Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020

Προσλήψεις στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

 


Το Υπουργείο Μετανάστευσης ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριακοσίων εβδομήντα (370) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια τρία (3) έτη και δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία (3) έτη, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου.

Ειδικότητες: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ), ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ), ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.

Η Advanced Consultants A.E. αναλαμβάνει για εσάς τη διαδικασία υποβολής αίτησης.Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2020

Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ν. 4714/2020)

 


Με το άρθρο 16 του πρόσφατου Νόμου 4714/2020 συστήθηκε στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Ο διάδικος φορολογούμενος σε εκκρεμείς ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων διαφορές από πράξη επιβολής φόρου ή προστίμου κατά τη φορολογική νομοθεσία μπορεί να υποβάλει αίτηση ενώπιον της Επιτροπής με αίτημα την εξώδικη επίλυση της διαφοράς, με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020. Η αίτηση υποβάλλεται, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο www.eefdd.gr έως την ημερομηνία που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 και λαμβάνει ηλεκτρονικά αριθμό φακέλου. Ο αιτών λαμβάνει ειδοποίηση ηλεκτρονικά για την καταχώρηση της αίτησής του και δύναται να παρακολουθεί την πορεία της στον ως άνω ιστότοπο. Οι Γραμματείς της Επιτροπής ενημερώνουν ηλεκτρονικά το Συμβούλιο της Επικρατείας ή το αρμόδιο Τακτικό Διοικητικό Δικαστήριο περί της υποβολής της αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στο πιστοποιητικό της περ. στ’ του παρόντος άρθρου, άλλως εγχάρτως, εφόσον απαιτείται.

Η Επιτροπή θα λειτουργεί σε τριμελείς συνθέσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται η ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων και θα συγκροτείται από πρόσωπα με προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία που θα εξασφαλίζουν τη δίκαιη και αμερόληπτη διεκπεραίωση των υποθέσεων.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Το αίτημα μπορεί να αφορά μόνο σε υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 30 Οκτωβρίου 2020. Αίτημα μπορεί να υποβληθεί και για εκκρεμείς έως τις 30 Οκτωβρίου 2020 ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών φορολογικές διαφορές από πράξεις επιβολής φόρου ή προστίμων, εφόσον αυτές καταστούν εκκρεμείς ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 30 Δεκεμβρίου 2020.

Επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους συμβούλους της ADVANCED CONSULTANTS A.E. για να σας ενημερώσουμε για τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς ή να αναλάβουμε για εσάς με τους συνεργάτες μας την διαδικασία.

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2020

Προσλήψεις ΑΣΕΠ

 


          Το ζήτημα των προσλήψεων στην δημόσια διοίκηση βρίσκεται διαρκώς στην επικαιρότητα.
Η επιλογή του προσωπικού που στελεχώνει τις δημόσιες υπηρεσίες αποτελεί πολλαπλώς σημαντική διαδικασία. Η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού επηρεάζει αφενός την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει η δημόσια διοίκηση, αφετέρου την αξιοπιστία των αποφάσεών της και την αποδοχή τους από τους πολίτες. Οι διαδικασίες επιλογής του προσωπικού στο δημόσιο συνιστούν, συνεπώς, κρίσιμη παράμετρο του όλου μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος της δημόσιας διοίκησης.

Στα γραφεία του ΑΣΕΠ βρίσκονται δεκάδες αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού σε φορείς του δημοσίου. Για το 2021 ο προγραμματισμός προσλήψεων που παρουσιάστηκε περιλαμβάνει έγκριση για 8.620  θέσεις τακτικού προσωπικού (εντός του κανόνα 1:1), καθώς και  299 θέσεις τακτικού προσωπικού, οι οποίες αφορούν επιμελητήρια εκτός Γενικής Κυβέρνησης και Κ.Υ.Τ., 62 θέσεις δικηγόρων-νομικών με έμμισθη εντολή (εκτός του κανόνα 1:1) και   2.618 θέσεις εποχικού προσωπικού εκ των οποίων 2.500 εποχικοί πυροσβέστες.

Η τοπική αυτοδιοίκηση ενισχύεται ουσιαστικά με 782 νέες προσλήψεις σε Δήμους και Περιφέρειες. Ουσιαστικά «ανοίγει» ο δρόμος για την προκήρυξη ουρά της 3Κ/2018 η οποία έχει μπει στον πάγο για πολύ καιρό. Όπως φαίνεται, ωστόσο, το υπουργείο σχεδιάζει να βγάλει την εν λόγω προκήρυξη μέσα στο 2021.

Σημειώνεται ότι για να αποφευχθεί οποιαδήποτε καθυστέρηση, προωθείται διακριτή έγκριση για επιπλέον 655 θέσεις στην Ο.Σ.Υ. και την ΣΤΑΣΥ, (οδηγοί και λοιπές τεχνικές ειδικότητες) και για αυτό τον λόγο δεν περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προγραμματισμό. Η μισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού θα καλυφθεί επί του παρόντος από τις πιστώσεις που προορίζονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η ADVANCED CONSULTANTS SA αναλαμβάνει τη σύνταξη φακέλου και την σωστή υποβολή της αίτησης για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Απευθυνθείτε στα έμπειρα στελέχη μας για κάθε επιθυμητή διευκρίνιση. Κάντε την αίτηση γρήγορα και σωστά αξιοποιώντας την εμπειρία των εξειδικευμένων συμβούλων μας.

Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2020

Νέο «όπλο» στήριξης των επιχειρήσεων: επιστρεπτέα προκαταβολή

                   Νέου τύπου Επιστρεπτέα Προκαταβολή, που υποκαθιστά και ενσωματώνει την Ειδική Αποζημίωση των 300-534 ευρώ και τα voucher που είχαν ληφθεί τον Απρίλιο, θα δοθεί σε εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες που είχαν αποκλειστεί από τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος. Για πρώτη φορά εντάσσονται και ατομικές επιχειρήσεις που δεν έχουν καν ταμειακή μηχανή.

Παλαιοί και νέο δικαιούχοι, θα μοιραστούν 900 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο και άλλα 750 δισ. τον Δεκέμβριο.  Με βάση τις ανακοινώσεις το 50% της επιστρεπτέας προκαταβολής 4 θα αποτελεί επιδότηση και παράλληλα διευρύνονται οι δικαιούχοι με την συμμετοχή των ελευθέρων επαγγελματιών με ατομικές επιχειρήσεις χωρίς υπαλλήλους και ταμειακή μηχανή.

Αυτή η κατηγορία των δικαιούχων θα λάβει 1.000 ευρώ από την επιστρεπτέα προκαταβολή IV και έως 1.000 από την επιστρεπτέα προκαταβολή V με μοναδική προϋπόθεση να εμφανίζουν μια μείωση τζίρου τουλάχιστον 20% και να έχουν ένα τζίρο αναφοράς 300 ευρώ. Στην ουσία ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες συγχωνεύεται - ή καλύτερα αντικαθίσταται - το επίδομα ειδικού σκοπού που καταβλήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση και προβλήματα στην πρώτη περίοδο της πανδημίας με την επιστρεπτέα προκαταβολή αφού το 50% των 1000 ευρώ δεν πρόκειται να επιστραφεί.

Ο υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε εννέα πρωτοβουλίες για την ενίσχυση εργαζόμενων και επιχειρήσεων. Για την σωστή υποβολή των αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής και την ρευστότητα της επιχείρησής σας επικοινωνήστε με την  ADVANCED CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. και τα εξειδικευμένα στελέχη της.