Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

Απόφαση σταθμός για την παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων

Τροχοπέδη στην πολλοστή παράταση του χρόνου παραγραφής που επιθυμεί να δίνει το ελληνικό κράτος για αναδρομικούς ελέγχους σε φορολογικές υποθέσεις συνιστά η πρόσφατη απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπό κρίση απόφαση, οι αναδρομικοί έλεγχοι σε φορολογικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης για τη λίστα Λαγκάρντ, έχουν παραγραφεί.
Σαφώς, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να τονίσουμε το σκεπτικό της συγκεκριμένης απόφασης που στηρίζει την παραγραφή των εν λόγω υποθέσεων. Αναλυτικότερα, στις υποθέσεις αυτές εφαρμόζεται ο κανόνας της πενταετούς παραγραφής με μόνη εξαίρεση τη δυνατότητα κοινοποίησης συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου εντός δεκαετίας αν υπάρχουν νέα συμπληρωματικά στοιχεία. Ως εκ τούτου, οι χρήσεις μέχρι το έτος 2016 έχουν παραγραφεί και το κράτος δεν έχει δικαίωμα ελέγχου.
Περαιτέρω, στην ίδια απόφαση δίδεται ορισμός των νέων στοιχείων σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα νομολογία και το δικαστήριο αποφαίνεται ότι τα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών στην ημεδαπή δεν συνιστούν νέα συμπληρωματικά στοιχεία διότι σύμφωνα με το άρθρο 66 του ΚΦΕ η φορολογική αρχή είχε τη δυνατότητα να άρει το τραπεζικό απόρρητο και να τα πληροφορηθεί εντός της αρχικής πενταετίας, κατά την οποία είχε δικαίωμα να προβεί σε έλεγχο και κοινοποίηση φυλλου ελέγχου. Επομένως, οι χρήσεις από το 2007 έως το 2010 θεωρούνται παραγεγραμμένες.

Έπειτα από όλα τα ανωτέρω το δικαστήριο έκρινε ότι η παραγραφή σχετικά με καταθέσεις για λίστα Λαγκάρντ έχει ήδη επέλθει. Έτσι, το σκεπτικό της συγκεκριμένης απόφασης θεωρείται κόλαφος για το υπουργείο Οικονομικών καθώς βγαίνουν άκυρες οι εντολές ελέγχου για τις περισσότερες λίστες, καθόσον εκδόθηκαν μαζικά και αναφέρονται συλλήβδην σε ολόκληρο το περιεχόμενο κάποιων CDs  και όχι ονομαστικά κατά περίπτωση, σε κάθε έναν ξεχωριστά από τους παραπάνω από ένα εκατομμύριο ελεγχόμενους.

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

German enterprises invest in Greece

Leaving behind 2016, a year with totally radical changes in fiscal and social security law, it is expected that more German enterprises will come to Greece for commercial and investment co-operations in 2017, particularly in the sectors of tourism, food manufacturing, IT & communications and services. Of course, it is prerequisite that political, economic and tax stability will prevail in the country and that specific counter-incentives will be scrapped. This is why German-Greek Chamber of Commerce and Industry has already launched a special platform to help promote business cooperation between the two countries. Last but not least we should mention that Matthias Hoffmann, director of Northern Greece department of the German-Greek Chamber of Commerce and Industry underlines: “There is interest from German enterprises on the Greek market. …The state must adhere to its pledges towards investors, by implementing and not amending laws. Additionally, improving a national regulatory framework on investments and funding opportunities from European programs could have a positive impact, along with political and tax stability.”

            If you want to start your new business in Greece, do not hesitate to come in contact with ADVANCED CONSULTANTS S.A. and its specialized personnel that will create for you the perfect business plan with the perfect strategic tax programme.

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

Φορολογικές αλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Βελτίωση του φορολογικού περιβάλλοντος όσον αφορά τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου στον ενωσιακό χώρο προμηνύουν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγκεκριμένα, οι προτάσεις αυτές στοχεύουν στο να καταστήσουν ευκολότερες τις αγοραπωλησίες προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, ιδίως τις νεοφυείς και τις μικρομεσαίες.
Πιο αναλυτικά, με τη δημιουργία μιας πύλης που θα λειτουργεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα επιτρέπει την ηλεκτρονική καταβολή του ΦΠΑ θα μειωθούν σημαντικά τα έξοδα που αφορούν τη συμμόρφωση σε θέματα ΦΠΑ, με αποτέλεσμα εξοικονόμηση μεγάλου ποσού εξόδων για τις επιχειρήσεις. Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν επίσης ότι ο ΦΠΑ καταβάλλεται στο κράτος μέλος του τελικού καταναλωτή, με αποτέλεσμα τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών εσόδων μεταξύ των χωρών της ΕΕ.
Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι με τα προτεινόμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέτρα αναμένεται απλοποίηση των κανόνων για τις πολύ μικρές και για τις νεοφυείς επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να απευθύνονται ευκολότερα σε νέες αγορές.

            Συγκεντρωτικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα μέσω διαδικτύου να εκπληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τον ΦΠΑ εντός της Ένωσης σε έναν τόπο. Βασικός γνώμονα της τροποποίησης των φορολογικών διατάξεων συνιστά η απλοποίηση των κανόνων του ΦΠΑ για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που πωλούν μέσω διαδικτύου με στόχο η διαχείριση του ΦΠΑ για τις διασυνοριακές πωλήσεις που δεν υπερβαίνουν τα 10.000 € να γίνεται εντός της χώρας της επιχείρησης. Ως εκ τούτου, αναμένεται η υποβολή των ως άνω προτάσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κατόπιν η έγκριση του Συμβουλίου. Έτσι, ξεκινά μία νέα εποχή για τις επιχειρήσεις που επενδύουν στο ηλεκτρονικό εμπόριο.