προϋποθέτει την αποτίμηση της περιουσίας που κατέχει η μετατρεπόμενη εταιρεία ήτοι τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης που θα περιλαμβάνει την εκτίμηση για όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, καθώς και την προκύπτουσα καθαρή θέση αυτής που θα εισφερθεί στην από τη μετατροπή προερχόμενη εταιρεία. Εδώ γίνεται φανερό ότι η μετατρεπόμενη εταιρεία έχει σύνολο περιουσίας το οποίο μπορεί βάσει του εσωλογιστικού της ισολογισμού να υπολογιστεί και να εισφερθεί αυτό και μόνο στη νέα εταιρεία. Επίσης στις εν λόγω μετατροπές μετά την επέλευση της μετατροπής οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα της νέας εταιρείας, χωρίς να επέρχεται διακοπή τους. Επιπλέον εν προκειμένω τόσο πριν την μετατροπή όσο και μετά την ολοκλήρωση αυτής φορολογείται η νομική προσωπικότητα υπό διαφορετικό κάθε φορά τύπο.

    Η  Advanced Consultants A.E. έχοντας αναλάβει την μετατροπή μεγάλων εταιρικών μορφωμάτων σε ΙΚΕ αναλαμβάνει για εσάς την συμβουλευτική καθοδήγηση και πλήρη εκτέλεση του έργου. Απευθυνθείτε στους συμβούλους της για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος. 

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020

Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας

 


Η κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας» σύμφωνα με το οποίο υιοθετείται ένα κοινό πλαίσιο για την αναδιάρθρωση των οφειλών ή την πτώχευση φυσικών και νομικών προσώπων είναι πλέον γεγονός.

Το  νομοσχέδιο προβλέπει τις νέες διαδικασίες πτώχευσης φυσικών και νομικών προσώπων μέσα από μια ειδική και απλοποιημένη διαδικασία για τις πτωχεύσεις, την πρόληψη της αφερεγγυότητας με προειδοποίηση του οφειλέτη, διαμόρφωση εξωδικαστικού μηχανισμού αναδιάρθρωσης χρεών, καθιέρωση νέας προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης, ειδικές ρυθμίσεις για τους ευάλωτους οφειλέτες με πιο σημαντική αυτή της δυνατότητας απόκτησης της κύριας κατοικίας από ειδικό φορέα και τη μίσθωσης της στους οφειλέτες. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργούνται εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης του οφειλέτη αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών και τους επαγγελματικούς φορείς.

Πριν ο οφειλέτης φτάσει στην αφερεγγυότητα μπορεί να προσφύγει στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους πιστωτές να διαμορφωθεί μια πρόταση ρύθμισης των χρεών του οφειλέτη και να αποφύγει τον κίνδυνο αφερεγγυότητας είτε μετά από αίτηση του οφειλέτη είτε μετά από πρωτοβουλία των πιστωτών. Η αποπληρωμή των χρεών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να ρυθμίζεται σε σημαντικό αριθμό δόσεων. Στην περίπτωση που απολεσθεί η ρύθμιση απέναντι σε οποιοδήποτε πιστωτή τότε αναβιώνουν οι απαιτήσεις του πιστωτή στο ύψος που είχαν πριν τη σύμβαση αναδιάρθρωσης αφαιρουμένων των ποσών που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης ενώ τις καθιστούν ληξιπρόθεσμες και άμεσα απαιτητές. Οι οφειλέτες που θα ρυθμίσουν  τις οφειλές τους μπορούν να λάβουν επιδότηση για την αποπληρωμή των δανείων που εξασφαλίζονται με την κύρια κατοικία για διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία της αίτησης.

Ο υπό συζήτηση νόμος καλείται να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα κρίσιμο για τη δυνατότητα χρηματοδότησης της οικονομίας, βραχυπρόθεσμα, γιατί συνδέεται με την απελευθέρωση των Τραπεζών από το βάρος του αποθέματος των λεγόμενων «κόκκινων» δανείων,  μεσοπρόθεσμα, καθώς οι νέες συνθήκες της πανδημίας αναγκαστικά θα οδηγήσουν στη δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά και μακροπρόθεσμα καθώς το νέο θεσμικό πλαίσιο θα επηρεάσει καθοριστικά και σε βάθος χρόνου την κουλτούρα πληρωμών στη χώρα μας. Για το πώς θα απαλλαχθείτε από τον βραχνά των οφειλών σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ADVANCED CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Αττική

 


Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Αττικής που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19 με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Πρωταρχικός στόχος της δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000€. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:

·         των αγορών εμπορευμάτων χρήσης

·         των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης

·         του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών

·         του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση

·         του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες)

·         διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Συγκεκριμένα ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%.

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 50.000,00€, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 50.000,00€, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 5.000,00€, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στη Δράση. Επισημαίνεται ότι αποδεκτές είναι μόνο οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που:

·         έχουν υποβάλλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την χρήση του 2019 εμπρόθεσμα σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και

·         θα συμπληρώσουν τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό έντυπο Ε3 χρήσης 2019) που έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

                   Απευθύνεται σε: πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν νομίμως στη Περιφέρεια Αττικής

                   Περίοδος υποβολής:από 23/10/2020 έως 20/11/2020

 

Αναλαμβάνουμε τη δημιουργία και υποβολή της αίτησης για εσάς.