Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016

Υψηλοί φορολογικοί συντελεστές: πλεονέκτημα ή μειονέκτημα;

Η επιλογή των επενδυτών για έναρξη ή επέκταση των δραστηριοτήτων τους σε ξένες αγορές βασίζεται κατά κανόνα σε μελέτες αναφορικά με τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές των χωρών. Εντούτοις, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και την αντίθετη πλευρά, ήτοι να γνωρίζουμε τις χώρες με τους υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές ώστε να μπορούμε να κρίνουμε τις δυνατότητες της εκάστοτε αγοράς με τρόπο αντικειμενικό και πολύπλευρο. Στα πλαίσια αυτά, κατωτέρω παρουσιάζονται οι δέκα χώρες με τους υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές παγκοσμίως.
Αρχικά, θα πρέπει να τονιστεί ότι για την εξαγωγή των συγκεκριμένων συμπερασμάτων, ήτοι η σύγκριση των φορολογικών συντελεστών σε παγκόσμιο επίπεδο έχει γίνει σε συνάρτηση με τα ποσοστά του ΑΕΠ. Μάλιστα, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι τα συγκεκριμένα ποσοστά συμπεριλαμβάνουν όλους τους εταιρικούς και άλλου είδους φόρους και συνεπώς δεν αφορούν μόνο στο φόρο εισοδήματος. Έχοντας κάνει αυτές τις καίριες διευκρινίσεις μπορούμε να περάσουμε στην εξέταση των κατ’ ιδίαν χωρών και των φορολογικών συντελεστών τους ξεκινώντας από τη χώρα με το χαμηλότερο και προχωρώντας προς τη χώρα με τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή.
            Ειδικότερα, στην τελευταία θέση μεταξύ των χωρών με το μεγαλύτερο φορολογικό συντελεστή συναντούμε την Ουγγαρία, όπου η συνολική φορολογία των εγκατεστημένων στο έδαφός της νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ανέρχεται στο 38,5%.  Ακόμα, άκρως αποθαρρυντικό για όσους θελήσουν να επενδύσουν στο έδαφός της είναι το γεγονός ότι αναμένεται να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη άνοδος του προαναφερόμενου συντελεστή καθώς θα υπάρξουν κι άλλοι φόροι στα εισοδήματα και στα νομικά πρόσωπα. 
            Στη συνέχεια συναντούμε την Ισλανδία με δείκτη φορολογίας 38,7%. Μάλιστα, δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι η Ισλανδία είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού μεταξύ 2013 και 2014, κατά 2,8% φθάνοντας στο σημερινό συντελεστή. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην επιβολή υψηλότερων φόρων στα αγαθά και στις υπηρεσίες καθώς και στα εισοδήματα και στα κέρδη. 
            Επιπλέον, από τον κατάλογό μας δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι Σκανδιναβικές χώρες και συγκεκριμένα η Νορβηγία, η οποία διαθέτει συνολικό συντελεστή φορολογίας ύψους 39,1%. Έπειτα, στην επόμενη θέση συναντούμε τη Σουηδία, όπου η επιβαλλόμενη φορολογία αγγίζει το 42,7 %.
            Επιπλέον, οι συντελεστές της Αυστρίας και της Ιταλίας κυμαίνονται σε παρεμφερή επίπεδα με τη Σουηδία, έχοντας συνολικό φορολογικό δείκτη ύψους 43% και 43,6 % αντίστοιχα.
            Επιπροσθέτως, στις επόμενες θέσεις συναντούμε τη Φινλανδία με δείκτη 43,9% καθώς και το Βέλγιο με δείκτη 44,7%. Παρά τον υψηλό αυτό φορολογικό συντελεστή, το Βέλγιο διακρίνεται για τη σταθερή φορολογική νομοθεσία του. Πολύ κοντά στον τελευταίο αυτό δείκτη είναι και ο αντίστοιχος της Γαλλίας, ο οποίος ανέρχεται στο 45,2%.
            Τέλος, την πρωτοκαθεδρία μεταξύ των χωρών με τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή κατέχει η Δανία, όπου η επιβαλλόμενη φορολογία της επί των υποκείμενων σε φόρων προσώπων της ανέρχεται στο 50,9%. Φυσικά, είναι άκρως αναμενόμενο να συναντήσουμε μία Σκανδιναβική χώρα στην πρώτη θέση της συγκεκριμένης κατάταξης αλλά σίγουρα το ποσοστό αυτό προκαλεί εντύπωση.

            Εν κατακλείδι, ο κατάλογος που παραθέσαμε παραπάνω περιλαμβάνει βέβαια τις χώρες με την υψηλότερη φορολογία παγκοσμίως. Στα πλαίσια αυτά, φεύγουμε από την ιδέα ενός φορολογικού παραδείσου αλλά ως αντιστάθμισμα αυτού του δεδομένου συναντούμε χώρες με σταθερό φορολογικό περιβάλλον και οργανωμένες κρατικές δομές. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι κάθε είδους επένδυση αποτελεί μία μοναδική περίπτωση, η επιλογή του τόπου επιχειρηματικής δράσης πρέπει να επιλέγεται πάντα με γνώμονα όχι μόνο τους φορολογικούς συντελεστές αλλά και των κρατικών ενισχύσεων και δομών που παρέχονται.

Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Μέσα σε κλίμα βαθιάς οικονομικής ύφεσης και έντονων οικονομο-πολιτικών ανακατατάξεων, οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είχαν να αντιμετωπίσουν ένα άγονο έδαφος για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Εντούτοις, σε μία περίοδο που όλα παρά αισιόδοξα έμοιαζαν για την ελληνική οικονομική ανάπτυξη, η προκήρυξη τριών ρηξικέλευθων επιχειρησιακών προγραμμάτων υπόσχεται μία βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης. Στο σημερινό, λοιπόν, άρθρο θα αναλύσουμε τις προϋποθέσεις ενός εκ των τριών αυτών προγραμμάτων, ήτοι αυτό που φέρει τον τίτλο: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.
            Πιο συγκεκριμένα, το προαναφερθέν πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη των πτυχιούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την έναρξη ή την υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Με άλλα λόγια, η εν λόγω Δράση απευθύνεται αφενός σε άνεργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αφετέρου σε φυσικά πρόσωπα πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
            Επιπλέον, στο σημείο αυτό αξίζει να τονίσουμε ότι το ποσοστό της ενίσχυσης ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών. Μάλιστα, ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ. Ακόμα, το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού των 25.000 ευρώ αυξάνεται υπό την προϋπόθεση ότι η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Πιο αναλυτικά, εάν πρόκειται για συνεργασία δύο συμμετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου δύναται να ανέλθει έως το ποσό των 40.000 ευρώ ενώ ταυτόχρονα στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσότερων δικαιούχων το προαναφερθέν ποσό προσαυξάνεται έως το ποσό των 50.000 ευρώ. Ως εκ τούτου, πρόκειται για μία πρόκληση δυναμική και σίγουρα συμφέρουσα.
            Επίσης, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί με τελείως διαφορετικές διαδικασίες από τις αντίστοιχες του προηγούμενου ΕΣΠΑ 2007-2013, το οποίο σε πολλούς είχε αφήσει την αρνητική εμπειρία μίας γραφειοκρατικής και χρονοβόρας διαδικασίας. Αναλυτικότερα, η διαδικασία υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων, η αξιολόγησή τους καθώς επίσης και η εκταμίευση των δόσεων της επιχορήγησης θα γίνει με ταχύτατους ρυθμούς με αποκλειστικό στόχο την ανάκαμψη της ελληνικής αγοράς και την στήριξη των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έως σήμερα δεν έβρισκαν άλλη λύση παρά την αναζήτηση εργασίας σε άλλες χώρες της δυτικής Ευρώπης αλλά και των Σκανδιναβικών χωρών.

            Δεδομένου ότι η περίοδος υποβολής των επενδυτικών προτάσεων έχει ήδη ξεκινήσει από 8/3/2016 και διαρκεί έως και την 15/4/2016, μην καθυστερείτε να απευθυνθείτε στην ADVANCED CONSULTANTS S.A.. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοί της θα δημιουργήσουν για εσάς ένα άριστα τεκμηριωμένο επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο θα περιέχει όλες τις επιλέξιμες δαπάνες που επιδοτούνται από το πρόγραμμα, με αποκλειστικό στόχο την αξιοποίηση στο μέγιστο βαθμό των ευκαιριών που παρέχονται από το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», ενώ ταυτόχρονα θα αναλάβουν για εσάς όλες τις διαδικασίες για την υποβολή του σχεδίου δράσης και την αξιολόγησή του καθ’ όλα τα στάδια. Η εμπειρία μας και η εξειδίκευσή μας στην αξιοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ μας επιτρέπει να σας εγγυηθούμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας και την θετική έκβαση της υπόθεσής σας.

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016

The Greek Fiscal Environment: Opportunity or Disaster?

A lot of studies internationally has shown the important effect of the fiscal system on the effort to attract foreign investments. This is why -via this article- we will give the main aspects of the Greek fiscal system and its parameters as far as the capital and personal companies are concerned.
First of all, we should highlight that this system is really fickle. In other words, many changes in the tax laws take place and as a result the tax legislation becomes confusing. Moreover, this legislation is not codified and this is why many times you cannot find what is prescribed by the law in relation with a special matter. So, the first difficulties of the fiscal system derive directly from the structure of the tax legislation.
In addition, studying the fiscal rates we should underline that they are a little bit high after the current legislation amendment. To be more specific, the corporate income tax is 29% for all capital companies. On this tax rate we add the tax rate of 10% imposed on the dividends distributed to the shareholders. On the other hand, in regards to the taxation on personal companies, the rate of 26% is imposed for profits up to 50,000.00 euro while the rate of 33% is imposed for profits above the mentioned limit. Consequently, we could say that these tax rates are higher than the tax rate in Cyprus while they are lower that the tax rate in other European countries.
Last but not least, it should be mentioned that the last years Greece has made a lot of changes in the process of establishing a company and it could be said that it is significantly short the time needed to set up a company. Furthermore, the expanded network of the agreements for the avoidance of double taxation makes Greece an interesting place for foreign inventors to start up their business.   
To sum up, despite of the Greek financial crisis we should admit that Greece offers truly attractive solutions for foreign companies and favors the foreign investments to its territory. If you would like more information about this solutions, please do not hesitate to come in contact with Advance Consultants S.A. and its specialized advisors.