Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014

Διασυνοριακές συγχωνεύσεις εταιρειών

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

     Η ανάγκη συνεργασίας και αναδιοργάνωσης των κεφαλαιουχικών εταιρειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μίας δηλαδή έννομης τάξης χωρίς εσωτερικά όρια και σύνορα, οδήγησε τον κοινοτικό νομοθέτη στη ρύθμιση του πλαισίου διασυνοριακών συγχωνεύσεων μεταξύ κεφαλαιουχικών εταιρειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχοντας ως γνώμονα τη διευκόλυνση των εν λόγω συγχωνεύσεων με τη μείωση του κόστους των ενεργειών, την προαγωγή της ασφάλειας του δικαίου και την εξασφάλιση της δυνατότητας αυτής στο μέγιστο αριθμό επιχειρήσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε την Οδηγία 2005/56/ΕΚ της 26ης Οκτωβρίου 2005.
          Αρχικά, ήδη από την εισαγωγή της Οδηγίας καθίσταται εμφανές ότι  άμεσος στόχος της αποτελεί η χάραξη των κατευθυντήριων γραμμών για την υλοποίηση διασυνοριακών συγχωνεύσεων χωρίς περίπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες και υπέρογκες δαπάνες. Μάλιστα, όσον αφορά  στον προσδιορισμό, σε περίπτωση συγχώνευσης, της εφαρμοστέας νομοθεσίας σε καθεμία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες ορίστηκε ότι, έπειτα από τη δημιουργία της νέας οντότητας που θα προέλθει από τη συγχώνευση, εφαρμόζεται μία ενιαία εθνική νομοθεσία: η νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο έχει την  έδρα της  η νέα οντότητα.
        Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ. Ειδικότερα, το πεδίο αυτό περιλαμβάνει τις συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών οι οποίες έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους εντός της Κοινότητας. Βέβαια, απαραίτητος όρος για την εφαρμογή της Οδηγίας –μέσω πάντα της εθνικής νομοθεσίας- είναι ό,τι δύο τουλάχιστον εταιρείες θα πρέπει να διέπονται από το δίκαιο διαφορετικών κρατών μελών. Έτσι, με την έκδοσή της, τα κράτη μέλη υποχρεώθηκαν να προχωρήσουν στη θέσπιση κατάλληλης νομοθεσίας έτσι ώστε να είναι επιτρεπτή η διασυνοριακή συγχώνευση εθνικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με κεφαλαιουχική εταιρεία άλλου κράτους μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι η εθνική νομοθεσία των οικείων κρατών μελών επιτρέπει τις συγχωνεύσεις μεταξύ των συγκεκριμένων τύπων εταιρειών.
         Όσον αφορά στο ελληνικό δικαιϊκό σύστημα, η Ελλάδα, προκειμένου να εναρμονίσει την εθνική της νομοθεσία στις διατάξεις της προαναφερθείσας Οδηγίας και να ενσωματώσει την τελευταία στο δικαιϊκό της σύστημα, ψήφισε τον Νόμο 3777/2009: «Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις». Οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις που προβλέπει ο συγκεκριμένος νόμος αναφέρονται συνοπτικά στην συνέχεια.
      Αρχικά, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει μία σύντομη περιγραφή  της διαδικασίας των διασυνοριακών συγχωνεύσεων. Σε πρώτο στάδιο, το διευθυντικό ή διοικητικό όργανο καθεμιάς από τις συγχωνευόμενες εταιρείες καταρτίζει κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης, το οποίο πρέπει να υποβληθεί σε διατυπώσεις δημοσιότητας, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της γενικής συνέλευσης που θα λάβει την απόφαση περί συγχωνεύσεως. Στη συνέχεια, το διευθυντικό ή διοικητικό όργανο των συγχωνευόμενων εταιρειών συντάσσει έκθεση, όπου αναλύονται οι ειδικότερες πτυχές του σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης, δηλαδή οι νομικές και οι οικονομικές συνέπειές της. Η έκθεση αυτή  τίθεται στη διάθεση των μετόχων και των εργαζομένων, ώστε να δύνανται να λάβουν γνώση της επερχόμενης εταιρικής αναδιοργάνωσης.
         Εκτός του ως άνω κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης και της σχετικής έκθεσης, ο Νόμος 3777/2009 προβλέπει τη σύνταξη αντίστοιχης έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. Βέβαια, εάν το σύνολο των εταίρων καθεμιάς από τις εταιρείες που συμμετέχουν στη διασυνοριακή συγχώνευση συμφωνεί, δεν απαιτείται η εξέταση του κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης και η σύνταξη σχετικής έκθεσης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Τόσο η έκθεση του εμπειρογνώμονα όσο και η έκθεση για το σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης πρέπει να είναι διαθέσιμες τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της γενικής συνέλευσης.
      Έπειτα, με βάση τα προαναφερθέντα έγγραφα, η γενική συνέλευση κάθε εταιρείας που μετέχει στη συγχώνευση αποφαίνεται σχετικά με την έγκριση του κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης και λαμβάνει απόφαση περί της υλοποίησης της συγχώνευσης. Βέβαια, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής απαιτείται να συντελεστούν οι προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας.
        Στο σημείο αυτό αξίζει να υπογραμμιστεί ότι, εάν τελικά η συγχώνευση συμβεί, υπάρχει πρόβλεψη για ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις αρχές, οι οποίες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο της καταχώρισης και νόμιμης λειτουργίας των εταιρειών. Με άλλα λόγια, το αρμόδιο μητρώο για την καταχώριση της εταιρείας που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση ενημερώνει το μητρώο, στο οποίο καθεμία από τις εταιρείες ήταν υποχρεωμένη να καταχωρήσει τις εταιρικές πράξεις, ότι η διασυνοριακή συγχώνευση έχει πραγματοποιηθεί. Από το έτος 2014, η ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του συστήματος διασύνδεσης των κεντρικών και των εμπορικών μητρώων και των μητρώων των εταιρειών, το οποίο προβλέπεται από την Οδηγία για την προστασία των εταίρων και των τρίτων. Έτσι, η παλαιά καταχώριση διαγράφεται μόλις παραληφθεί η κοινοποίηση της διασυνοριακής συγχώνευσης.
       Έπειτα από τη σύντομη αναφορά στη διαδικασία της διασυνοριακής συγχώνευσης, σκόπιμο κρίνεται να γίνει μνεία των αποτελεσμάτων της. Πιο αναλυτικά, η ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης συνεπάγεται ότι οι συγχωνευόμενες εταιρείες παύουν να υφίστανται ενώ ταυτόχρονα το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων εταιρειών μεταβιβάζεται στη νέα οντότητα. Παράλληλα, οι εταίροι των  εταιρειών που συγχωνεύθηκαν γίνονται εταίροι της νέας οντότητας.
      Στο σημείο αυτό είναι ενδιαφέρον να τονιστεί ότι με τη λεπτομερή ρύθμιση της διασυνοριακής συγχώνευσης των κεφαλαιουχικών εταιρειών τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο εκδηλώνεται έντονα το ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής αλλά και της εσωτερικής έννομης τάξης για την ουσιαστική διασφάλιση και προαγωγή της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων εντός του ευρωπαϊκού χώρου. Η τέλεια ευρωπαϊκή ενοποίηση στον οικονομικό τομέα παρέχει σπουδαία κίνητρα για την αναδιαμόρφωση των εταιρικών σχημάτων, προκειμένου τα τελευταία όχι μόνο να βγουν αλώβητα από τις παγκόσμιες οικονομικές ανακατατάξεις αλλά και να ενισχύσουν την εμπορική δυναμικότητα και την οικονομική ευρωστία τους.
      Για εκτενέστερη ανάλυση των όρων και των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την πραγματοποίηση μίας τέτοιου είδους εταιρικής αναδιοργάνωσης και των πλεονεκτημάτων που αυτή παρέχει, απευθυνθείτε στην ADVANCED CONSULTANTS A.E. Τα άριστα καταρτισμένα και ιδιαίτερα έμπειρα στελέχη μας σε ζητήματα συγχωνεύσεων -εθνικών και διασυνοριακών- μπορούν να σας παράσχουν άκρως ρηξικέλευθες προτάσεις βασισμένες στις εξατομικευμένες ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.
      Μάλιστα, εάν δεν διαθέτετε κεφαλαιουχική εταιρεία αλλά προσωπική εταιρεία, με την πείρα και την εμπειρία μας σε επενδυτικά και εταιρικά ζητήματα, όχι μόνο στον εθνικό αλλά και στον ευρωπαϊκό και το διεθνή χώρο, είμαστε σε θέση να σας δώσουμε τη βέλτιστη δυνατή λύση και επιλογή.
       Ολοκληρώνοντας, η ευρωπαϊκή ενωσιακή πραγματικότητα μας καλεί καθημερινά όχι μόνο να προσαρμοστούμε στις νέες οικονομικοκοινωνικές συνθήκες αλλά κυρίως να επωφεληθούμε από αυτές. Η διασυνοριακή συγχώνευση εταιρειών, αποτελώντας μία από τις πολλές δυνατότητες που παρέχει το ευρωπαϊκό εμπορικό δίκαιο, είναι μία διαδικασία που μπορεί να αποβεί άκρως συμφέρουσα για εσάς. Εάν, λοιπόν, σας ενδιαφέρει αυτή η πρόταση, απευθυνθείτε σε εμάς για να σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε κάθε πτυχή και πλεονέκτημα των κοινοτικών ρυθμίσεων.

Επιμέλεια: Σκυτιώτη Σωτηρία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου