Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020

Μετατροπή προσωπικής εταιρίας σε ΙΚΕ


Με το νόμο 4072/2012 δημιουργήθηκε μία νέα εταιρική μορφή που ονομάστηκε «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία». Η ΙΚΕ δημιουργήθηκε στα πλαίσια της αναμόρφωσης του εταιρικού δικαίου σε μια προσπάθεια να εισαχθεί ένας νέος εταιρικός τύπος που θα προορίζεται για την μικρομεσαία επιχείρηση και προοπτικά θα αποτελέσει μετεξέλιξη της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης. Η ΙΚΕ έχει σχεδιαστεί ως κεφαλαιουχική εταιρία, έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική ακόμα και εάν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση.

Σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του εμπορικού δικαίου μετατροπή πραγματοποιείται όταν μια εταιρεία που διαθέτει ήδη νομική προσωπικότητα  μεταβάλλει την εταιρική της μορφή σε έναν άλλο εταιρικό τύπο. Αυτό σημαίνει ότι δεν διαταράσσεται η νομική προσωπικότητα της εταιρείας καθώς αυτή συνεχίζει να λειτουργεί υπό το νέο νομικό της μανδύα και να διέπεται από τις αρχές του εταιρικού δικαίου.

Δεδομένου ότι οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν αποσυνδεθεί πλέον από το φορολογητέο ερώτημα γεννάται για το αν τελικά συμφέρει να διατηρήσουν οι επιχειρηματίες την ατομική επιχείρηση ή την προσωπική εταιρεία στην οποία συμμετέχουν (ΟΕ – ΕΕ κλπ.) σε σχέση με το να δημιουργήσουν μια νέα κεφαλαιουχική (ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ) ή να μετατρέψουν την ήδη υπάρχουσα σε μία από τις παραπάνω.

Από τις τρεις νομικές μορφές κεφαλαιουχικών εταιριών θα επικεντρωθούμε στις ΙΚΕ (Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία) διότι προσφέρει περισσότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις άλλες, όπως:

·         γρήγορη ίδρυση με μικρό κόστος,

·         ευκολία διαχείρισης,

·         κεφάλαιο ίδρυσης από ένα ευρώ,

·         εξασφάλιση προσωπικής περιουσίας

Πρώτος παράγοντας που θα πρέπει να εξετασθεί πριν ληφθεί η απόφαση της μετατροπής της ατομικής ή της προσωπικής εταιρείας σας σε ΙΚΕ θα πρέπει να είναι το ύψος της κερδοφορίας. Είναι προφανές ότι στις ατομικές επιχειρήσεις το κέρδος φορολογείται με βάση την κλίμακα των μισθωτών-συνταξιούχων που φτάνει μέχρι και 44% φορολόγηση ενώ στις εταιρείες (είτε προσωπικές είτε κεφαλαιουχικές) το σύνολο των κερδών φορολογείται με 24%.

Επίσης, διαχωρίζοντας τις προσωπικές εταιρείες από τις κεφαλαιουχικές και πιο συγκεκριμένα από τις ΙΚΕ, στις ΙΚΕ δίνονται αμοιβές διαχειριστή. Εγγράφεται στα βιβλία της εταιρείας η δαπάνη μισθοδοσίας, οπότε και εξοικονομείται ο αντίστοιχος εταιρικός φόρος αφού η αμοιβή διαχειριστή λογίζεται ως έξοδο για μισθωτή υπηρεσία και φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών-συνταξιούχων.

Δεύτερος παράγοντας προς εξέταση είναι ο αριθμός των διαχειριστών που θα συμμετέχουν. Η συγκεκριμένη παράμετρος παίζει ιδιαίτερο ρόλο αφού, σε συνδυασμό με τις παραπάνω αμοιβές, διασπώνται τα εισοδήματα σε περισσότερα του ενός ατόμου, οπότε επιτυγχάνεται μεγαλύτερο έξοδο μισθοδοσίας για την εταιρεία και άρα φορολογική ελάφρυνση.

Τρίτος παράγοντας είναι η προστασία της ατομικής περιουσίας του εταίρου που παρέχει μια κεφαλαιουχική εταιρία, διότι οι εταίροι των κεφαλαιουχικών εταιριών δεν ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρίας με την προσωπική τους περιουσία. Όταν μεγαλώνει ο τζίρος μια εταιρίας μεγαλώνουν και οι ανάγκες της για ανάπτυξη και επενδύσεις (κτίρια, νέα προϊόντα, υποκαταστήματα, εξοπλισμός κλπ.) γεγονός που την οδηγεί πολλές φορές στον τραπεζικό δανεισμό.

Στις περιπτώσεις των μετατροπών βάσει των διατάξεων του εταιρικού δικαίου η νέα εταιρεία (μετατρεπόμενη εταιρεία) συνεχίζεται στο νέο νομικό τύπο (μεταβολή νομικής μορφής) χωρίς να πραγματοποιηθεί εκκαθάριση της περιουσίας της. Η μετατροπή μιας εταιρικής μορφής σε μια άλλη προϋποθέτει την αποτίμηση της περιουσίας που κατέχει η μετατρεπόμενη εταιρεία ήτοι τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης που θα περιλαμβάνει την εκτίμηση για όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, καθώς και την προκύπτουσα καθαρή θέση αυτής που θα εισφερθεί στην από τη μετατροπή προερχόμενη εταιρεία. Εδώ γίνεται φανερό ότι η μετατρεπόμενη εταιρεία έχει σύνολο περιουσίας το οποίο μπορεί βάσει του εσωλογιστικού της ισολογισμού να υπολογιστεί και να εισφερθεί αυτό και μόνο στη νέα εταιρεία. Επίσης στις εν λόγω μετατροπές μετά την επέλευση της μετατροπής οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα της νέας εταιρείας, χωρίς να επέρχεται διακοπή τους. Επιπλέον εν προκειμένω τόσο πριν την μετατροπή όσο και μετά την ολοκλήρωση αυτής φορολογείται η νομική προσωπικότητα υπό διαφορετικό κάθε φορά τύπο.

    Η  Advanced Consultants A.E. έχοντας αναλάβει την μετατροπή μεγάλων εταιρικών μορφωμάτων σε ΙΚΕ αναλαμβάνει για εσάς την συμβουλευτική καθοδήγηση και πλήρη εκτέλεση του έργου. Απευθυνθείτε στους συμβούλους της για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος. 

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020

Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας

 


Η κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας» σύμφωνα με το οποίο υιοθετείται ένα κοινό πλαίσιο για την αναδιάρθρωση των οφειλών ή την πτώχευση φυσικών και νομικών προσώπων είναι πλέον γεγονός.

Το  νομοσχέδιο προβλέπει τις νέες διαδικασίες πτώχευσης φυσικών και νομικών προσώπων μέσα από μια ειδική και απλοποιημένη διαδικασία για τις πτωχεύσεις, την πρόληψη της αφερεγγυότητας με προειδοποίηση του οφειλέτη, διαμόρφωση εξωδικαστικού μηχανισμού αναδιάρθρωσης χρεών, καθιέρωση νέας προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης, ειδικές ρυθμίσεις για τους ευάλωτους οφειλέτες με πιο σημαντική αυτή της δυνατότητας απόκτησης της κύριας κατοικίας από ειδικό φορέα και τη μίσθωσης της στους οφειλέτες. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργούνται εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης του οφειλέτη αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών και τους επαγγελματικούς φορείς.

Πριν ο οφειλέτης φτάσει στην αφερεγγυότητα μπορεί να προσφύγει στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους πιστωτές να διαμορφωθεί μια πρόταση ρύθμισης των χρεών του οφειλέτη και να αποφύγει τον κίνδυνο αφερεγγυότητας είτε μετά από αίτηση του οφειλέτη είτε μετά από πρωτοβουλία των πιστωτών. Η αποπληρωμή των χρεών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να ρυθμίζεται σε σημαντικό αριθμό δόσεων. Στην περίπτωση που απολεσθεί η ρύθμιση απέναντι σε οποιοδήποτε πιστωτή τότε αναβιώνουν οι απαιτήσεις του πιστωτή στο ύψος που είχαν πριν τη σύμβαση αναδιάρθρωσης αφαιρουμένων των ποσών που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης ενώ τις καθιστούν ληξιπρόθεσμες και άμεσα απαιτητές. Οι οφειλέτες που θα ρυθμίσουν  τις οφειλές τους μπορούν να λάβουν επιδότηση για την αποπληρωμή των δανείων που εξασφαλίζονται με την κύρια κατοικία για διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία της αίτησης.

Ο υπό συζήτηση νόμος καλείται να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα κρίσιμο για τη δυνατότητα χρηματοδότησης της οικονομίας, βραχυπρόθεσμα, γιατί συνδέεται με την απελευθέρωση των Τραπεζών από το βάρος του αποθέματος των λεγόμενων «κόκκινων» δανείων,  μεσοπρόθεσμα, καθώς οι νέες συνθήκες της πανδημίας αναγκαστικά θα οδηγήσουν στη δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά και μακροπρόθεσμα καθώς το νέο θεσμικό πλαίσιο θα επηρεάσει καθοριστικά και σε βάθος χρόνου την κουλτούρα πληρωμών στη χώρα μας. Για το πώς θα απαλλαχθείτε από τον βραχνά των οφειλών σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ADVANCED CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Αττική

 


Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Αττικής που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19 με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Πρωταρχικός στόχος της δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000€. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:

·         των αγορών εμπορευμάτων χρήσης

·         των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης

·         του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών

·         του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση

·         του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες)

·         διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Συγκεκριμένα ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%.

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 50.000,00€, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 50.000,00€, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 5.000,00€, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στη Δράση. Επισημαίνεται ότι αποδεκτές είναι μόνο οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που:

·         έχουν υποβάλλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την χρήση του 2019 εμπρόθεσμα σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και

·         θα συμπληρώσουν τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό έντυπο Ε3 χρήσης 2019) που έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

                   Απευθύνεται σε: πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν νομίμως στη Περιφέρεια Αττικής

                   Περίοδος υποβολής:από 23/10/2020 έως 20/11/2020

 

Αναλαμβάνουμε τη δημιουργία και υποβολή της αίτησης για εσάς.